Žádost právnické osoby o živnost koncesovanou

Koncesovanou živnost může provozovat každá právnická osoba, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění. 

Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Bc. Simona Šebková, DiS. 547 428 780 simona.sebkova@zidlochovice.cz
Jarmila Vykouřilová547 428 781jarmila.vykourilova@zidlochovice.cz
Michal Procházka547 428 783michal.prochazka@zidlochovice.cz

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci. Totožnost jednajícího se prokazuje osobními identifikačními doklady.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Právnická osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o vydání koncese u kteréhokoliv živnostenského úřadu na území ČR. Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (tzv. Czech Point).

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o udělení koncese se podává v písemné formě. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení. Podáním žádosti je zahájeno řízení o udělení koncese.

Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Právnická osoba připojí k žádosti o koncesi, nestanoví-li zákon jinak:

  • doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad
  • o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud již byl zápis proveden, výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce
  • doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném právu k objektu nebo místnostem, v nichž má právnická osoba sídlo, není-li již adresa sídla zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci; k doložení postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí
  • doklady a údaje dle zvláštních právních předpisů, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy, pokud je takové stanovisko k žádané koncesi potřebné
  • doklady odpovědného zástupce (je-li jeho ustanovení zákonem vyžadováno):

1. doklady prokazující odbornou způsobilost, je-li zákonem vyžadována

2. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, nebyl-li učiněn osobně na živnostenském úřadě

3. doklad o bezúhonnosti (u občanů ČR a osob s trvalým pobytem na území ČR se nevyžadují):

a) Je-li odpovědný zástupce občanem jiného členského státu EU, doloží výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu. Je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věty druhé živnostenského zákona. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží odpovědný zástupce čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce, výše uvedené doklady mohou být nahrazeny dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.

b) Je-li občanem jiného státu než ČR a EU a nemá-li na území ČR trvalý pobyt, doloží výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží odpovědný zástupce čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře "Jednotný registrační formulář" a případně jeho další přílohy jsou k dispozici http://www.kr-jihomoravsky.cz/

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě není potřeba formuláře vyplňovat, dochází k jejich elektronickému vyplnění vyřizujícím úředníkem.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Má-li žádost o koncesi zákonem stanovené náležitosti, splňuje-li podnikatel podmínky provozování živnosti, netrvá-li u něj překážka provozování živnosti a souhlasí-li s udělením koncese příslušný orgán státní správy (je-li tento souhlas zákonem vyžadován), živnostenský úřad rozhodne o udělení koncese a do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis. Není-li splněna některá z podmínek provozování živnosti nebo nesouhlasí-li s udělením koncese orgán státní správy, živnostenský úřad žádost zamítne.

Nemá-li žádost zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve žadatele ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti k odstranění závad a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Odstraní-li žadatel závady ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad zahájí projednání žádosti. Neodstraní-li žadatel závady, řízení se zastaví.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění 

Vytvořeno 11.8.2015 11:24:16 - aktualizováno 28.1.2019 14:17:18 | přečteno 967x | Jiří Třísko
load