Matrika, matriční doklady

Narození, uzavření manželství, úmrtí, změna jména a příjmení, duplikáty matričních dokladů ... 

Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Lenka Nečasová
547 428 744lenka.necasova@zidlochovice.cz

Žádosti:  
ikona souboruvítání občánků jubilanti


Narození

Zápis do knihy narození

Zápis do knihy narození se provádí na základě hlášení o narození dítěte od zdravotnického zařízení, na základě oznámení jednoho z rodičů, popř. jeho zákonný zástupce, nebo soudem ustanovený opatrovník, nebo narození je povinna oznámit osoba, která se o narození dozvěděla. Budoucím maminkám doporučujeme s sebou do porodnice vzít i matriční doklady:

 • občanský průkaz
 • oddací list (jde-li o dítě narozené z manželství)
 • rodný list (není-li provdaná a nedošlo k určení otcovství k dosud nenarozenému dítěti) 
 • a nebo souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k dosud nenarozenému dítěti.

Souhlasné prohlášení o určení otcovství

Učinit souhlasné prohlášení o určení otcovství lze na kterékoliv matrice. Prohlášení lze učinit před narozením dítěte i po jeho narození. Jestliže je matka dítěte rozvedená a dítě se narodí do 300 dnů po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, za otce dítěte se považuje bývalý manžel, tento je také jako otec zapsán do rodného listu dítěte.

K zápisu o určení otcovství se dostaví oba rodiče a předloží:

 • rodný list dětí, pokud již spolu mají
 • občanské průkazy
 • těhotenský průkaz

V případě, že je matka dítěte rozvedená, předloží i právoplatný rozsudek o rozvodu. Je-li matka ovdovělá, předloží úmrtní list manžela.

Zvláštní tvary jména či jména cizího původu

Zvolíte-li pro své dítě jedno jméno cizího původu nebo dvě jména, která nesmí být stejná, a toto jméno/jména není/nejsou v seznamu jmen ověřených k zápisu do matriky, je třeba předložit matrice narození znalecký posudek (aktuální informace podá matrikářka).

Správní poplatky

 • vystavení rodného listu je zdarma
 • duplikát rodného listu  100 Kč


Uzavření manželství

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Církevní sňatek může být uzavřen po předložení osvědčení, vydaného příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než šest měsíců.

Obřadní den

Úředně stanovenou dobou pro konání obřadů je každá sobota v době od 10.00 do 14.00 hodin, v tuto dobu konání obřadů v obřadní síni nepodléhá správnímu poplatku.
Manželství je možné uzavřít i mimo stanovený obřadní den (sobota), a to v pracovní dny úterý, čtvrtek, pátek v v době od 10.00 do 14.00 hod. Správní poplatek je 1 000,- Kč za uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou města. 

Místo svatebního obřadu

Svatební obřady jsou uzavírány v obřadní síni budovy Městského úřadu Židlochovice, Masarykova 100. Dále je možné uzavřít manželství na jiném vhodném místě, a to např. v prostorách zámku v Židlochovicích, jehož správcem jsou Lesy ČR, Lesní závod Židlochovice.  Prostory vhodné k uzavření manželství na zámku jsou: zámecká kaple, zámecká obrazárna, zámecká zahrada. Obřad na jiném vhodném místě je třeba rezervovat na matrice MěÚ Židlochovice, tel. č. 547 428 744, a poté u odpovědného pracovníka Lesů ČR,  kontakt sdělí matrikářka.

Další možností uzavřít manželství na jiném vhodném místě je Zahradnické centrum Hortis v Židlochovicích. Rezervace termínů opět na matrice, tel. č. 547 428 744,  a poté v Zahradnickém centru Hortis, tel. č. 724 536 983.

V případě svatebního obřadu na jiném vhodném místě platí žadatelé na matrice správní poplatek ve výši 1 000,- Kč. Poplatek za pronájem prostor ke svatebnímu obřadu v prostorách zámku hradí žadatelé odpovědnému pracovníku  Lesů ČR, poplatek za pronájem prostor v zahradnickém centru Hortis hradí žadatelé odpovědnému pracovníku zahradnického centra.

