Odbor sociálních věcí

Tato organizační jednotka se skládá ze samostatných pracovišť: oddělení sociální práce a oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Úkolem odboru sociálních věcí je zejména:

a) v oblasti samosprávy:

 • vykonávání funkce opatrovníka občanům omezeným ve svéprávnosti, jimž bylo ustanoveno město opatrovníkem
 • zajišťování péče o tyto občany, včetně odvozu na lékařské vyšetření či hospitalizaci ve spolupráci s Městskou policií
 • zajišťování naplňování obecně závazných vyhlášek města v příslušném oboru
 • spolupráce s komisí sociální a zdravotní rady města
 • zajišťování administrativních záležitostí ve věci vedení žádostí o umístění v Domě s pečovatelskou službou a žádostí o byty ve vlastnictví města

b)  v oblasti státní správy:

 • zajišťování v souladu s platnými právními předpisy péče o občany v hmotné nouzi, sociálně vyloučené, oběti domácího násilí (§ 63 odst. 3. zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), včetně provádění šetření a terénních služeb u cílové skupiny
 • zajišťování v souladu s platnými právními předpisy péče o občany  zdravotně postižené a staré (§ 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) včetně provádění šetření a terénních služeb u cílové skupiny
 • vydávání Parkovacích průkazů označující vozidla přepravující osoby těžce zdravotně postižené (dle § 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích)
 • spisová agenda dle spisového řádu
 • výkon sociálně-právní ochrany dětí v souladu s platnými právními předpisy
 • agenda péče o společensky nepřizpůsobivé občany – kurátor pro dospělé (§ 92 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
 • rozhodování o zvláštním příjemci důchodu z důchodového pojištění (§ 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění soc. zabezpečení)
 • sociálně-právní poradenství (§ 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
 • kontrolní činnost v zařízeních sociálních služeb ve vztahu k nesvéprávným
 • koordinace, zajišťování a evidence lékařských předpisů na omamné látky včetně inspekce dodržování pravidel nakládání s omamnými látkami a zajišťování likvidace nepoužitelných opiátů (§3 vyhl. MZ č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů)
 • zastoupení osob, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce nebo opatrovníka, při uzavírání smluv o poskytování pobytových služeb (§ 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Související odkazy


Vytvořeno 14.4.2015 15:34:04 - aktualizováno 24.4.2017 16:47:46 | přečteno 9109x | Jiří Třísko
load