Pakt starostů pro klima - Židlochovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

logomzp, obrázek se otevře v novém okně   SFZP H CMYK, obrázek se otevře v novém okně

Popis projektu

Cílem projektu je zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP), organizace Místních dnů pro klima a energii a zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka města na částečný pracovní úvazek.

Místní den pro klima a energii proběhne při příležitosti otevření nového přírodovědného pavilonu, který je součástí přístavby základní školy v pasivním standardu. Předpokládaný termín akce je září 2021. Součástí akce bude workshop pro děti a občany na téma úspor energie a klimatických změn se zapojením místních občanů a dětí. Součástí bude také výstava architektonických návrhů nové připravované uhlíkově neutrální čtvrti Chytré Líchy a debata o opatřeních plánovaných v dotčeném území (energetika, hospodaření s vodou, doprava).

Na akci bude navazovat participativní setkání občanů s vedením města ke společnému dialogu týkajícího se připravovaného Akčního plánu a především konkrétních opatření, které se ve městě už realizují nebo chystají (např. slepé rameno řeky Svratky, městský lesopark apod.), nebo jsou plánovány v rámci Akčního plánu.

Řešená oblast / problematika

Město Židlochovice se v prosinci 2020 připojilo k Paktu starostů a primátorů, v souvislosti s chystanou udržitelnou uhlíkově neutrální čtvrtí Chytré Líchy. Tato čtvrť je v České republice unikátním projektem. Jeho součástí je energetická koncepce (uhlíkově neutrální provoz budov, energeticky pozitivní bilance), hospodaření s vodou (úspory 50 % pitné vody, úspory 50 % odpadní vody odváděné kanalizací, lokalita bez dešťové kanalizace) a dopravní koncepce lokality. Tato čtvrť by měla být základním kamenem pro nový energetický koncept celého města Židlochovice založeném na maximálních úsporách a maximalizaci výroby energie z OZE, a aplikaci opatření vedoucích k adaptaci na změny klimatu.

Popis výchozího stavu

Ve městě v tuto chvíli není zpracovaná energetická koncepce, připravují a realizují se projekty související s adaptačními opatřeními - např. slepé rameno řeky Svratky, městský lesopark apod. Tyto projekty však nejsou zarámované ucelenou strategií a akčním plánem.

Cíl projektu

Cílem projektu je zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP), organizace Místního dne pro klima a energii, zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka města na částečný pracovní úvazek.

Adaptační opatření, stejně jako předpokládané úspory energie vyčíslené v MWh budou jedním z hlavních výstupů SECAP, který bude zpracován v rámci tohoto projektu. Předpokládaná navržená adaptační opatření budou zahrnovat rekonstrukce stávajících budov za účelem snížení spotřeby energie, instalace lokálních OZE, efektivnější využití zdrojů energie (výměna zdroje tepla, regulace), realizace zelených střech na vhodných novostavbách, rekuperace tepla a další dle doporučení SECAP.

Udržitelnost a další rozvoj projektu

Po ukončení projektu bude realizován akční plán podle rozsahu, který bude definován během jeho přípravy, s cílem dosáhnout závazků daných Paktem starostů a primátorů.

Popis organizačního zajištění projektu

Za řešení projektu bude zodpovědný pracovník na nově vytvořeném pracovním místě s úvazkem 25 %. Přistoupení k Paktu primátorů má jednoznačnou podporu Zastupitelstva města.

Dílčí úkoly budou realizovány subdodávkami (zpracování SECAP, expertní a vzdělávací služby související s organizací Místních dnů pro klima a energii).

Dopady projektu na životní prostředí

Díky projektu dojde k úsporám energie a zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů, a tudíž k úsporám CO2. Dále budou realizovány opatření směřující s adaptaci městského prostředí na zmeny klimatu, zvýšení podílu zeleně.

Indikátory – je nezbytné vyplnit hodnotu indikátoru „Předpokládaná roční úspora energie dle SECAP“.

Jaká konkrétní adaptační opatření plánujete? V indikátorech uvádíte 5 opatření.

V Popisu projektu uvádíte, že Místní dny proběhnou…. Ale v indikátorech uvádíte jeden Místní den jeden.

V rámci plateb budete používat pouze uvedený účet u ČNB nebo budete využívat např. pro platy jiný „mzdový“ účet či na běžné platby „provozní“ účet. V případě, že budete využívat v rámci plateb i jiné účty, doplňte je do záložky „Žadatel“).

Doložte plnou moc starosty (oboustranně elektronicky podepsanou, příp. fyzicky podepsanou a úředně ověřenou) pro pana Bártu k činnostem spojených s administrací, podpisem smlouvy, příp. podání žádostí o platbu atd.  Podle toho, k čemu bude konkrétně pan Bárta zplnomocněn.


Vytvořeno 9.2.2022 10:52:33 | přečteno 562x | martinamaca
load