Obřadní síň:
obradni sin (1), obrázek se otevře v novém okně obradni sin (2), obrázek se otevře v novém okně obradka, obrázek se otevře v novém okně

Chcete uzavřít manželství?

Občanský sňatek
Snoubenci předloží matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno:
 • ikona souborudotazník k uzavření manželství
 • rodné listy; rodné listy dětí, pokud již snoubenci spolu mají
 • občanské průkazy, popř. cestovní doklady, doklady o státním občanství, výpisy z evidence obyvatel o pobytu, výpisy z evidence obyvatel o osobním stavu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství
 • úmrtní list zemřelého manžela/manželky
Církevní sňatek
Snoubenci předloží matričnímu úřadu v místě uzavření manželství:
 • ikona souborudotazník k uzavření manželství
 • žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku
 • rodné listy; rodné listy dětí, pokud již snoubenci spolu mají
 • občanské průkazy, popř. cestovní doklady, doklady o státním občanství, výpisy z evidence obyvatel o pobytu, výpisy z evidence obyvatel o osobním stavu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství
 • úmrtní list zemřelého manžela/manželky 
Snoubenec, který je cizincem předloží:
 • ikona souborudotazník k uzavření manželství
 • cestovní doklad
 • rodný list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s občanem ČR, popř. doklad o státním občanství, potvrzení o bydlišti, o osobním stavu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství
 • úmrtní list zemřelého manžela/manželky
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které nesmí být starší 7 dnů (netýká se občanů zemí EU)
 • cizozemské matriční doklady opatřené předepsanými ověřeními (všechny předkládané doklady musí být přeloženy úředním překladatelem do českého jazyka), neplatí pro doklady opatřené vícejazyčným formulářem (týká se zemí EU)
 • úmrtní list zemřelého manžela/manželky
Potřebujete vystavit vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem?
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem vydá matriční úřad (správní odbor) podle místa trvalého pobytu na žádost. Nutné předložit:
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, popř. výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu, potvrzení o osobním stavu
 • rodný list
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • úmrtní list zemřelého manžela/manželky
Pro použití v nesmluvním státě je nutno opatřit doklad předepsaným ověřením. Jde-li o stát EU, je možné vydat doklady s vícejazyčným formulářem.

Správní poplatky
 • povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1.000 Kč
 • opis matričního dokladu (duplikát pro použití v tuzemsku i cizině) 100 Kč
 • uzavření manželství, má-li pouze jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR 2.000 Kč
 • uzavření manželství, nemají-li oba snoubenci trvalý pobyt na území ČR 3.000 Kč
 • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem 500 Kč
Průběh svatebního obřadu
 • uvítání snoubenců a svatebních hostů v obřadní síni, stručné seznámení s průběhem obřadu
 • vstup rodičů snoubenců a svatebních hostů do obřadní síně
 • vstup snoubenců do obřadní síně (po dohodě je možné, aby nevěstu přivedl do obřadní síně otec nevěsty, v tomto případě ženich vstupuje do obřadní síně společně s rodiči a svatebními hosty)
 • představení snoubenců a svědků svatebního obřadu matrikářkou oddávajícímu
 • projev oddávajícího, souhlasné veřejné prohlášení snoubenců, výměna snubních prstenů, první novomanželský polibek, podpis protokolu o uzavření manželství
 • přání oddávajícího, matrikářky, rodičů a svatebních hostů novomanželům
 • doba trvání svatebního obřadu je asi 20 minut
Seznam oddávajících
 • Ing. Jan Vitula, starosta
 • Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta
 • Mgr. Lenka Brázdová, místostarostka
 • Ing. Bronislav Svoboda, pověřený zastupitel
 • Ing. Oldřich Kahoun, pověřený zastupitel
 • doc. Mgr. Petr Francán, pověřený zastupitel
 • JUDr. Ivo Remunda, pověřený zastupitel
 • Ing. Petr Chocholáč, pověřený zastupitel
 • Milan Šebek, pověřený zastupitel


Úmrtí

Zápis úmrtí se provede na základě Listu o prohlídce zemřelého, nebo na základě pravomocného rozhodnutí soudu o prohlášení fyzické osoby za mrtvou. List o prohlídce zemřelého je povinen vyhotovit do 3 dnů prohlížející lékař a následně předat matričnímu úřadu dle místa úmrtí. Pozůstalým doporučujeme obrátit se na pohřební službu, která pomůže v dalším postupu a zajistí pohřeb.

