Město Rajhrad

Návrh změny č.1 Územního plánu Rajhrad

změna je pořizována zkráceným postupem

návrh změny pro veřejné projednání 

Textová část včetně odůvodnění
Grafická část
změna se nepromítá do grafické části ÚP


Územní plán Rajhrad

opatření obecné povahy č.j. OOP/1/2022 z 12.1.2022 jímž byl ÚP vydán nabylo účinnosti 28.1.2022.
Nabytím jeho účinnosti pozbyl platnosti:
Územní plán sídelního útvaru Rajhrad schválený 23.10.1996 obecním zastupitelstvem v Rajhradě, 
jehož závazné části byly vymezeny obecně závaznou vyhláškou obce Rajhrad č. 2/1996 účinnou od 8.11.1996,
který byl změněn změnou č. I schválenou zastupitelstvem města Rajhradu25.11.2002 a účinnou od 18.12.2002
a změnou č.II vydanou zastupitelstvem města Rajhradu 22.6.2011 a účinnou od 8.7.2011 N

Textová část 
Textová část odůvodnění
Grafická část
Grafická část odůvodnění

Územní studie lokality Za školou, Rajhrad

Možnost dalšího využití územní studie nebyla schválena a dne 2.10.2020 byly údaje o ní 
z evidence územně plánovací činnosti ČR vypuštěny dle § 30 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb.. 

Změna č. II ÚPN SÚ Rajhrad

Nabytí účinnosti ÚP Rajhrad pozbyla tato změna Územního plánu sídelního útvaru Rajhrad platnosti spolu s  Územním plánem sídelního útvaru Rajhrad.

Zpráva  dle § 5 odst. 6 SZ o uplatňování ÚPD Rajhrad - projednaná

Vytvořeno 16.4.2015 12:20:31 - aktualizováno 27.9.2022 10:45:16 | přečteno 12291x | Jiří Třísko
load