Přehled sociálních služeb

Byla vydána brožura jako průvodce sociálními službami ikona souboru„Rukověť rodiny na Židlochovicku“. Brožura je k dostání ve středisku Pečovatelské služby v Židlochovicích, Masarykova 115, na sociálním odboru v Židlochovicích, na Informačním centru v Židlochovicích a na podatelně MěÚ Židlochovice na Nádražní ulici.

Služby se sídlem v Židlochovicích:

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ŽIDLOCHOVICE

Adresa: Masarykova 115, 667 01 Židlochovice 
Zřizovatel, poskytovatel:Město Židlochovice (organizační složka města)
Cílová skupina:senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dětmi
Kontakt:Lenka Brázdová547 238 578
604 290 417
lenka.brazdova@zidlochovice.cz 
Bc. Lenka Kampasová739 391 796lenka.kampasova@zidlochovice.cz
Web: www.zidlochovice.cz


NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ VATA

Adresa: Komenského 38, 667 01 Židlochovice
Zřizovatel, poskytovatel:Oblastní charita Rajhrad
Poskytované služby:sociální prevence, sociálně aktivizační služby. Služba nabízí bezpečný prostor, smysluplné trávení času, pomoc s úkoly a poradenství.
Cílová skupina:děti a mládež 11 až 26 let
Kontakt: Václav Nečas, DiS.  739 389 264vata.zidlochovice@rajhrad.charita.cz
Web:charita.rajhrad.cz

Služby se sídlem ve správním obvodu ORP Židlochovice:

DŮM LÉČBY BOLESTI S HOSPICEM SV. JOSEFA - CHARITA RAJHRAD

Adresa: Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
Zřizovatel, poskytovatel:Oblastní charita Rajhrad
Poskytované služby:terminální paliativní péče, rozšířená paliativní péče
Cílová skupina:osoby nemocné v závěru života a jejich blízcí
Kontakt: Libor Žák 737 230 774
547 232 223
libor.zak@rajhrad.charita.cz
Web:charita.rajhrad.cz


DŮM MATKY ROSY RAJHRAD

Adresa: Odbojářů 324, 664 61 Rajhrad
Zřizovatel, poskytovatel:Česká provincie Kongregace sester těšitelek Božského srdce Ježíšova
Poskytované služby:domov pro seniory
Cílová skupina:příjemci důchodu, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují částečnou nebo komplexní ošetřovatelskou péči, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče
Kontakt:Marie Kozáková547 232 535reditel@domaro.cz
Web:www.domaro.cz


CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Adresa: Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
Zřizovatel, poskytovatel:Oblastní charita Rajhrad
Poskytované služby:pomoc imobilním klientům, půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek, péče o občany, kteří si nemohou samostatně zajistit nutné sociální úkony, terénní služba
Cílová skupina:uživatelé, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
Kontakt:Lenka Krutinová731 124 470lenka.krutinova@rajhrad.charita.cz
Web:charita.rajhrad.cz


CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NOSISLAV

Adresa: Vinohradská 486, 691 64 Nosislav
Zřizovatel, poskytovatel:Diakonie ČCE Brno – středisko v Brně
Poskytované služby:chráněné bydlení
Cílová skupina:osoby se zdravotním postižením nad 40 let (včetně seniorů)
Kontakt:Hana Prchalová730 572 934chbn@diakonie.cz
Web:www.brno.diakonie.cz, nosislav.diakonie.cz

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. LUISY RAJHRAD

Adresa: Jiráskova 1014, 664 61 Rajhrad
Zřizovatel, poskytovatel:Oblastní charita Rajhrad
Poskytované služby:chráněné bydlení
Cílová skupina:osoby se zdravotním postižením, osoby s mírnou až střední demencí
Kontakt:Lenka Salajková731 405 543lenka.salajkova@rajhrad.charita.cz
Web:charita.rajhrad.cz


ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Adresa: Jiráskova 1014, 664 61 Rajhrad
Zřizovatel, poskytovatel:Oblastní charita Rajhrad
Poskytované služby:poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
Cílová skupina:není specifikována
Kontakt:není specifikováno737 230 774, 547 232 223rajhrad@rajhrad.charita.cz
Web:rajhrad.charita.cz


ODLEHČOVACÍ SLUŽBY - CHARITA RAJHRAD

Adresa: Jiráskova 1014, 664 61 Rajhrad
Zřizovatel, poskytovatel:Oblastní charita Rajhrad
Poskytované služby:pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí strava nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Cílová skupina:senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby (pre) terminálně nemocné
Kontakt:Libor Žák737 230 774, 547 232 223libor. zak@rajhrad.charita.cz
Web:rajhrad.charita.cz


VILLA MARTHA (DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM)

Adresa: Tyršova 173, 664 62 Hrušovany u Brna
Zřizovatel, poskytovatel:Betánie – křesťanská pomoc, z. ú.
Poskytované služby:domov se zvláštním režimem
Cílová skupina:dospělé osoby od 27 let s Alzheimerovou chorobou, chronickým duševním onemocněním a ostatními typy demencí
Kontakt:Alena Štěpánková725 107 340, 547 214 759vm.hrusovany@volny.cz
Web: www.betanie.eu/martha.html


Služby se sídlem mimo správní obvod ORP Židlochovice působící na území Židlochovicka:

DOTYK II, o. p. s.

Adresa: Vysoké Popovice 253, 664 84
Zřizovatel, poskytovatel:DOTYK II, o. p. s.
Poskytované služby:sociální rehabilitace, raná péče
Cílová skupina:osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby s psychotickými nebo afektivními poruchami) ve věku 16 – 64 let, osoby se zdravotním postižením (děti s poruchami autistického spektra) do 7 let věku
Kontakt:Josef Svoboda603 865 226reditel@dotyk2.cz
Web:www.dotyk2.cz


PERSEFONA

Adresa: Jiráskova 216/8, 602 00 Brno
Zřizovatel, poskytovatel:Persefona, o. s.
Poskytované služby:odborné sociální poradenství
Cílová skupina:oběti domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění starší 18 let (nebo osoby blízké, které se snaží pomoci) a terapeutické služby ke zvládání agrese
Kontakt:Iveta Urbánková737 834 345iurbankova@persefona.cz
Web:www.persefona.cz


PORADNA RANÉ PÉČE DOREA

Adresa: ústředí:Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
 poradna:Kamenná 21, 639 00 Brno
Zřizovatel, poskytovatel:Slezská diakonie
Poskytované služby:raná péče
Cílová skupina:rodiny s dětmi se zdravotním postižením a ohroženým psychomotorickým vývojem
Kontakt:Lucie Freibergová734 862 310rp.dorea@slezskadiakonie.cz
Web: www.sdbrno.cz, www.dorea.czwww.slezskadiakonie.cz


STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP BRNO

Adresa: Nerudova 7, 602 00 Brno
Zřizovatel, poskytovatel:Středisko rané péče SPRP Brno, z. s.
Poskytované služby:raná péče
Cílová skupina:rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem se zrakovým a kombinovaným postižením ve věku od narození do 7 let, rodina s dítětem s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku od narození do 7 let
Kontakt:Karla Němcová777 234 034Vedouci.brno@ranapece.czbrno@ranapece.cz
Web:www.ranapece.cz

TYFLOSERVIS

Adresa: Kamenomlýnská 124/2, 603 00 Brno
Zřizovatel, poskytovatel:Tyfloservis, o. p. s.
Poskytované služby:sociální rehabilitace (pro zrakově postižené), výběr vhodných pomůcek a nácvik práce s nimi, nácvik dovedností v místě bydliště, sebeobsluha, prostorová orientace a samostatný pohyb, čtení a psaní Braillova písma, psaní na klávesnici, vlastnoruční podpis
Cílová skupina:osoby s kombinovaným postižením, osoby se zrakovým postižením
Kontakt:Dana Cichá608 572 335cicha@tyfloservis.cz
Web:www.tyfloservis.cz


CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM, o. p. s.

