Město Židlochovice

Změna č. VII ÚP Židlochovice 

Změna byla vydána 13.9.2023.

Textová část změny vč. odůvodnění
Grafická část změny
Grafická část odůvodnění
Koordinační výkres


Změna č. VI ÚP Židlochovice 

vydaná 29.6.2022, nabyla účinnosti 15.7.2022
Textová část změny vč. odůvodnění
Grafická část změny


Územní studie "Chytré Líchy - Židlochovice" 

Územní studie byla schválena pořizovatelem jako územně plánovací podklad 
sloužící pro změnu územního plánu Židlochovice, případně pro podrobnější ÚPD, 
protože není v souladu s ÚP Židlochovice v jeho aktuálním úplném znění.
O pořízení změny ÚP s využitím tohoto podkladu nebylo zatím rozhodnuto.

Schválení ÚS
Textová část
Grafická část - výkresy
Tabulková část


Změna č. V ÚP Židlochovice 

účinná od 23.10.2021
Textová část změny vč. odůvodnění

Úplné znění ÚP Židlochovice po změně č. V

bylo účinné od 23.10.2021 do 14.7.2022 

Změna č. I a č.III ÚP Židlochovice 

změna nabyla účinnosti 1.1.2021.

Text změny vč. odůvodnění

Úplné znění ÚP Židlochovice po změnách č. I a č.III

bylo účinné od 1.1.2021 do 22.10.2021

Změna č. IV ÚP Židlochovice 

změna je účinná od 10.7.2020

Změna: 

Úplné znění po změně č. IV :

bylo účinné od 10.7.2020 do 31.12.2020. 

Územní studie "Přestavbové plochy při ulici Komenského, Židlochovice ozn. P7,P8,P9,P10 a P12 v ÚP Židlochovice"

schválená dne 12.11.2018, zapsaná 13.11.2018

Regulační plán RP1 Židlochovice 

RP1 - bydlení mezi ulicemi Žerotínovo nábřeží a Komenského
opatření obecné povahy, jímž byl RP1 vydán, nabylo účinnosti 16.10.2018

Regulační plán RP4 Židlochovice  - zrušen

RP4 - nároží Žerotínova nábřeží a část Strejcova sboru
opatření obecné povahy, jímž byl RP4 vydán, nabylo účinnosti 16.10.2018
opatření obecné povahy, jímž byl RP4 zrušen, nabylo účinnosti 14.7.2023
Zrušení RP4 
Opatření ani jeho odůvodnění nemá grafickou část.

Regulační plán Židlochovice, lokalita  nároží nám. Míru a Komenského ulice 

Změna č. 2 ÚP Židlochovice -návrh zadání


Změna č. VI ÚPM Židlochovice - vydaná ÚPD

Tato změna ÚPD pozbývá platnosti nabytím účinnosti ÚP Židlochovice tj. dnem 22.7.2016.

Změna č. V ÚPM Židlochovice - vydání 

Tato změna ÚPD pozbývá platnosti nabytím účinnosti ÚP Židlochovice tj. dnem 22.7.2016.

Změna č. IV ÚPM Židlochovice

Tato změna ÚPD pozbývá platnosti nabytím účinnosti ÚP Židlochovice tj. dnem 22.7.2016.

Změna č. III ÚPO Židlochovice

Tato změna ÚPD pozbývá platnosti nabytím účinnosti ÚP Židlochovice tj. dnem 22.7.2016.
  • komplexní urbanistický návrh
  • VPS Z1/III, Z2/III, Z3/III
  • obecně závazná vahláška č. 6/2005

Územní plán Židlochovice

Dne 4.7.2016 byl návrh nového územního plánu města Židlochovice zastupitelstvem města Židlochovice projednán a Územní plán Židlochovice byl vydán jako opatření obecné povahy č.2/2016. 

Projekt byl uskutečněn za finanční podpory ze strukturálního fondu EU(ERDF) ve výši 85% uznatelných nákladů na projekt a za finanční podpory ze státního rozpočtu ve výši 15% uznatelných nákladů. Číslo projektu: IOP - CZ.1.06/5.3.00/08.07252

uap
Listinná forma tohoto dokumentu je připravena k nahlédnutí na pracovišti OÚPSÚ MěÚ Židlochovice.

Vydaný územní plán Židlochovice 


Územní studie "Systém sídelní zeleně města Židlochovice " 

Územní studie byla schválena pořizovatelem 17.10.2016.

Textová část
Grafická část - výkresy

Změna č. VII ÚPM Židlochovice - vydaná

Tato změna ÚPD pozbývá platnosti nabytím účinnosti ÚP Židlochovice tj. dnem 22.7.2016.


Územní studie Lokalita "Nábřeží" Židlochovice - návrh

Změna č. VIII ÚPM Židlochovice - vydaná

Tato změna ÚPD pozbývá platnosti nabytím účinnosti ÚP Židlochovice tj. dnem 22.7.2016.


Vytvořeno 15.4.2015 12:03:46 - aktualizováno 14.9.2023 10:16:23 | přečteno 8196x | Jiří Třísko
load