Základní informace pro podnikatele

 1. Možnosti podání
 2. Podmínky žadatele o živnostenské oprávnění
 3. Správní poplatky
 4. Registrační povinnosti podnikatele po zahájení podnikání
 5. Centrální registrační místo (CRM)


Možnosti podání

 • Osobně na MěÚ, kde za Vás vyplní podání elektronicky pracovníci OŽÚ, lze rozeslat i na ostatní úřady (finanční úřad, zdravotní pojišťovna, ČSSZ)
 • Elektronicky (pro toto podání je třeba vlastnit datovou schránku nebo uznávaný elektronický podpis)
  • prostřednictvím webových stránek: https://www.rzp.cz/elektronické podání (lze rozeslat na ostatní úřady, tj. finanční úřad, zdravotní pojišťovna, česká správa sociálního zabezpečení)
   Pomocí aplikace JRF (jednotný registrační formulář) může podávající vytvořit EPO (elektronické podání) a odeslat ho podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo do datové schránky vybraného úřadu (DS). Podávající má také možnost si vyplněný formulář přímo z aplikace vytisknout.
  • datovou schránkou (nelze rozeslat na jiné úřady)
  • e-mailem s elektronickým podpisem (nelze rozeslat na jiné úřady)
 • Poštou (nelze rozeslat na jiné úřady)

Podmínky žadatele o živnostenské oprávnění

Podmínky pro získání živnostenského oprávnění se dělí na:

 • Všeobecné – všeobecnými podmínkami upravenými v § 6 odst. 1 ŽZ jsou:
  • plná svéprávnost
  • bezúhonnost
 • Zvláštní – zvláštními podmínkami pro získání živnostenského oprávnění upravenými v § 7 ŽZ jsou:
  • odborná způsobilost
   Odborná způsobilost spočívá ve vzdělání nebo praxi v určité činnosti, kterou chce zájemce vyvíjet jako podnikatel, anebo je představována určitým dokladem prokazujícím např. složení potřebné zkoušky apod.
   • Z pohledu živnostenského zákona se odborná způsobilost vyžaduje pro živnosti řemeslné a až na výjimky i pro živnosti vázané a koncesované. Kde se naopak odborná způsobilost nepožaduje, je tzv. živnost volná.
   • Nedostatek spočívající v absenci požadované odborné způsobilosti může podnikatel nahradit tím, že bude živnost provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce, který bude odborně způsobilý místo něho, tzn. tento nedostatek – na rozdíl od všeobecných podmínek – je nahrazen ustanovením odpovědného zástupce.
  • jiná způsobilost
   Tzv. jiná způsobilost (tedy jiná než odborná) je výrazně menšinovou kategorií, vyskytující se výjimečně – bývá upravena zvláštními právními předpisy pro některé specifické obory zejména koncesovaných živností. Jinou způsobilostí je např. finanční způsobilost pro některé druhy dopravy dle zákona č. 111/1994 Sb., silniční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Správní poplatky

Správní poplatky dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatky se platí při ohlášení. Pokud bylo ohlášeno více živností současně, poplatek se pouze vybírá jeden. Je-li současně učiněno více úkonů, vybere se pouze jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.

Pro úhradu poplatku použijte příjmový bankovní účet města Židlochovice:

 • číslo účtu: 19-2027059319/0800
 • variabilní symbol VS: 1361402
 • poznámka např.: ohlášení nebo změna živnostenského oprávnění

Sazebník – živnostenský zákon (položka č. 24):

 • Ohlášení živnosti nebo podání koncese při vstupu do podnikání: 1000,- Kč
 • Další ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi: 500,- Kč
 • Změna rozhodnutí o udělení koncese: 500,- Kč
 • Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce ke koncesi: 500,- Kč
 • Vydání výpisu z živnost. rejstříku na vlastní žádost (za každou započatou stránku): 20,- Kč
 • Vydání výpisu z živnost. rejstříku po provedení oznámené změny: 100,- Kč

Sazebník – zemědělský podnikatel (položka 6)

 • Zápis zemědělského podnikatele do evidence: 1000,- Kč
 • Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci: 500,- Kč
 • Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele: 100,- Kč
 • Výpis z evidence zemědělského podnikatele (za každou započatou stránku): 15,- Kč
Podle § 9 o správních poplatcích, správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona č. 12/2020 Sb., o digitálních službách.

Registrační povinnosti podnikatele po zahájení podnikání:

 • vůči finančnímu úřadu,
 • správě sociálního zabezpečení,
 • úřadu práce
 • zdravotní pojišťovně

Lze odeslat z našeho úřadu: Živnostenský úřad přihlášky nebo oznámení včetně změn údajů předá do 5 pracovních dnů ode dne provedeného oznámení příslušným úřadům, které dále postupují podle zvláštních právních předpisů.

Centrální registrační místo (CRM)

Centrální registrační místo (CRM) znamená, že živnostenský úřad v souvislosti s ohlášením živnosti nebo s žádostí o koncesi může přijmout od:

 • fyzických osob
  • přihlášku k daňové registraci nebo oznámení na základě zvláštního právního předpisu (daňový řád) za předpokladu, že nemá zákonem uloženou povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě,
  • oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti pro oblast sociálního zabezpečení,
  • přihlášku k důchodovému pojištění,
  • přihlášku k nemocenskému pojištění,
  • oznámení vzniku volného pracovního místa nebo jeho obsazení,
  • oznámení pojištěnce zdravotního pojištění o zahájení samostatné výdělečné činnosti vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (zákon o veřejném zdravotním pojištění)
 • právnických osob
  • přihlášku k daňové registraci nebo oznámení na základě zvláštního právního předpisu (daňový řád) za předpokladu, že nemá zákonem uloženou povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě,
  • oznámení vzniku volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

Vytvořeno 24.1.2022 9:52:59 | přečteno 203x | martinamaca
load