Město Rajhrad

Změna č.1 Územního plánu Rajhrad

změna nabyla účinnosti 30.12.2022.
Textová část včetně odůvodnění
Grafická část
změna se nepromítá do grafické části ÚP

Úplné změní ÚP Rajhrad po změně č.1 

účinné od 30.12.2022
Textová část ÚP
Grafická část ÚP
změna se nepromítla do grafické části ÚP, úplným zněním ÚP proto jsou:
  • všechny výkresy grafické části ÚP Rajhrad uveřejněné níže
  • koordinační výkres grafické části odůvodnění ÚP Rajhrad uveřejněný níže


Územní plán Rajhrad

opatření obecné povahy č.j. OOP/1/2022 z 12.1.2022 jímž byl ÚP vydán nabylo účinnosti 28.1.2022.
Nabytím jeho účinnosti pozbyl platnosti:
Územní plán sídelního útvaru Rajhrad schválený 23.10.1996 obecním zastupitelstvem v Rajhradě, 
jehož závazné části byly vymezeny obecně závaznou vyhláškou obce Rajhrad č. 2/1996 účinnou od 8.11.1996,
který byl změněn změnou č. I schválenou zastupitelstvem města Rajhradu25.11.2002 a účinnou od 18.12.2002
a změnou č.II vydanou zastupitelstvem města Rajhradu 22.6.2011 a účinnou od 8.7.2011 N

Textová část 
Grafická část
Grafická část odůvodnění

Územní studie lokality Za školou, Rajhrad

Možnost dalšího využití územní studie nebyla schválena a dne 2.10.2020 byly údaje o ní 
z evidence územně plánovací činnosti ČR vypuštěny dle § 30 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb.. 

Změna č. II ÚPN SÚ Rajhrad

Nabytí účinnosti ÚP Rajhrad pozbyla tato změna Územního plánu sídelního útvaru Rajhrad platnosti spolu s  Územním plánem sídelního útvaru Rajhrad.

Zpráva  dle § 5 odst. 6 SZ o uplatňování ÚPD Rajhrad - projednaná

Vytvořeno 16.4.2015 12:20:31 - aktualizováno 3.1.2023 15:50:03 | přečteno 13025x | Jiří Třísko
load