Jak probíhá práce na komunitním plánování

Ve spolupráci s místní akční skupinou MAS Podbrněnsko jsme získali projekt na podporu komunitního plánování v našem regionu. Projekt je realizován od února 2018 do konce roku 2019. Do aktivit bude zapojena celá řada osob spojených s komunitním plánováním, ať už jsou to zástupci uživatelů služeb, poskytovatelů či zadavatelů. Součástí projektu je tvorba akčních plánů a komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na další období.

Vyhodnocení zasedání pracovních skupin

V rámci projektu pracují tyto skupiny:

  • koordinační skupina - realizační tým projektu,
  • řídící skupina (ŘS)- nejvyšší orgán projektu, tvořený zástupci skupin partnerství – triády,
  • pracovní skupiny (PS) - zaměřené na konkrétní sociální oblasti:
    • pracovní skupina Sociální poradenství,
    • pracovní skupina Služby sociální péče,
    • pracovní skupina Služby sociální prevence.

Pracovní skupiny se scházely jednotlivě i na společném zasedání, na úvod setkání vždy proběhla informace o pokroku v projektu, následně se PS zabývaly aktuálně řešenými úkoly ze svého úhlu pohledu a na závěr byl shrnut plán na příští období a případné úkoly pro členy pracovních skupin.

První kolo jednotlivých schůzek pracovních skupin proběhlo v březnu a dubnu 2018. Na této schůzce byli přítomní seznámeni s projektem - co je jeho výstupem, harmonogram a jak bude práce a zejména zapojení členů PS probíhat. Následně proběhla aktivita ke zjištění, jaké vzdělávací aktivity a příklady dobré praxe by členům PS pomohly v jejich práci. Náměty navrhovala každá skupina samostatně.

Na prvním úvodním setkání také byli přítomní seznámeni se stávajícím Komunitním plánem soc. služeb 2016 – 2019, zejména návrhovou částí a Akčním plánem na rok 2016.  Následovala skupinová práce v podobě hodnocení jednotlivých opatření a aktivit a to pro potřeby Akčního plánu na rok 2019. Členové hodnotili, zda a jak daná aktivita /opatření funguje v současnosti a zároveň, zda by měla být zařazena v akčním plánu na další období.  Na tomto prvním jednání se stihlo takto vyhodnotit jen část opatření.

Další pořadí schůzek pracovních skupin probíhalo v květnu a červnu 2018. Nejprve se pokračovalo v plánu vzdělávání  - koordinační skupina představila výčet nejčastěji zmiňovaných témat a okruhů pro vzdělávání a výjezdy dobré praxe.

Následně pokračovalo vyhodnocování stávajícího Akčního plánu 2016 – hodnotila se přetrvávající potřebnost aktivit a opatření:  zařadit/zachovat x nezařazovat do AP 2019 x rozpracované (k dalšímu podrobnějšímu hodnocení).

Dále byla představena Síť sociálních služeb na rok 2019 a Vize Jihomoravského kraje v oblasti soc. služeb.

Poslední aktivitou byla práce ve skupinách - do AP 2019 každá skupina podle dohodnuté struktury rozpracovala aktivity vztahující se k oblasti dle zaměření dané pracovní skupiny.

Pracovní jednání v září a říjnu 2018. Hlavním tématem bylo projednání a připomínkování pracovní verze Akčního plánu sociálních služeb na rok 2019. Připomínky a náměty z jednání všech tří skupin byly zaznamenány a zapracovány do finální verze dokumentu; finální verze dokumentu bude znovu zaslána k připomínkování jak pracovním skupinám, tak řídící skupině a obcím.

Dále na schůzkách probíhala příprava dotazníkového šetření směřovaného na poskytovatele soc. služeb a na uživatele. Členové pracovních skupin se zamýšleli, jaké údaje by je zajímali, co by z jejich pohledu bylo třeba zjistit, dle toho definovali dotazy. Takto formulované dotazy budou předloženy odbornému zpracovateli průzkumu k posouzení.

Na schůzkách se diskutovalo o připravovaném projektu Komunitního centra – jaká by měla být jeho činnost, co od něho jednotliví aktéři očekávají, jakou spolupráci a součinnost, jaké služby a aktivity.  Členové PS se shodli na tom, že by bylo přínosné navštívit komunitní centrum v rámci poznání dobré praxe.

