Legalizace, vidimace

Matriční úřad v Židlochovicích provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace). 

Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Lenka Nečasová 547 428 744lenka.necasova@zidlochovice.cz
Jana Krišpínová
547 428 745jana.krispinova@zidlochovice.cz
Eva Válková 547 428 743eva.valkova@zidlochovice.cz

Vidimace - ověření shody opisu nebo kopie s listinou

Pro ověření shody opisu nebo kopie s listinou je nutná osobní návštěva matričního úřadu a předložení vidimované listiny (kopie, opis) a listiny, z níž byla pořízena (originál dokumentu).

Správní poplatek

 • za vidimaci každé i započaté stránky vidimované listiny - 30 Kč

Výčet listin, u kterých se vidimace neprovede:

 • listina, jejiž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 • je-li listina psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložen úředně ověřený překlad do jazyka českého nebo slovenského,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentu, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval zajišťovací prvek,
 • jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
 • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o:
  - prvopis
  - již ověřenou vidimovanou listinu
  - opis anebo kopii pořízenou ze spisu
  - stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu
  - listinu, která je výstupem z autorizované konverze
       

Legalizace - ověření pravosti podpisu

K provedení legalizace je občan povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad nebo průkaz vystavený cizineckou policií ČR), nově může státní občan ČR prokazovat svoji totožnost i řidičským průkazem.

Správní poplatek

 • za legalizaci každého podpisu na listině - 30 Kč

Výčet případů, u kterých se legalizace neprovede:

 • jde-li o legalizace podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,
 • nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle §10 odst. 4, k prokázání své totožnosti platný doklad
 • nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána, a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského,
 • jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,
 • jde-li o legalizaci elektronického podpisu nebo
 • jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři
Vytvořeno 11.8.2015 10:37:30 - aktualizováno 25.11.2019 16:53:38 | přečteno 1391x | Jiří Třísko
load