Úsek územního plánování a stavební úřad

Úkolem odboru – části stavební úřad je zejména:

a) v oblasti samosprávy:

 • metodické vedení při zpracování návrhů změn v územním plánu, regulačních plánech atp.
 • zpracovávání odborných podkladů pro činnost ostatních odborů a cizích subjektů

b)  v oblasti státní správy:

 • projednává stížnosti dle správního řádu,
 • zajišťuje editorskou činnost pro základní registr RUIAN,
 • zajišťuje kontrolní a poradenskou činnost v oblasti stavebního práva,
 • vede evidenci a ukládá veškeré rozhodnutí a jiné opatření podle stavebního zákona, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikáty od autorizovaného inspektora a žádosti o informace na úseku odboru,
 • zajišťuje  soustavnou kontrolní a dozorovou činnost v území nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním povinností vyplývajících ze stavebního zákona a prováděcích předpisů řeší  přestupky a správní delikty na úseku stavebního práva včetně ukládání pokut a sankcí,
 • posuzuje žádosti o nahlédnutí do spisů a projektových dokumentací ve spisovně odboru.
na úseku územního plánování:
 • pořizuje územně analytické podklady v ÚSC, vytváří jejich datovou banku, aktualizuje je a poskytuje je pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie
 • zveřejňuje územně analytické podklady
 • zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté poskytovatelem údajů
 • vydává stanovisko k návrhu na pořízení změny územního plánu podané u obce,
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu,
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,
 • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí,
 • projednává protichůdná stanoviska dotčených orgánů.
 • uzavírá dohody ke stanoviskům s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů
 • řeší rozpory mezi příslušnými orgány a dotčenými orgány, jakož i mezi dotčenými orgány navzájem postupy podle správního řádu
 • je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území,
 • vkládá data do evidence územně plánovací činnosti
 • sleduje uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocuje je podle stavebního zákona
 • postupem podle stavebního zákona koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů
 • postupem podle stavebního zákona ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví
 • prověřuje a vytváří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území,
 • postupem podle stavebního zákona reguluje rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů
 • zajišťuje vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho změny
 • posuzuje žádost o vydání regulačního plánu
 • vykonává státní dozor ve věcech územního plánování
 • vykonává další činnosti dle tohoto zákona (z. č. 183/2006 Sb.)

na úseku stavebního řádu:

 • posuzuje v režimu ohlášení zákonem stanovené jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení, udržovací práce a  výrobky, plnící funkci stavby,
 • projednává  v režimu stavebního řízení ty stavby, kde to stavební zákon stanovuje a stanovuje podmínky pro jejich provedení,
 • posuzuje a rozhoduje o námitkách účastníků stavebního řízení na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem; u námitek občanskoprávní povahy (pokud nedošlo k dohodě mezi účastníky) rozhoduje ve věci na základě úsudku
 • vede zkrácené stavební řízení v případě uzavření smlouvy mezi stavebníkem a autorizovaným inspektorem o provedení kontroly projektové dokumentace na tuto stavbu,
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby se stavebníkem u staveb vyžadující stavební povolení, které nahrazují stavební povolení, za podmínek stanovených stavebním zákonem
 • na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povoluje změnu stavby před dokončením,
 • rozhoduje o prodloužení platnosti stavebních povolení,
 • provádí kolaudační řízení staveb, na které vydal stavební povolení,
 • u dokončených veřejných staveb k žádosti stavebníků vydává kolaudační souhlas,
 • provádí kontrolní prohlídky staveb,
 • posuzuje oznámení stavebníků o záměru započít s užíváním dokončené stavby nebo její části,
 • vydává  časově omezené povolení k  předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením,
 • stanovuje rozhodnutím, že kolaudační souhlas lze vydat jen po provedení zkušebního provozu,
 • rozhoduje o povolení zkušebního provozu a stanoví pro něj podmínky,
 • vydává souhlas k zahájení zkušebního provozu dokončených staveb včetně technologií,
 • v případě potřeby nařizuje vlastníkovi stavby pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, popř. pasportu,
 • projednává změny  ve způsobu užívání staveb, v jejich provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo jejím podstatném rozšíření či změny v činnosti, mající vliv na život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost a životní prostředí a vydává k těmto změnám souhlas, popř. vede správní řízení ukončené rozhodnutím
 • posuzuje záměr o odstranění stavby nebo její části  a  vydává povolení odstranění stavby
 • nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení a stanovuje k nim podmínky vyplývající z technických požadavků na stavby, podmínky pro archivování dokumentace, popř. požadavky k úpravě pozemku po odstranění stavby; může též uložit vlastníku stavby povinnost předložit návrh technologického postupu prací při odstraňování stavby, vč. nutných opatření k vyloučení, omezení či ke kompenzaci případných negativních důsledků na životní prostředí v okolí stavby
 • vede řízení o dodatečném povolení nepovolených staveb na návrh stavebníka nebo vlastníka stavby, které může, za podmínek stanovených stavebním zákonem, být ukončeno rozhodnutím o dodatečném povolení stavby
 • nařizuje vlastníkům staveb provádění řádné údržby ve veřejném zájmu v souladu s postupy stavebního zákona,
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby ve veřejném zájmu v souladu s postupy stavebního zákona
 • nařizuje nutné zabezpečovací práce na stavbě, které svým stavem ohrožují život či zdraví osob, není-li nezbytné stavbu ihned odstranit ve veřejném zájmu v souladu s postupy stavebního zákona
 • nařizuje provedení nezbytných úprav na stavbách nebo stavebních pozemcích ve veřejném zájmu v souladu s postupy stavebního zákona
 • nařizuje vyklizení stavby a ukládá opatření ne sousedním pozemku nebo stavbě ve veřejném zájmu v souladu s postupy stavebního zákona
 • stanovuje podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny, rozhoduje o přerušení prací na stavbě nebo pozemku za účelem ochrany případných nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby, chráněných částí přírody nebo k archeologickým nálezům
 • povoluje či nařizuje odstranění nepovolených stavebních úprav nebo staveb,
 • rozhoduje o výjimkách z obecných požadavků na využívání území, umisťování staveb, o technických požadavcích na stavby a technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb
 • pověření zaměstnanci odboru jsou oprávněni vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků za účelem zjišťování stavu stavby a pozemku a opatřování důkazů a dalších podkladů pro činnost stavebního úřadu v souladu se stavebním zákonem