Doklady, které bude vyžadovat pohřební služba:

 • občanský průkaz zemřelého, průkaz zdravotní pojišťovny
 • rodný list zemřelého, oddací list zemřelého

Správní poplatky

 • vystavení prvního úmrtního listu je zdarma
 • duplikát úmrtního listu 100 Kč


Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě jejích zákonných zástupců. Žádost může podat občan České republiky starší 18 let. Za nezletilé dítě podává žádost zákonný zástupce se souhlasem druhého rodiče a u osoby starší 15 let přiloží souhlas i této nezletilé osoby. O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad příslušný podle místa trvalého pobytu osoby, které se změna týká. Na změnu jména či příjmení není právní nárok.

V případě rozvodu manželství se změna příjmení (zpětvzetí dřívějšího příjmení) provádí zdarma do šesti měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství formou oznámení na pracovišti matriky, kde byl sňatek uzavřen, případně v místě trvalého bydliště. Po této době se musí změna příjmení řešit formou podání žádosti na pracovišti matriky, příslušné podle místa trvalého bydliště žadatele nebo v místě uzavření manželství (správní poplatek 100 Kč).

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu a dalších osobních dokladů!

Používání dvou jmen 

Občan, který má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména. Prohlášení činí před matričním úřadem dle trvalého pobytu anebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Za nezletilé dítě činí prohlášení zákonný zástupce.

Příjmení žen

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Na základě žádosti ženy nebo žádosti rodičů dítěte ženského pohlaví lze za splnění určitých podmínek stanovených zákonem užívat příjmení v mužském tvaru.

Správní poplatky

 • při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného  100 Kč
 • při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (viz výše)  100 Kč
 • při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče   100 Kč
 • v ostatních případech 1.000 Kč


Opis rodného, oddacího a úmrtního listu

O opis rodného, oddacího nebo úmrtního listu může občan požádat písemně nebo osobně na matrice v místě svého narození, v místě uzavření manželství nebo na matrice podle místa úmrtí. Po prokázání totožnosti, podání žádosti a zaplacení správního poplatku mu bude vydán opis.

Potřebujete vystavit matriční doklad (opis)?

Opis matričního dokladu vydá matriční úřad osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci) zplnomocněným zákonným zástupcům, a to po vyplnění žádosti o vystavení matričního dokladu a po předložení:

 • občanského průkazu popř. cestovního pasu
 • matričního dokladu k prokázání příbuzenského vztahu (rodný list, oddací list)
 • popř. ověřené plné moci

Potřebujete vystavit matriční doklad pro použití v cizině?

Matriční doklad pro použití v cizině vydá matriční úřad osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci) zplnomocněným zákonným zástupcům, a to po vyplnění žádosti o vystavení dokladů pro použití v cizině a po předložení:

 • občanského průkazu popř. cestovního pasu
 • matričního dokladu k prokázání příbuzenského vztahu (rodný list, oddací list)
 • popř. ověřené plné moci

V některých státech je matriční doklad platný pouze s předepsaným ověřením, dle platných mezinárodních smluv.

Potřebujete vystavit úmrtní list zemřelého?

Vypravovatel pohřbu odevzdá osobně na matrice nebo prostřednictvím pohřební služby:

 • občanský průkaz zemřelého (popř. cestovní pas zemřelého cizince)
 • matriční doklady (rodný list, oddací list, popř. úmrtní list manžela/manželky)
 • občanský průkaz žijícího manžela/manželky
 • kartičku zdravotní pojišťovny zemřelého

Správní poplatky

 • opis matričního dokladu pro použití v tuzemsku i cizině 100 Kč
Vytvořeno 11.8.2015 10:40:22 - aktualizováno 7.12.2021 9:26:59 | přečteno 14613x | Jiří Třísko
load