Trvalý pobyt

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. 

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen popisným nebo evidenčním, popř. orientačním číslem, a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu, kde je přihlášen k trvalému pobytu, ani k vlastníkovi nemovitosti.

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky, pokud se rodiče nedohodnou jinak.

Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Lenka Nečasová547 428 744 lenka.necasova@zidlochovice.cz

Hlásíte se k trvalému pobytu?

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  • předložit platný občanský průkaz, při ukončení pobytu v cizině cestovní pas ČR, po nabytí státního občanství ČR doklad o nabytí státního občanství
  • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu - platná nájemní, podnájemní smlouva, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněná užívat dotčený objekt, kde se občan hlásí k trvalému pobytu nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Za občana mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.

Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu se vybírá správní poplatek 50 Kč

Žádáte o zrušení údaje o místu trvalého pobytu?

Ohlašovna rozhodne o zrušení o místu trvalého pobytu:

  • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností
  • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo
  • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů, uvedených ve třetím odstavci, ohlašovně prokázat.

Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněná užívat dotčený objekt, kde se občan hlásí k trvalému pobytu nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Při podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu se vybírá správní poplatek 100 Kč.

Chcete ukončit pobyt na území ČR?

Pokud se občan rozhodne ukončit pobyt na území ČR z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí, sdělí tuto skutečnost osobně nebo písemně, v tomto případě je nutný úředně ověřený podpis, na ohlašovně podle místa trvalého pobytu. Odevzdá občanský průkaz, který se stane neplatným.

Správní poplatek za ukončení pobytu na území ČR je 100,- Kč.Vytvořeno 10.8.2015 18:25:19 - aktualizováno 4.2.2020 12:56:04 | přečteno 2415x | Jiří Třísko
load