na úseku územního rozhodování:

 • poskytuje předběžné územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití na základě územně plánovacích podkladů, o podmínkách vydání územního rozhodnutí a územního souhlasu v případech, kdy je jím možno nahradit územní rozhodnutí včetně seznamu dotčených orgánů
 • vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí o umístění stavby (i změny stavby) nebo zařízení, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, o dělení nebo scelování pozemků  a o ochranném pásmu,
 • za podmínek stanovených stavebním zákonem, může uzavřít stavební úřad s žadatelem a stavebníkem v jedné osobě veřejnoprávní smlouvu, která nahradí územní rozhodnutí a stavební povolení
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území s žadatelem, které nahrazují územní rozhodnutí, za podmínek stanovených stavebním zákonem
 • u vybraných staveb může stavební úřad v územním rozhodnutí stanovit v souladu s podmínkami stavebního zákona, že tyto nebudou k jejich provedení vyžadovat ohlášení
 • posuzuje a rozhoduje o námitkách účastníků územního řízení na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem; u námitek občanskoprávní povahy (pokud nedošlo k dohodě mezi účastníky) rozhoduje ve věci na základě úsudku, vyjma námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv
 • rozhoduje o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
 • rozhoduje z moci úřední o změně nebo zrušení územního rozhodnutí v řízení o umístění veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření
 • vede společné územní a stavební řízení a vydává společné územní rozhodnutí a stavební povolení
 • rozhoduje za podmínek stanovených zákonem o možnosti vést zjednodušené územní řízení,
 • vydává územní souhlas v případech, kdy je jím možno nahradit územní rozhodnutí, na základě oznámení o záměru, pokud je záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše a nedojde ke změně poměrů v území a nárokům na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
 • rozhoduje o provedení územního řízení místo vydání územního souhlasu 
 • vydává společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru u staveb, které vyžadují územní souhlas a ohlášení stavebního záměru, v případech současně podaných žádostí o územní souhlas a ohlášení stavebního záměru 
 • vydává  územní opatření o stavební uzávěře a o asanaci území,
 • vydává územní rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení za zákonem stanovených podmínek,

Mimo uvedený odbor zajišťuje následující:

 • vybírá správní poplatky a další platby související s odborem,
 • sleduje platby poplatků

Související odkazy

Vytvořeno 15.12.2016 11:38:28 - aktualizováno 20.3.2017 15:59:33 | přečteno 9983x | martina.maca
load