Poplatky na rok 2022 - psi, popelnice, hrobová místa

 • Poplatek za psa
 • Poplatek za svoz odpadu
 • Poplatek za hrobová místa


Poplatek za psa

Splatnost do 31. 3. 2022

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci fyzické osoby podle zákona upravující sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Sazby poplatků 

 • 900,- Kč, pokud je pes chován v bytovém domě, za druhého a každého dalšího psa 1.200,- Kč
 • 650,- Kč, pokud je pes chován mimo bytový dům, za druhého a každého dalšího psa 900,- Kč
 • 200,- Kč za psa, jehož je držitelem osoba starší 65 let, za každého dalšího psa téhož držitele 250,- Kč

Upozorňujeme na povinnost čipování psů.

Formuláře:

Platba na účet:

 • 19-2027059319/0800, VS 111, SS číslo popisné, do textu  POPLATEK ZA PSA a jméno majitele. 
 • Zároveň zašlete avízo na mail iva.brutenicova@zidlochovice.cz, kde uvedete za koho platíte, abychom platbu spolehlivě identifikovali.

Poplatek za svoz odpadu

Splatnost do 31. 3. 2022 nebo čtvrtletně – SIPO

 • Sazba 800,- Kč/osoba/rok
 • Sleva 200,- Kč pro osoby přihlášené do třídění odpadu = 600,- Kč
Formuláře:

Platba na účet:

 • 19-2027059319/0800, VS číslo domu, SS 393, do textu  ODPADY, počet osob a jméno. 
 • Zároveň zašlete avizo na mail iva.brutenicova@zidlochovice.cz, kde uvedete za koho platíte, abychom platbu spolehlivě identifikovali.
Upozorňujeme, že se rozšiřuje okruh poplatníků:
 • fyzická osoba s trvalým pobytem v obci,
 • cizinci s povoleným trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dní,
 • vlastník bytu nebo rodinného domu, kde nemá nikdo hlášený trvalý pobyt

Povinnost uhradit poplatek mají:

 • fyzické osoby přihlášené v obci, vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje: 
 • přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
 • ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
  1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
  2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
  4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců. § 10p zákona o místních poplatcích
Od poplatku jsou osvobozeny osoby:
 • kterým poplatková povinnost vznikla  z důvodu přihlášení  ve městě Židlochovice a která je přihlášena v obci na ohlašovně.
 • kteří nepobývají  min. 8 po sobě jdoucích měsíců na území města
 • kteří jsou
  a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
  e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení. 

Dále je osvobozen na základě žádosti nezletilý poplatník(dítě), který v příslušném roce nedosáhl věku 18 let a má minimálně dva sourozence mladší 18 let, se kterými žije ve společné domácnosti. K osvobození 3. dítěte do 18 let je potřeba doložit žádost a o osvobození si požádat každý rok znovu.

Poplatníci jsou však povinni ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti správci poplatku do 15 dní.

Karta na sběrný dvůr:

Po uhrazení poplatku za svoz odpadu (lze platit osobně na podatelně MěÚ Židlochovice nebo převodem na účet) obdržíte kartu, na základě které je občan Židlochovic oprávněn bezplatně ukládat odpad. Pokud máte zájem o zaslání karty na e-mail (můžete si ji uložit do telefonu nebo vytisknout), pošlete Vaši žádost o kartu spolu s avízem na e-mail jana.cumova@zidlochovice.czPři vstupu na sběrný dvůr se každý prokáže kartou spolu s občanským průkazem.


Poplatek za hrobová místa

 • Nájemné činí 10,- Kč/1m 2 /rok.  Úhrada za služby spojené s nájmem činí 26,- Kč/1m2/rok. Platba na dobu 10 let je tedy 360,- Kč/1m2/10 let. Celková výše nájemného je odvozena od velikosti hrobového místa.
Na hřbitově je možné využít i vsypovou loučku. Na přání pozůstalých je možné provést vsyp zpopelněných ostatků.  V tomto případě se sepíše Smlouva o nájmu vsypového místa, jednorázový poplatek za pronájem je 500,- Kč. Samotné provedení vsypu zajistí pohřební služba Concordia, kontakt sdělí matrikářka.

Smlouvu na hrobové místo nebo nájem vsypového místa vyřizuje Lenka Tesařová, matrika, tel.: 547 428 744, lenka.tesarova@zidlochovice.cz.
Vytvořeno 11.8.2015 12:13:49 - aktualizováno 15.3.2021 13:53:01 | přečteno 8979x | renatanovakova
load