Rodinná politika

Hlavním cílem rodinné politiky je podporovat vznik a zachování funkčních rodin, kvalitu rodinného života a vhodných podmínek pro rodiny, umožnit jejich členům svobodně realizovat vlastní životní strategie v naplňování jak rodičovských, tak i profesních plánů, dále pak výchovou k partnerství, manželství a rodičovství utvářet u mladé generace vědomí hodnoty rodiny a vlastní odpovědnosti za její stabilitu a funkčnost.

Jihomoravský kraj dlouhodobě rodinnou politiku a prorodinné aktivity měst a obcí podporuje – každoročně je vyhlašován dotační titul na podporu prorodinných aktivit pro obce i pro neziskové organizace

Města a obce mohou prezentovat zdarma své prorodinné aktivity na webu www.rodinnapolitika.cz, krajský úřad poskytuje metodickou podporu koordinátorům rodinné politiky v obcích.

(Zdroj informací: www.rodinnapolitika.cz)

V současné době má Město Židlochovice zpracovanou Koncepci rodinné politiky pro období 2016 až 2021, která kromě podrobných analýz obsahuje i návrhy aktivit a projektů, které přispějí k podpoře rodin. 

Rodinná politika představuje souhrn opatření za účelem podpory rodiny. Jedná se o politiku průřezovou, která se dotýká nejrůznějších veřejných oblastí života společnosti (např. školství, volnočasové aktivity, sociální služby, zdravotnictví, trh práce, infrastruktura), na druhou stranu však respektuje autonomii a schopnost rodin samostatně se rozhodovat. Rodinná politika je proto soustředěna na podporu rodin ve výkonu jejich přirozených funkcí, nikoli na přebírání těchto rolí a zasahování do vnitřního života rodin, rozdělení sociálních rolí v rodině atd. Měla by pamatovat na všechny vývojové fáze rodin (rodiny s malými dětmi, mládež, rodiny seniorů), stejně jako na jejich potřeby v běžných i obtížných situacích.

Celý dokument najdete ikona souboruZDE

Důležité jsou pro nás názory a podněty přímo „z terénu“, proto se každý občan může k dokumentu vyjádřit. Svoje připomínky zasílejte mailem na adresu Jana.Richterova@Zidlochovice.cz nebo Lenka.Brazdova@Zidlochovice.cz.
Bezpečnost, prevence, mládež

Oblast rodinné politiky je velice široká a mezi prorodinná opatření lze zahrnout i práci s mládeží a preventivní akce (ať už zaměřené na drogovou problematiku, zdravý životní styl nebo dopravní bezpečnost).

Vzhledem k tomu, že ve městě i v regionu existuje nabídka značného množství aktivit pro děti předškolního a mladšího školního věku, avšak pro dospívající (přibližně od 12 – 13 let a výše) je nabídka omezenější, jedním z našich cílů je zjistit, o jaký typ aktivit by měla tato věková skupina zájem.

Preventivní akce probíhají často na školách, případně jsou organizovány neziskovými organizacemi a spolky (např. hasiči).

Na podzim 2015 proběhlo na základní škole a gymnáziu v Židlochovicích a dále na školách v Hrušovanech u Brna a Vojkovicích dotazníkové šetření týkající se právě volnočasových aktivit dětí a mládeže. Bylo zjišťováno, jak žáci a studenti tráví svůj volný čas a jaké aktivity by uvítali.

Výsledky dotazníkového šetření posloužily jako jeden z podkladů pro zpracování Koncepce rodinné politiky města Židlochovice. Tato aktivita byla finančně podpořena z dotace Jihomoravského kraje (program Podpora rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2015).

Celý dokument najdete ikona souboruZDE.

Seznam neziskových organizací jako významných aktérů v oblasti rodinné politiky

NCDM VATA

NCDM (Nízkoprahové centrum pro děti a mládež) Vata je sociální služba pro uživatele ve věku 11 až 26 let. Zařízení je určeno pro děti a mladé dospělé, kteří neví jak trávit svůj volný čas, mají problémy ve škole, ať už se vztahy k učitelům nebo spolužákům, mají rodinné problémy, jsou ohroženi závislostí, nedaří se jim najít si kamarády, mají partnerské problémy nebo nemohou najít práci. Nízkoprahovostí se rozumí dostupnost pro každého, kdo chce bez přihlášek a bez zbytečného administrování účelně vyplnit svůj čas mezi vrstevníky. Program v klubu spoluvytvářejí, dotvářejí a korigují vyškolení odborníci na sociální a společenskou problematiku. Podmínkou využívání zařízení je pouze slušnost, ohleduplnost, dodržování dohodnutých pravidel a zábava bez alkoholu, cigaret a drog. 

Více zde


Vytvořeno 25.6.2015 14:27:25 - aktualizováno 29.7.2020 11:09:09 | přečteno 1438x | martina.maca
load