Užitečné informace pro podnikatele

 1. Aktuální stav zapsaný v živnostenském rejstříku (ŽR)
 2. Elektronické podání (EPO)
 3. Změny bydliště, jména a příjmení a sídla (dříve místa podnikání)
 4. Přerušení a pokračování v provozování živnosti
 5. Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
 6. Označení provozovny
 7. Formuláře a vzory


Aktuální stav zapsaný v ŽR:

Pro kontrolu aktuálních údajů zapsaných v ŽR, nebo vyhledávání subjektů využijte web: https://www.rzp.cz

Elektronické podání:

Podnikatelská veřejnost má k dispozici nástroj pro vytváření elektronických podání (EPO) vůči živnostenskému úřadu (ŽÚ) ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF). Pomocí aplikace JRF může podávající vytvořit EPO a odeslat ho dle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo do datové schránky vybraného úřadu (DS). Podávající má také možnost si vyplněný formulář přímo z aplikace vytisknout.

Změny bydliště, jména a příjmení a sídla (dříve místa podnikání):

 • Změna sídla podléhá úhradě správního poplatku částkou 100,-Kč.
 • Upřednostňujeme osobní návštěvu kteréhokoliv živnostenského úřadu v ČR.
 • On-line vyplnění změny: Spuštění web aplikace EPO: https://www.rzp.cz/portal/cs/podani
  • př.: Změnový list (fyzická osoba) – vyplňujeme údaje: IČO, doplnit podnikatele, dále: Identifikační části podnikatele, bod 01, 09 a body 15, (16), 17.
 • Pokud není sídlo shodné s adresou bydliště, je potřeba doložit, že jste majitelem budovy nebo souhlas jejího vlastníka.
 • Sídlo musí být na existující adrese zapsané v RÚIAN (registr územní identifikace adres a nemovitostí). Sídlo na neexistující adrese živnostenský úřad nezapíše do živnostenského rejstříku.

Přerušení, pokračování v provozování živnosti:

 • Podle současné právní úpravy podle § 31 odst. 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení (tzn. od-do).
 • Podnikatel nemá tedy povinnost, ale má možnost oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, zpětné datum přerušení není možné. V průběhu doby přerušení může podnikatel oznámit živnostenskému úřadu opětovné zahájení činnosti!
 • Oznámení přerušení a následné pokračování v provozování živnosti lze provést osobně na kterémkoliv živnostenském úřadu v ČR. Nebo on-line: Spuštění web aplikace EPO:  https://www.rzp.cz/portal/cs/podani
  • př.: Změnový list (fyzická osoba, právnická osoba) – vyplňujeme údaje: IČO, doplnit podnikatele…, dále vyplníme části: 05, Identifikační část podnikatele, 01, 15, (16), 17.
 • Oznámení o přerušení nebo pokračování v provozování živnosti lze od nás rozeslat na ostatní úřady (finanční úřad, zdravotní pojišťovna, česká správa sociálního zabezpečení).
 • Vyplněný a podepsaný formulář můžete také zaslat poštou, elektronicky e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze rozeslat tuto změnu na ostatní úřady).
 • Oznámení údajů o přerušení nebo pokračování v provozování živnosti nepodléhá úhradě správního poplatku!

Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně:

 • Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována.
 • V případě oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, je třeba tuto skutečnost oznámit předem, kterémukoliv živnostenskému úřadu v ČR.
 • Současně je třeba nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat závazky podnikatele.
 • Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy pro vypořádání závazků, a to po dobu 4 let od ukončení činnosti v provozovně. Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa bydliště podnikatele, jedná-li se o adresu sídla ohlašovny nebo sídla správního orgánu, s výjimkou, kdy podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na této adrese.
 • Oznámení údajů o provozovně (zahájení či ukončení činnosti v provozovně) lze osobně u kteréhokoliv živnostenského úřadu v ČR a nebo on-line: Spuštění web aplikace EPO:  https://www.rzp.cz/portal/cs/podani
  • př.: Změnový list (fyzická osoba, právnická osoba) – vyplňujeme údaje: IČO, doplnit podnikatele…, dále vyplníme části: bod 13, Identifikační část podnikatele, bod 01, 15, (16), 17). (Při ukončení činnosti v provozovně ještě bod 14 – adresu pro vypořádání závazků).
 • Vyplněný a podepsaný formulář můžete také zaslat poštou, elektronicky e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.
 • Oznámení údajů o provozovně nepodléhá úhradě správního poplatku!
 • Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny.
 • Nelze zapsat adresu provozovny, která není vedena v evidenci RÚIAN.

Označení provozovny:

 • Oblast provozoven je popsána v ustanoveních § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, z nichž mezi podstatné mj. náleží:
  • odst. 7) Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby (IČO).
  • odst. 8) Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale označena a zvenčí viditelně také:
   1. Jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů;
   2. Prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat;
   3. Kategorií a třídou u ubytovacích zařízení poskytujících přechodné ubytování.

Formuláře a vzory:

 • Elektronické podání – podnikatelská veřejnost má k dispozici nástroj pro vytváření elektronických podání (EPO) vůči živnostenskému úřadu (ŽÚ) ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF).
 • Pomocí aplikace JRF může podávající vytvořit EPO a odeslat ho podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo do datové schránky vybraného úřadu (DS). Podávající má také možnost si vyplněný formulář přímo z aplikace vytisknout.

Spuštění web aplikace EPO: https://www.rzp.cz/portal/cs/podani  Změnový list (fyzická osoba, právnická osoba) – vyplňujeme údaje: IČO, doplnit podnikatele,vyplníme požadující změnu… Tímto způsobem podání lze zaslat i na jiné úřady.

Užitečné odkazy:


Vytvořeno 21.1.2022 10:43:01 | přečteno 898x | martinamaca
load