V závěru roku 2018 se pracovní skupiny sešly na společném zasedání dne 29. 11. 2018. Na úvod proběhlo shrnutí pokroku v projektu a informace o schválení - zejména o schválení Akčního plánu sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na rok 2019 o schválení monitorovací zprávy ze strany poskytovatele dotace.

Následovalo prodiskutování plánované struktury celého dokumentu KPSS 2020 – 2023 a pracovní verze Analytické části.

Dále bylo diskutováno realizované dotazníkové šetření určené pro představitele obcí – z 24 obcí odpovědělo pouze 8 starostů (jak vzbudit větší součinnost).

Následovala aktivita - příprava šetření pro poskytovatele a zadavatele: nejprve sběr dotazů, co potřebujeme zjistit od jednotlivých skupin respondentů (od klientů, poskytovatelů, zadavatelů). Dotazy byly zaznamenávány na flip chart (pro každou skupinu 1 flip chart). Následně každý z přítomných označil ke každé skupině 3 nejvýznamnější dotazy a byla tak vybrána prioritní témata.

Třetí kolo oddělených schůzek pracovních skupin proběhlo v únoru 2019. Hlavní bodem schůzek byla příprava dotazníkového šetření. Na schůzce došlo k přehodnocení a úpravě podkladů šetření, jako první bylo naplánováno šetření u poskytovatelů s tím, že je potřeba minimalizovat překryv s tématy výzkumu JmK a dalšími informačními zdroji JmK. Proběhla diskuse nad připravenou pracovní verzí, připomínky byly zaznamenány a zapracovány do finální verze.  Diskutovalo se riziko nezájmu o průzkumy (i s ohledem na velmi malé zapojení starostů do průzkumu, který jim byl elektronicky rozeslán), proto bylo naplánováno, že využijeme odbornou pomoc.

Pracovní skupiny byly informovány o návštěvě starostů v nízkoprahovém centru VATA a jejich ohlasech, bylo konstatováno, že je důležité starosty osobně seznamovat s konkrétními soc. službami. Dále byla plánována Burza soc. služeb, což byl jeden z námětů vzešlých z pracovních skupin a dále projednávána brožura o sociálních službách v regionu – jaké informace by měla obsahovat, kdo je zajistí a do kdy, v jakém počtu by měla být vydána.

Na schůzkách pracovních skupin v květnu 2019 proběhly tyto aktivity: byly diskutovány cílové skupiny pro KPSS. Jejich návrh rozpracovala koordinační skupina a členové PS diskutovali, zda takto navržené CS odpovídají jejich zkušenostem a znalostem prostředí, zda nebyla některá cílová skupina opomenuta nebo naopak chybně definována. Dále každá PS vytvořila  SWOT analýzu: přítomní byli rozdělení do dvou skupinek – jedna skupinka formulovala silné stránky a příležitosti, druhá skupinka slabé stránky a hrozby. Následně každá skupina představila svou část SWOT analýzy a proběhla diskuse. Výstupy z aktivit byly zaznamenány a slouží jako podklad k dalšímu zpracování plánovacího dokumentu.

Seznámení s Populační prognózou a diskuse.

13. červnu 2019 se sešly všechny pracovní skupiny na společném jednání, na zasedání byly přítomny také zástupkyně soc. odboru Jihomoravského kraje. Pracovnice JMK představily výsledky celokrajského průzkumu soc. služeb (realizoval Augur) a dále seznámily s hlavními krajskými prioritami pro oblast soc. služeb;  např. že nebude (až na výjimky) podporováno navyšování pobytových služeb, ale spíše bude posilována prevence do terénních služeb (snaha co nejdéle udržet klienty v domácím prostředí).

