Kancelář tajemníka

Tato organizační jednotka se skládá ze samostatného pracoviště tajemníka; personalistiky a mezd; krizového řízení; centrální spisovny; samostatného Oddělení projektů a dotací (včetně školství).

Úkolem kanceláře tajemníka je zejména:
 • administrativně zajišťovat činnost tajemníka úřadu a ostatních pracovišť kanceláře
 • zabezpečovat funkci bezpečnostního ředitele úřadu
 • přijímat vybranou došlou poštu, rozdělovat ji k vyřízení mezi jednotlivé odbory úřadu a vést spisovou službu kanceláře tajemníka
 • plnit úkoly spojené se zákonem č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů.
 • vyhotovovat zápisy z porad vedoucích odborů a vést jejich evidenci
 • vést evidenci stížností a petic a zabezpečovat jejich vyřizování
 • vést administrativu Orgánu veřejné moci ve smyslu zákona č.111/2009 Sb. O základních registrech
 • vést a odpovídat za editační agendu základního Registru práv a povinností
 • evidence poskytování informací dle zákona č.106/1999  Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Úkolem pracoviště personalistiky a mezd je zejména:
 • vést personální agendu úředníků a zaměstnanců města
 • evidovat a průběžně aktualizovat předepsanou formou personální data zaměstnanců města; zpracovávat podklady pro mzdy a odměňování úředníků a zaměstnanců včetně vedení potřebných agend a výkazů
 • vést agendu vzdělávání úředníků a zabezpečovat jejich vzdělávání
 • koordinovat a zajišťovat přípravu vzdělání a ověřování odborné způsobilosti vyžadované právními předpisy a to v oblasti vstupního a průběžného vzdělávání,
 • zajišťovat zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro zaměstnance úřadu,
 • zabezpečovat agendu vyplývající ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vést a organizovat studentské praxe
 • vést evidenci úředních razítek, přístupových kódů a klíčů předaných zaměstnancům úřadu
 • zabezpečovat agendu pracovně lékařských služeb,
 • zabezpečovat agendu základních registrů v součinnosti s pracovištěm informatika

Úkolem pracoviště krizového řízení je zejména:
a) Výkon správy na úseku krizového řízení dle:
 • zákona 239/2000 Sb. o IZS
 • zákona 240/2000 Sb., krizový zákon
 • zákona 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
 • zákona 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR
 • zákona 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování
b) Informační systémy:
 • zpracování podkladů pro informační systémy pro podporu krizového řízení KRIZPORT, KRIZKOM, ARGIS, EMOFF

Úkolem pracoviště centrální spisovny úřadu je zejména:
 • zabezpečovat komplexní archivní systém úřadu dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších úprav (zajištění provozu spisovny a péče o spisový materiál

Úkolem Oddělení projektů a dotací je zejména:
a) na úseku státní správy:
 • napomáhat spolupráci subjektů (např. obce, svazky obcí, místní akční skupiny) v oblasti rozvoje regionu
 • zjišťování informací o možném financování rozvojových záměrů obcí regionu ze zdrojů EU
 • provádění odborné konzultační a poradenskou činnosti v oblasti rozvoje venkova
 • posuzování věcné a odborné náležitosti žádostí obcí o dotace ze státních a jiných zdrojů
 • koncepční  vyhledávaní zdrojů  příjmů v součinnosti s OIM, oddělením regionálního rozvoje a oddělením kultury – dotace, granty a  dotační  programy
 • zajišťování podávání žádostí o dotace a hlášení po dobu udržitelnosti projektů
b) Na úseku samosprávy:
 • koordinování spolupráce s dalšími odbory MěÚ na realizaci projektů a jejich administrace ve vztahu k dotacím
 • spolupráce při tvorbě aktualizací strategického plánu města, podílení se na implementaci strategického plánu rozvoje města
 • zjišťování možností využití dotací a dalších zdrojů financování investičních a neinvestičních rozvojových záměrů města Židlochovic 
 • vedení evidence dotačních projektů
 • zajištění nebo realizace zadávacích a výběrových řízení
 • vedení evidence veřejných zakázek a zabezpečování uveřejňovací povinnosti

Úkolem pracoviště školství je zejména:
a) v oblasti samosprávy:
 • vedení evidence škol a školských zařízení na území města Židlochovice
 • metodická pomoc školám, školským zařízením a volnočasovým aktivitám dětí a mládeže na území města Židlochovice
 • příprava koncepčních materiálů na úseku školství na území města Židlochovice
b)  v oblasti státní správy:
 • vedení agendy školství v územně správním obvodu
 • metodická pomoc školám na území pověřeného úřadu na úseku úkolů vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb.
 • zpracování a předání Krajskému úřadu Jihomoravského kraje návrh rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení na území pověřeného úřadu
 • příprava podkladů pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytnutých Krajským úřadem Jihomoravského kraje školám a školským zařízením, s předáním výsledků zúčtování Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, zpracovávání rozborů hospodaření škol a školských zařízení na území pověřeného úřadu

load