Město Židlochovice

Změna č. VI ÚP Židlochovice 

Návrh pro veřejné projednání

Textová část změny vč. odůvodnění
Grafická část změny:

Územní studie "Chytré Líchy - Židlochovice" 

Územní studie bude po případném schválení pořizovatelem územně plánovacím podkladem 
sloužícím pro změnu územního plánu Židlochovice, případně pro podrobnější územně plánovací dokumentaci, 
protože není v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Textová část 
Tabulková část 


Změna č. V ÚP Židlochovice 

účinná od 23.10.2021
Textová část změny vč. odůvodnění

Úplné znění ÚP Židlochovice po poslední změně - změně č. V

úplné znění ÚP po změně č.V, která změnila ÚP po změnách č. I a III., které nabyly účinnosti 1.1.2021a po změně č.IV, která  nabyla účinnosti 10.7.2020 


Změna č. I a č.III ÚP Židlochovice 

změna nabyla účinnosti 1.1.2021.

Text změny vč. odůvodnění

Změna č. IV ÚP Židlochovice 

změna je účinná od 10.7.2020

Změna: 

Úplné znění po změně č. IV :

tyto úplné znění již není platné, bylo nahrazeno úplným znění ÚP po změnách č. I a č.III 

Územní studie "Přestavbové plochy při ulici Komenského, Židlochovice ozn. P7,P8,P9,P10 a P12 v ÚP Židlochovice"

schválená dne 12.11.2018, zapsaná 13.11.2018

Regulační plány Židlochovice - vydané

RP1 - bydlení mezi ulicemi Žerotínovo nábřeží a Komenského

RP4 - nároží Žerotínova nábřeží a část Strejcova sboru

Regulační plán Židlochovice, lokalita  nároží nám. Míru a Komenského ulice 

Změna č. 2 ÚP Židlochovice -návrh zadání


Změna č. VI ÚPM Židlochovice - vydaná ÚPD

Tato změna ÚPD pozbývá platnosti nabytím účinnosti ÚP Židlochovice tj. dnem 22.7.2016.

Změna č. V ÚPM Židlochovice - vydání 

Tato změna ÚPD pozbývá platnosti nabytím účinnosti ÚP Židlochovice tj. dnem 22.7.2016.

Změna č. IV ÚPM Židlochovice

Tato změna ÚPD pozbývá platnosti nabytím účinnosti ÚP Židlochovice tj. dnem 22.7.2016.

Změna č. III ÚPO Židlochovice

Tato změna ÚPD pozbývá platnosti nabytím účinnosti ÚP Židlochovice tj. dnem 22.7.2016.
  • komplexní urbanistický návrh
  • VPS Z1/III, Z2/III, Z3/III
  • obecně závazná vahláška č. 6/2005

Územní plán Židlochovice

Dne 4.7.2016 byl návrh nového územního plánu města Židlochovice zastupitelstvem města Židlochovice projednán a Územní plán Židlochovice byl vydán jako opatření obecné povahy č.2/2016. 

Projekt byl uskutečněn za finanční podpory ze strukturálního fondu EU(ERDF) ve výši 85% uznatelných nákladů na projekt a za finanční podpory ze státního rozpočtu ve výši 15% uznatelných nákladů. Číslo projektu: IOP - CZ.1.06/5.3.00/08.07252

uap
Listinná forma tohoto dokumentu je připravena k nahlédnutí na pracovišti OÚPSÚ MěÚ Židlochovice.

Vydaný územní plán Židlochovice 

Změna č. VII ÚPM Židlochovice - vydaná

Tato změna ÚPD pozbývá platnosti nabytím účinnosti ÚP Židlochovice tj. dnem 22.7.2016.


Územní studie Lokalita "Nábřeží" Židlochovice - návrh

Změna č. VIII ÚPM Židlochovice - vydaná

Tato změna ÚPD pozbývá platnosti nabytím účinnosti ÚP Židlochovice tj. dnem 22.7.2016.


Vytvořeno 15.4.2015 12:03:46 - aktualizováno 22.3.2022 12:42:02 | přečteno 5190x | Jiří Třísko
load