Územně plánovací informace

Krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad pověřený pro výkon činnosti pořizovatele a stavební úřad poskytují v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace o

  1. podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
  2. podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,
  3. podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů.

Na koho se obrátit?

 Jméno: Telefon: E-mail:
  Mgr. Lukáš Novotný+420 547 428 717 +420 604 290 410    lukas.novotny@zidlochovice.cz
  Mgr. Veronika Klouparová   +420 547 428 787,  +420 734 784 902  veronika.klouparova@zidlochovice.cz 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník stavby, popř. jiná osoba na základě plné moci.

Jakým způsobem vyřídit:

Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem na změnu v území a konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území. Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.

ikona souboruVzor žádosti

Správní poplatek:

Za vydání územně plánovací informace se nevyměřuje správní poplatek.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

vyhl. č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Jaké jsou související předpisy:

vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. § 178 - 183 stavebního zákona.

Vytvořeno 10.8.2015 16:00:41 - aktualizováno 11.1.2021 14:19:34 | přečteno 1725x | Jiří Třísko
load