Jako problematické téma byly diskutovány komplikace v souvislosti s trvalým bydlištěm klientů v rámci pobytových služeb. Ukázalo se, že je velkým problémem na obou stranách – u poskytovatelů i zadavatelů: příspěvky od obcí se na klienta požadují dle jeho trvalého bydliště, v případě změny trvalého bydliště podle obce, ve které je zařízení umístěno, pak jsou tyto obce znevýhodněny – jsou žádány o příspěvek i na tyto „nové občany“.  Na druhé straně, pokud klient jako trvalé bydliště má uvedeno dřívější bydliště, musí v případě potřeby zdravotnického zařízení být převezen do zařízení spádového pro toto dřívější bydliště, což je mnohdy jak nákladné, tak zatěžující pro klienta (např. z Rajhradu převoz do nemocnice až do Znojma). 

Také bylo ze strany poskytovatelů poukazováno na to, že není dostatečná hospicová péče. Pracovnice JMK uvedly, že ta je v gesci odboru zdravotnictví. Velké problémy v oblasti hospicové péče (a nejen) vyplývají ze situace, že na úrovni státu celkově vázne propojování zdravotních a sociálních služeb a spolupráce mezi oběma příslušnými ministerstvy.

Na dotaz, jak bude JMK podporovat komunitní sociální práci, zástupci JMK uvedly, že lze očekávat podporu komunitní sociální práce – kraj chápe, že základem je práce na nejnižší úrovni – přímo ve společenství /komunitě.

Řídící skupina je orgán projektu, který má svůj Status a jednací řád. Z jednání se pořizují zápisy.

Zasedání dne 17. 4. 2018 bylo úvodní, nejprve byli přítomní členové seznámeni s principy jednání a práce řídící skupiny . Schválili Status ŘS a Jednací řád a ze svého středu zvolili předsedu ŘS.

Členové řídící skupiny byli seznámeni s možností účastnit se vzdělávacích akcí a příkladů dobré praxe, které jim napomohou v jejich práci, byli také vyzváni k předložení námětů. Byly jim představeny pracovní skupiny .

Dále byli členové řídící skupiny seznámeni s procesem Komunitního plánování, jaká je situace v regionu, jak funguje financování sociálních služeb (dotační financování, Síť sociálních služeb, která je páteří dotačního financování, spolupráce s kraji a v ORP).

Na závěr proběhla diskuse k tématům, která vyvstávala při poradách realizačního týmu a na jednání pracovních skupin.

Na zasedání dne 8. 11. 2018 byla Řídící skupina informována o realizaci projektu v uplynulém období a o práci pracovních skupin. Schválila Akční plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice na rok 2019.

Dále byli členové řídící skupiny seznámeni s dotazníkovým šetřením, které bylo realizováno směrem ke starostům obcí – pro nízké zapojení a malou vypovídací schopnost bylo rozhodnuto šetření opakovat a výsledky tohoto průzkumu nebudou veřejně prezentovány (zapojilo se pouze 8 starostů z 24).

Řídící skupině byla představena a diskutována struktura celého dokumentu KPSS 2020 – 2023 a rozpracovaná Analytická část. Dále byli členové řídící skupiny seznámeni s plánovanými vzdělávacími akcemi a příklady dobré praxe a byli vyzváni k zapojení.

Členové Řídící skupiny na jednání 18. 6. 2019 byli informováni o průběhu projektu za poslední měsíce: schválení Akčního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice na rok 2019 Radou a Zastupitelstvem města Židlochovice, dokument je dnem schválení 3. 12. 2018 platný. Dále byli seznámeni se schválením 2. Monitorovací zprávy k projektu, o průběhu výjezdu za dobrou praxí do chráněné dílny ve Starovičkách a Denního stacionáře v Kyjově a o průběhu Burzi sociálních služeb 8. 6. 2019.

Byli informováni o činnosti pracovních skupin a o průběhu a výsledcích dotazníkového šetření mezi poskytovateli 2019. Byla představena populační prognóza SO ORP Židlochovice 2017 – 2022 a rozpracovaný dokument Komunitní plánování sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice 2020 – 2023 a proběhla diskuse nad jednotlivými kapitolami, zejména kapitolou Financování a využití sociálních služeb a kapitolou Cílové skupiny a zazněly prvotní návrhy do návrhové části dokumentu.

V závěru byla Řídící skupina seznámena s plánem projektové činnosti na sledující měsíce ( léto 2019).

Vytvořeno 20.10.2017 10:26:26 - aktualizováno 20.8.2019 10:43:12 | přečteno 392x | martina.maca
load