Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen předem písemně oznámit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu na území ČR. 


Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Bc. Simona Šebková, DiS.  547 428 780  simona.sebkova@zidlochovice.cz
Jarmila Vykouřilová547 428 781jarmila.vykourilova@zidlochovice.cz
Hana Schönwälderová547 428 783hana.schonwalderova@zidlochovice.cz

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, u právnické osoby - osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, případně zmocněnec na základě písemné plné moci.  Totožnost jednajícího se prokazuje osobními identifikačními doklady.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Na základě živnostenského oprávnění může být živnost provozována v jedné nebo více provozovnách. Podnikatel sice nemá povinnost mít k provozování živností provozovny, ale provozuj-li živnost v provozovně, je povinen písemně předem oznámit zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně.  

Oznámení provozovny musí kromě identifikačních údajů podnikatele obsahovat

  • adresu provozovny
  • předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné i obor činnosti
  • datum zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně se podává v písemné formě. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení na základě plné moci.

Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Osobní identifikační doklady.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře "Změnový list" a případně jeho další přílohy jsou k dispozici http://www.kr-jihomoravsky.cz/

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě není potřeba formuláře vyplňovat, dochází k jejich elektronickému vyplnění vyřizujícím úředníkem.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Obsahuje-li oznámení o provozovně všechny údaje stanovené živnostenským zákonem, zaeviduje živnostenský úřad provozovnu neprodleně v živnostenském rejstříku a o zápisu provozovny písemně vyrozumí podnikatele.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka. Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů (zejména podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon), byla řádně označena a aby pro každou provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny (to neplatí pro automaty). Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy podle předešlé věty po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Uložení pokuty za přestupek neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně je obligatorní v souladu s § 62 živnostenského zákona.

Nejčastější dotazy

Jakým způsobem se označuje živnostenská provozovna? 

Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby (IČO). Stánek a obdobné zařízení (např. pojízdná prodejna) musí být dále označen údajem o sídle nebo adrese umístění odštěpného závodu zahraniční osoby. Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být navíc označena i jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny a prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli; prodejní nebo provozní dobou nemusí být označen stánek nebo obdobné zařízení. 

Musím živnostenskému úřadu oznámit dočasné uzavření provozovny, např. z důvodu nemoci nebo dovolené?

Dočasné uzavření provozovny není podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznamovat. Je však povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, alespoň 3 dny předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec dočasného uzavření. Za závažné důvody lze považovat např. náhlé onemocnění nebo úraz či jinou nečekanou událost, která by zabránila podnikateli uzavření provozovny předem řádně zveřejnit.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.


Vytvořeno 21.1.2022 11:26:50 | přečteno 165x | martinamaca
load