Občanské průkazy

Občanský průkaz (OP) je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. 

ikona souboruVčasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou

Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Eva Válková
547 428 743eva.valkova@zidlochovice.cz
Bronislava Srncová 547 428 742bronislava.srncova@zidlochovice.cz 
Ivana Giňová 547 428 742ivana.ginova@zidlochovice.cz

Změny ve vydávání občanských průkazů od 2. srpna 2021

Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem a biometrickými údaji.

 

Občan se může sám rozhodnout, zda si kontaktní čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později), aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné. Aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele.

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů).

Žadatel má na výběr, zda chce mít v občanském průkazu uveden rodinný stav nebo partnerství.

Údaje týkající se titulu nebo vědecké hodnosti se již do občanského průkazu nezapisují.

Občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo, e-mail nebo datovou schránku a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu.

Občané se musí dostavit osobně jak k podání žádosti, tak k vyzvednutí vyhotoveného eOP. Imobilní občané mohou kontaktovat Městský úřad Židlochovice, odbor vnitřní správy. Pracovnice odboru dohodnou osobní návštěvu přímo u občana v jeho bydlišti, kde zajistí pořízení žádosti, včetně snímku obličeje.  Předání občanského průkazu proběhne stejným způsobem.

Rodiče mohou požádat o vydání eOP i pro dítě mladší 15ti let. Jde však jen o možnost, nikoliv povinnost. Platnost tohoto dokladu je omezena na dobu pět let. Tento typ občanského průkazu slouží dětem pro cesty do států Evropské unie v rámci schengenského prostoru.

 

POZOR:

Nově byla zavedena funkcionalita skončení platnosti občanského průkazu po 45 dnech od změny trvalého pobytu, jména, příjmení, rodného čísla nebo pohlaví a automatické ukončení platnosti občanského průkazu po 45 dnech od změny rodinného stavu, pokud je tento údaj v občanském průkazu uveden.

 

Potřebné doklady - obecné informace

K vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu, je povinen předložit spolu s ním rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území ČR, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu potřebné.

Předkládá-li občan matriční doklad (rodný, oddací či úmrtní list) vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak; vydání tohoto výpisu lze vyřídit prostřednictvím kteréhokoliv matričního úřadu v ČR.

 

Vydání prvního občanského průkazu

Každý občan, který má trvalý pobyt na území České republiky a dosáhl věku 15 let má povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu a to, nejdříve v den dovršení věku15 let, tak aby občanský průkaz byl vydán bez správního poplatku a dobou platnosti 10 let, nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku tak, aby se občan  nedopustil přestupku.

Pokud bude žádost podána ve větším předstihu a občanský průkaz bude vyroben před dovršením věku 15 let, doba jeho platnosti bude pouze 5 let a bude vybrán správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Potřebné doklady:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji
 • další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

 

V případě podání žádosti o občanský průkaz občanovi mladšímu 15 let je třeba, aby se současně s dítětem dostavil také zákonný zástupce se svým dokladem totožnosti.

 

Ztráta, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu

Ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu je třeba neprodleně ohlásit kterémukoliv úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik; občan se prokáže rodným listem. Odcizení OP lze ohlásit rovněž Policii ČR. Občan je povinen požádat o vydání nového OP do 15 pracovních dnů ode dne, kdy ztrátu (odcizení, poškození, zničení či zneužití) OP oznámil.

Potřebné doklady: 

 • rodný list nebo jiný doklad, který je veřejnou listinou (CD, ŘP, ..)
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana nebo potřebné k odstranění rozporů v údajích v evidenci obyvatel nebo evidenci občanských průkazů
 • Za vydání OP z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení je vybírán správní poplatek ve výši 200,- Kč.

 

POZOR: Potvrzení o občanském průkazu (tzv. náhradní doklad) již není vydáván.

Vydání nového občanského průkazu při skončení platnosti občanského průkazu

Občan je povinen požádat o vydání nového OP do 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke skončení platnosti OP. V předstihu lze žádat o vydání OP nejdříve 6 měsíců před skončením platnosti. Při podání žádosti v době delší než 6 měsíců před skončením platnosti je vybírán správní poplatek 200,- Kč.

Potřebné doklady:

 • dosavadní občanský průkaz
 • pokud již k ukončení platnosti občanského průkazu došlo, předloží občan rodný list nebo jiný doklad, který je veřejnou listinou

 

Lhůta a správní poplatky pro vydání občanského průkazu

Do 30 dnů

Požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzít u obecního úřadu s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede v žádosti za správní poplatek 100,- Kč. Správní poplatek za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let 100,- Kč.

Do 5 pracovních dnů

Požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra a převzít u obecního úřadu s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u Ministerstva vnitra. Správní poplatek za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let je 500,- Kč, u občana mladšího 15 let 300,- Kč.

Do 24 hodin

Požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra a převzít pouze u Ministerstva vnitra, Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice „Pražského povstání). Správní poplatek za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let je 1.000,- Kč, u občana mladšího 15 let 500,- Kč.

 

Doba platnosti občanského průkazu

Doba platnosti občanského průkazu při jeho vydání je:

 • 1 rok u osoby, která dosáhla věku 12 let a nebylo fyzicky možné pořídit otisk prstu
 • 5 let u osob, které dosáhly věku 15 let
 • 10 let u osob, které dosáhly věku 15 let, do dovršení jejich 70 let
 • 35 let u osob, které dosáhly věku 70 let
 • Dobu platnosti občanského průkazu nelze prodloužit.

 

Vydání dočasného občanského průkazu

Dočasný občanský průkaz je občanský průkaz, který se vydává:

 • z důvodu technické závady na zařízení zabezpečující zpracování a přenos dat potřebných k vydání občanského průkazu
 • v důsledku přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné události
 • na žádost osoby, která nabyla státní občanství ČR prohlášením nebo udělením, pokud o něj požádá do 2 měsíců ode dne nabytí státního občanství

 

Platnost dočasného občanského průkazu

 • 5 měsíců, je-li vydán z důvodu technické závady nebo přírodní katastrofy
 • 2 měsíce, je-li vydán z důvodu nabytí státního občanství

Vytvořeno 11.8.2015 10:38:28 - aktualizováno 14.10.2021 11:32:52 | přečteno 24054x | Jiří Třísko
load