Chytrá udržitelná čtvrť Židlochovice – Líchy

Tento projekt je spolufinancován 50 % DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt (www.dbu.de) – německá nadace podporující inovativní projekty v oblasti ochrany životního prostředí) a dále je podpořen částkou přes 800 tis. Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Individuální dotace v roce 2020“.

dbu, obrázek se otevře v novém okně   Logotyp jihomoravsky kraj RGB (3), obrázek se otevře v novém okně

Město Židlochovice se spolkem Centrum pasivního domu, z.s. společně připravují projekt, který připraví optimální koncepční řešení využití území Židlochovice – Líchy pro novou zástavbu v souladu s konceptem chytrých měst a zapojením principů udržitelného rozvoje pro nově zastavované území o rozloze cca 2,5 ha v severní části města Židlochovice.

Díky svému komplexnímu řešení má tento projekt sloužit jako unikátní modelový příklad dobré praxe chytrého udržitelného sídelního plánování v souladu s principy ochrany životního prostředí, šetrného využívání zdrojů a jejich minimalizované spotřeby, adaptace na změnu klimatu, udržitelného rozvoje a současně bude využívat inovativní technické a technologické postupy a zapojení občanů do rozhodování.

Pro zajištění optimálního návrhu a minimalizaci izolovaných, vzájemně si škodících řešení, se bude na návrhu podílet multioborový tým a bude zohledňovat lokalitu a vzájemné vazby území na stávající zástavbu, stávající fyzicko-technické parametry, přírodní prostory, sociální, ekonomické a stavebně kulturní podmínky a požadavky.

Výstupem projektu budou následující dokumenty:

a) Studie proveditelnosti využití území

Na základě specifikace funkce území bude zpracována studie proveditelnosti, jejímž cílem bude výběr nejlepších možných technických řešení na základě multikriteriálního hodnocení. Ve studii proveditelnosti budou popsány varianty řešení jednotlivých oblastí včetně analýzy použitelnosti v daném území a kombinovatelnosti s ostatními oblastmi.

Vyhotovená studie proveditelnosti využití území bude použita jako podklad pro zadání architektonicko-urbanistické soutěže.

b) Architektonicko-urbanistická soutěž, zpracování územní studie

V této fázi projektu bude realizována soutěž na výběr zpracovatele urbanisticko – architektonické studie a následně pro realizaci územní studie. Soutěž bude realizována jako dvoufázová a vzhledem ke komplexnosti požadovaného řešení a zkušenostem ze zahraničí bude koncipována jako mezinárodní.

Vyhotovená územní studie bude v souladu s § 30 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon dále využita jako závazný podklad pro územní řízení.

Předpokládaná hodnota celého projektu činí 6 060 134,- Kč. Město Židlochovice na základě uzavřené smlouvy se spolkem „Centrum pasivního domu, z.s.“ poskytne na projekt částku ve výši 3 064 394,76 Kč. 

Výše finančního příspěvku činí 828 000,- Kč.


Vytvořeno 16.11.2021 17:46:31 - aktualizováno 16.11.2021 19:12:21 | přečteno 239x | martinamaca
load