Parkovací průkazy a výhody pro zdravotně postižené

Osobám, kterým byl podle zákona o sociálních službách přiznán příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu nebo na zvláštní pomůcku vydává krajská pobočka Úřadu práce průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (TP,ZTP,ZTP/P). 

Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Ing. Michal Ševčík +420 547 427 331
+420 739 392 914
michal.sevcik@zidlochovice.cz

Občan, který je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P muže dle § 67 odst. 1. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů požádat o vydání Parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

Parkovací průkaz se vydává na dobu, na kterou je platný průkaz ZTP nebo ZTP/P, u průkazů vydaných do 30.6.2012 nejdéle do 31.12.2015. 

Výhody plynoucí držiteli průkazu

upravuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů v § 36:

TP – I.stupeň mimořádných výhod

 1. nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob kromě autobusů a vlaků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky
 2. nárok na přednost při osobním projednávání svých záležitostí, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání (za osobní projednávání se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních

ZTP – II.stupeň mimořádných výhod

kromě výhod uvedených výše:

 1. nárok na bezplatnou dopravu spoji místní veřejné hromadné dopravy (tramvaje, autobusy, trolejbusy a metro)
 2. sleva 75% jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 75% sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy

ZTP/P

Kromě výhod uvedených výše:

 1. nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě
 2. u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud jej nedoprovází průvodce

Další výhody

Držiteli průkazu ZTP a ZTP/P (a jeho průvodci) může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní, filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce, pokud je pořadatel poskytuje.

Parkovací průkaz může řidič  použít pouze tehdy, převáží.-li držitele platné průkazky, ke které bylo označení vydáno. V tomto případě může vozidlo parkovat na parkovacích místech určených pro zdravotně postižené osoby. Může též zastavit v místě, kde je zákaz stání, ale pouze na dobu nezbytně potřebnou, přičemž nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu. Také může jet po dálnici bez dálniční známky. V případě, že řidič parkovací průkaz užívá, aniž by držitele průkazky ZTP nebo ZTP/P přepravoval, dopouští se podle zákona o pozemních komunikacích přestupku.

V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla s parkovacím průkazem vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“.

V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla s parkovacím průkazem vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou „Pěší zóna“.

Daňové a poplatkové úlevy

osvobození od daně ze staveb podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, § 9

Od daně ze staveb jsou osvobozeny:

 1. obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá a jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení,
 2. stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá a jsou držiteli průkazu ZTP, a stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví držitelů průkazu ZTP/P.

úleva na dani z příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 35ba

Základ daně lze snížit u zdravotně postižených o tyto částky: 

 • 24.840Kč na poplatníka,
 • 24.840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000,-Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně - průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840,- Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů,
 • 2.520 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu částečného invalidního důchodu a starobního důchodu,
 • 5.040 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu III. stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je plně invalidní, zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu plného invalidního důchodu a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní,
 • 16.140 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P,

poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků podle zákona č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, § 37e

Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb.

 • Položka č. 5
  Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu - 30 Kč za každý podpis nebo razítko.
  Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P). Tuto výhodu poskytuje i Hospodářská komora ČR.
  Výhoda neplatí v případě, že si podpis nebo listinu necháte ověřit u notáře nebo na pobočce České pošty.
 • Položka č.12
  Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1.000 Kč
  Vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem - 1.000 Kč
  Od poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.
 • Položka č.17
  1. Vydání stavebního povolení
  a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty - 300 Kč
  b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty - 1.000 Kč
  c) ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě zemědělské účelové stavby, nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m2 - 300 Kč
  d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními - 300 Kč
  e) ke stavbě řadových garáží - 300,- Kč, 150,- Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 2.500 Kč
  ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo stavební úpravy) uvedené v písmenech a) až e), ke stavbě studny, čistírny odpadních vod,
  f) přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e) - 300 Kč

Od poplatku podle bodu 1 písmene f) této položky je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP a ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

 • Položka č.26
  a) Zápis do registru vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly - 800 Kč
  f) Vydání řidičského průkazu - 50 Kč

Od poplatků jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

Osvobození od tohoto poplatku se vztahuje pouze na osobní automobil, nikoliv na čtyřkolku. (vychází ze zákona č. 56/2001 Sb., přílohy č.1)

 • Položka č.27
  e) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole - 1 000,- Kč.

Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

 • Položka č 36
  a) Povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) - poplatek tyto osoby nehradí.

poplatek za použití dálnice a rychlostní silnice podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Od poplatku je osvobozen automobil přepravující těžce zdravotně postižené občany, kterým byly podle zvláštního právního předpisu přiznány výhody II. stupně (ZTP), s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně (ZTP/P), pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.

místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

 • § 2 - poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, závislá a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod 
 • § 3 - poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají osoby nevidomé, závislé a držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci
 • § 4 - poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené
 • § 10 - poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města neplatí držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci

rozhlasové a televizní poplatky podle zákona č. 348/2005, o rozhlasových a televizních poplatcích

1) Od rozhlasového a televizního poplatku jsou osvobozeny

a) osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti,

(2) Od rozhlasového a televizního poplatku je dále osvobozena fyzická osoba,

a) jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima,

b) žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.

Při zjišťování příjmů se postupuje podle zákona o životním a existenčním minimu.

slevy zemního plynu

Pro držitele průkazu ZTP/P nabízí společnost RWE slevu za odebraný zemní plyn ve výši 20 Kč/MWh (vč. DPH) dle aktuálního ceníku. Informujte se na pobočce plynárenské společnosti ve vašem kraji.Slevy na zemní plyn nejsou zaručeny závazným právním předpisem.

slevy elektrické energie

Pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a nebo osoby žijící s nimi ve společné domácnosti nabízí ČEZ slevu na odběr elektrické energie ve výši 120 Kč bez DPH ročně.

Sleva na telefon

Nárok na slevu mají tyto skupiny občanů:

 1. držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,
 2. držitel průkazu ZTP/P,
 3. osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, účastník, který o ni osobně pečuje
 4. účastník, který vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, a která je držitelem průkazu podle písmene a) nebo b).

Operátoři nabízejí svým zákazníkům spadajícím do těchto skupin speciální tarify. Příspěvek je možné využít na pevnou i mobilní linku. Pokud je žadatel o zvýhodněný tarif nezletilý, má na zřízení zvýhodněného tarifu nárok osoba, která je jeho zákonným zástupcem. 

Poskytování slev na telefon upravuje nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby. 

 • formulář 
Vytvořeno 11.8.2015 10:59:57 - aktualizováno 17.5.2017 10:14:37 | přečteno 16809x | Jiří Třísko
load