Město Rajhrad

Územní plán Rajhrad

opatření obecné povahy č.j. OOP/1/2022 z 12.1.2022 jímž byl ÚP vydán nabylo účinnosti 28.1.2022.
Nabytím jeho účinnosti pozbyl platnosti:
Územní plán sídelního útvaru Rajhrad schválený 23.10.1996 obecním zastupitelstvem v Rajhradě, 
jehož závazné části byly vymezeny obecně závaznou vyhláškou obce Rajhrad č. 2/1996 účinnou od 8.11.1996,
který byl změněn změnou č. I schválenou zastupitelstvem města Rajhradu25.11.2002 a účinnou od 18.12.2002
a změnou č.II vydanou zastupitelstvem města Rajhradu 22.6.2011 a účinnou od 8.7.2011 N

Textová část 
Textová část odůvodnění
Grafická část
Grafická část odůvodnění

Územní studie lokality Za školou, Rajhrad

Možnost dalšího využití územní studie nebyla schválena a dne 2.10.2020 byly údaje o ní 
z evidence územně plánovací činnosti ČR vypuštěny dle § 30 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb.. 

Změna č. II ÚPN SÚ Rajhrad

Nabytí účinnosti ÚP Rajhrad pozbyla tato změna Územního plánu sídelního útvaru Rajhrad platnosti spolu s  Územním plánem sídelního útvaru Rajhrad.

Zpráva  dle § 5 odst. 6 SZ o uplatňování ÚPD Rajhrad - projednaná

Vytvořeno 16.4.2015 12:20:31 - aktualizováno 9.2.2022 9:45:10 | přečteno 11177x | Jiří Třísko
load