Zvláštní příjemce důchodu

Podle § 10 zákona č. 582/1991 Sb.,  o organizaci a provádění soc. zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje obecní úřad o ustanovení zvláštního příjemce důchodového pojištění. 

Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Ing. Michal Ševčík +420 547 427 331
+420 739 392 914
michal.sevcik@zidlochovice.cz

Zvláštního příjemce lze ustanovit z několika důvodů

  • kdy by se výplatou dávky (důchodu) zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit
  • kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat
  • nemůže-li oprávněný výplatu přijímat 

Nejčastějším případem je okamžik, kdy důchodce nemůže důchod přijímat z důvodu špatného zdravotního stavu nebo například byl zbaven svéprávnosti, ale dosud nebyl určen opatrovník.

V tomto případě je potřeba podat žádost na příslušný obecní úřad. Příslušnost obce k vydání rozhodnutí se řídí trvalým pobytem poživatele důchodu ne zvláštním příjemcem! Trvalý pobyt tedy musí mít v obci ten, kdo pobírá důchod! VYŘIZUJE KAŽDÁ OBEC PRO SVÉ OBČANY!

Před ustanovením zvláštního příjemce z důvodu špatného zdravotního stavu se vyžaduje souhlas důchodce s ustanovením zvláštního příjemce. Tento souhlas se vyžaduje pouze v případě, kdy důchodce nemůže tento souhlas udělit, protože mu to zdravotní stav neumožňuje.

Doklady, které se přikládájí k žádosti:

  • potvrzení ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu důchodce – tedy povrzení, že skutečně není schopen důchod převzít (není schopen podpisu…)
  • osob zbavených svéprávnosti rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům
  • občanské průkazy

Na základě žádosti vydá obecní úřad rozhodnutí. Rozhodnutí po nabytí právní moci se zasílá Okresní správě soc. zabezpečení Brno-venkov, Kounicova 14, 602 00 Brno (lze ho tam doručit i osobně).

Obecní úřad dohlíží nad plněním povinností zvláštního příjemce, tedy, jestli zvláštní příjemce používá důchod jen ve prospěch důchodce, popřípadě rodinných příslušníků odkázaných na důchodce výživou. 

Pokud dojde k tomu, že ustanoveného zvláštního příjemce již není potřeba (úmrtí důchodce, ustanovení opatrovníka soudem, přijetí do ústavu soc. péče apod.), vydává opět obecní úřad rozhodnutí o uvolnění zvláštního příjemce. Zvláštní příjemce je povinen tyto skutečnosti obecnímu úřadu oznámit.

  • formulář
Vytvořeno 11.8.2015 10:50:18 | přečteno 1292x | Jiří Třísko
load