Adresa: Jungmanova 25, 779 00 Olomouc
Zřizovatel, poskytovatel:CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM, O.P.S.
Poskytované služby:raná péče
Cílová skupina:osoby se sluchovým postižením, děti, mladí lidé a dospělé osoby a jejich rodi
Kontakt:Anna Kučerová730 642 677ranapece@detskysluch.cz
Web:detskysluch.cz


PASPOINT z. ú.Paspoint

Adresa: Anenská 10/10, 602 00 Brno
Zřizovatel, poskytovatel:Paspoint z.ú.
Poskytované služby:SAS, raná péče, sociální rehabilitace
Cílová skupina:osoby postižené autismem a jejich rodiny
Kontakt:Tomáš Dostál775 170 795 reditel@paspoint.cz
Web:www.paspoint.cz


Ubytovací, pečovatelské a jiné soc. služby v širším okolí

Název

Kontakt

Webové stránky

Akátová dům Rajhrad
Pobytové služby pro osoby se sníženou mobilitou

Městečko 52, Rajhrad
776 479 455

www.senbydleni.cz

Dům s chráněnými byty Blučina
Bydlení pro nízkopříjmové osoby, možnost dovážky obědů

Na Lázních 696, Blučina
547 235 306

 

Dům s pečovatelskou službou Žabčice
Bydlení pro osoby se sníženou mobilitou

Unkovická 533, Žabčice
547 234 442

www.zabcice.cz

Senior park Medlov
Senioři, osoby se sníženou mobilitou

Medlov 280
777 814 461

www.senior-park.cz

Dobrovolnické centrum Diecézní charity Brno
Společnost pacientům hospice, pomoc s administrativou, nákupy…

Jiráskova 1014, Rajhrad
736 529 319

www.rajhrad.charita.cz

Dům s pečovatelskou službou „Na Rychmanově“
Bezbarierové ubytování, byty se samostatným vchodem.

Rybářská 1001, Újezd u Brna
544 224 218

www.ujezdubrna.cz

Domov pro seniory Sokolnice
Domov pro seniory, osoby méně mobilní a osoby se ztrátou paměťových či orientačních schopnosti.

Zámecká 57, Sokolnice
544 423 151

www.ddsokolnice.cz

Domov pro seniory Zastávka u Brna
Senioři, osoby se sníženou mobilitou

Sportovní 432, Zastávka u Brna
546 418 811

www.ddzastavka.unas.cz

Domov pro seniory Předklášteří
Senioři, osoby se sníženou mobilitou

Šikulova 1438, Předkláštěří
549 439 611

www.domovpredklasteri.cz

Mobilní hospic Sv. Jana
Mobilní hospic poskytuje nezbytnou péči v závěru života klientům v prostředí domova.

Jiráskova 47, Rajhrad
734 435 127

www.rajhrad.charita.cz

Charitní ošetřovatelská služba
Domácí péče zdravotníků případně lékařů. Možnost zapůjčení zdav. Pomůcek. Ošetření bez nutnosti hospitalizace

Jiráskova 47, Rajhrad

www.rajhrad.charita.cz

Domácí ošetřovatelská péče
Ošetřovatelská a zdravotní péče v prostředí domova pro Těšany, Nesvačilku, Moutnice, Měnín, Žatčany, Telnice, Sokolnice a Újezd u Brna.  Možnost zapůjčení pomůcek.

Rybářská 1001, Újezd u Brna
724 175 955

 


Rukověť pro rodiny na Židlochovicku

Vytvořeno 25.6.2015 14:27:06 - aktualizováno 28.7.2020 14:11:26 | přečteno 5948x | martina.maca
load