Úsek životního prostředí

Tato organizační jednotka se skládá ze samostatných pracovišť a oddělení: Vodoprávní úřad a speciální stavební úřad pro stavby vodních děl, oddělení myslivosti, lesů a ochrany půdního zemědělského fondu ochrany přírody a krajiny a rybářství, oddělení odpadů a ochrany ovzduší, pracoviště státní památkové péče a pracoviště sběrného dvora, oddělení územního plánování, stavební úřad.

Úkolem odboru  - části životního prostředí je zejména:

a) v oblasti samosprávy:

 • metodické vedení při zpracování koncepce ochrany životního prostředí ve městě včetně odpadového hospodářství
 • zpracování výkazu o roční produkci všech odpadů města
 • zpracování výkazů pro firmu Ekokom
 • zajišťuje úkoly města v odpadovém hospodářství na území k.ú.Židlochovice a zpracování koncepce odpadového hospodářství města
 • provozní řád sběrného dvora a kontrola jeho dodržování
 • Zajišťuje provoz a obsluhu sběrného dvora včetně vývozu velkoobjemových kontejnerů
 • správa kontejnerů pro separovaný sběr včetně odvozu
 • kontrola vyvážení komunálního odpadu od občanů
 • veškerá činnost při zajišťování zpětného odběru použitého elekrozařízení (firmy  Elektrowin, Asekol,  Ekolamp) včetně zajišťování vývozu odpadu a vystavování podkladů pro fakturaci

b)  v oblasti státní správy:

 • Vodoprávní úřad a speciální stavební úřad pro stavby vodních děl
  - výkon státní správy dle zákona o vodách
  výkon státní správy dle zákona o vodovodech a kanalizacích
 • Výkon státní správy dle zákona o odpadech
 • Výkon státní správy dle zákona o ovzduší
 • Výkon veřejné správy dle zákona o ochraně přírody a krajiny a předpisů souvisejících
 • Výkon státní správy dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Výkon státní správy dle zákona o lesích a předpisů souvisejících
 • Výkon státní správy dle zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování
 • Výkon státní správy dle zákona o myslivosti
 • Výkon státní správy na úseku rybářství 
 • Výkon veřejné správy na úseku veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání
 • Výkon státní správy na úseku rostlinolékařské péče
 • Výkon správy na úseku odpadového hospodářství města:
  výkon agendy odpadového hospodářství
  - zapojování podnikatelů do systému odpadového hospodářství města
  - zajištění možnosti separace využitelných složek komunálních odpadů
  - environmentální osvětová činnost

Ostatní činnosti:

 • zabezpečuje řízení ochrany před povodněmi jako povodňový orgán obce s rozšířenou působností mimo povodeň, v době povodně plní úkoly vyplývající z povodňového plánu správního obvodu  ORP
 • projednává další přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • vydává koordinovaná stanoviska pro stavební činnost v rámci správního obvodu ÚSC
 • projednává správní delikty a přestupky v rámci působnosti svěřené zvláštními předpisy a dle vnitřního předpisu MěÚ

Úkolem pracoviště státní památkové péče je zejména:

 • metodická pomoc městu na úseku památkové péče
 • vyjadřování v řízení o prohlášení či zrušení věci za kulturní památku
 • vedení seznamů kulturních památek v územním obvodu a editace centrální evidence válečných hrobů
 • rozhodování o opatřeních k vlastníkovi kulturní památky dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění posledních právních předpisů v souvislosti se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • stanovování podmínek pro další výkon činnosti působící na stav kulturní památky
 • vydávání závazných stanovisek k obnově kulturní památky
 • rozhodování o nezbytných opatřeních pro zabezpečení kulturní památky
 • podávání návrhu stavebnímu úřadu na zahájení řízení o vyvlastnění nemovité kulturní památky 


Související odkazy
Vytvořeno 14.4.2015 15:23:49 - aktualizováno 20.3.2017 16:11:55 | přečteno 5416x | martina.maca
load