VII.1.2 Realizace prvků ÚSES

Cílem rozvojového programu je zpracování projektů prvků ÚSES na úroveň jednotlivých parcel, zpracování plánu postupné realizace navržených opatření ÚSES (zakládání a regenerace biokoridorů, biocenter a interakčních prvků) s maximální snahou o využití finančních prostředků z dotačních titulů MŽP a EU. 

Dílčí kroky: