Taxislužba

Zkoušky odborné způsobilosti pro provozování taxislužby

Ministerstvo dopravy již neposkytuje soubor zkušebních otázek pro provádění zkoušky odborné způsobilosti potřebné k provozování taxislužby. Dopravní úřady sestavují testové otázky samy, žadatelům o zkoušku nyní slouží k přípravě ke zkoušce především samotné právní předpisy upravující jednotlivé předměty zkoušky.

Na koho se obrátit?

Jméno  TelefonE-mail
Bc. Milan Boháček

547 428 728

milan.bohacek@zidlochovice.cz

Evidence vozidel taxislužby

· § 21a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

· Jedná se o vozidlo kategorie L nebo M1

· Vozidlo nesmí být evidováno jako vozidlo taxislužby pro jiného dopravce

· Dopravce je zapsán jako vlastník nebo provozovatel v registru vozidel

· Technická prohlídka ne starší jak jeden rok (doloženo např. velkým TP)

· Zápis na základě žádosti, která obsahuje: Obecné záležitosti podle § 37 odst. 2 správního řádu, registrační značku vozidla, tovární značku a obchodní označení vozidla, typ a výrobní číslo taxametru, výrobní číslo paměťové jednotky taxametru, který bude v daném vozidle užíván, popř. oznámení, že vozidlo nebude taxametrem vybaveno a tímto vozidlem bude přeprava poskytována výhradně na základě předchozí písemné smlouvy.

· Výpis z evidence vozidel taxislužby je zpoplatněn správním poplatkem ve výši 50 Kč.

Průkaz řidiče taxislužby

· Jde o osobní doklad řidiče taxislužby

· Oprávnění se uděluje na základě žádosti řidiče, platnost oprávnění je 5 let

· Oprávnění uděluje dopravní úřad dle místa trvalého pobytu žadatele

· K žádosti musí být přiložena fotografie (dle zákona o občanských průkazech)

· Podmínkou je dosažení věku 21 let a spolehlivost, doklad totožnosti žadatele

·  Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození průkazu je držitel povinen neprodleně oznámit dopravnímu úřadu.

· Vydání průkazu řidiče taxislužby je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500 Kč.

Spolehlivost řidiče taxislužby

§ 9 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Za spolehlivou se nepovažuje osoba:

a) komu byla v posledních 5 letech dvakrát nebo vícekrát uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt spáchaný při výkonu práce řidiče taxislužby spočívající v

1. poškození cestujícího na ceně jízdného nebo porušení cenových předpisů,

2. nepořízení záznamu o přepravě, nebo

3. nevydání dokladu o zaplacení jízdného cestujícímu,

b) komu byla v posledních 3 letech uložena sankce za přestupek spočívající v

1. řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem,

2. řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost přivozeném požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, nebo

3. odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

c) komu byla v posledních 12 měsících za neumožnění kontroly nebo státního odborného dozoru v taxislužbě v souvislosti s výkonem práce řidiče taxislužby uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt nebo pořádková pokuta,

d) kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin vraždy, těžkého ublížení na zdraví, ublížení na zdraví, rvačky, zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, loupeže, braní rukojmí, vydírání, znásilnění, sexuálního nátlaku, krádeže nebo podvodu, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen, nebo

e) komu byla uložena sankce nebo trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu výkonu práce řidiče taxislužby, a to po dobu výkonu tohoto trestu.

Podmínky provozování taxislužby

(1) Dopravce smí provozovat taxislužbu pouze vozidlem které

a) je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby (dále jen "vozidlo taxislužby"), nebo

b) poskytla přepravovaná osoba pro účely své přepravy (dále jen "vozidlo cestujícího").

(2) Dopravce při provozování taxislužby nesmí použít vozidlo taxislužby, které pro něj není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby. Dopravce je povinen zajistit, aby vozidlem taxislužby, které je pro něj zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, neprovozovala taxislužbu jiná osoba.

(3) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je povinen zajistit, aby při nabízení nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících,

a) práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která

1. je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, není-li touto osobou dopravce nebo spolupracující manžel nebo registrovaný partner, a

2. je držitelem oprávnění řidiče taxislužby,

b) vozidlo taxislužby bylo vybaveno aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby,

c) vozidlo taxislužby bylo viditelně a čitelně označeno

1. střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI na její přední a zadní straně a

2. jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou nebo názvem dopravce umístěným na vozidle tak, aby měl cestující možnost seznámit se s tímto údajem před jednáním o přepravě s řidičem taxislužby,

d) vozidlo taxislužby bylo vybaveno

1. měřicí sestavou taxametru splňující požadavky zvláštního právního předpisu 6a), jejíž součástí je taxametr, měřicí převodník ujeté vzdálenosti, paměťová jednotka a tiskárna (dále jen "taxametr"),

2. knihou taxametru a

3. záznamy o přepravě podle písmene h) z právě probíhajícího dne nebo záznamem o přepravě z poslední poskytnuté přepravy, pokud v právě probíhajícím dni nebyla vozidlem taxislužby žádná přeprava uskutečněna,

e) v taxametru byly nastaveny údaje a hodnoty odpovídající skutečnosti,

f) zobrazované údaje z taxametru byly čitelné a viditelné z místa přepravované osoby,

g) řidič taxislužby řádně obsluhoval taxametr a zajistil zaznamenání skutečného průběhu přepravy,

h) řidič taxislužby ihned po ukončení přepravy pořídil jako výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě a

i) řidič taxislužby cestujícímu vydal doklad o zaplacení jízdného pořízený jako výstup z tiskárny taxametru, pokud o něj cestující požádá.

(4) Dopravce je povinen zajistit, aby v den, kdy je vozidlem taxislužby poskytována přeprava na základě předchozí písemné smlouvy, bylo toto vozidlo vybaveno všemi smlouvami, na jejichž základě je přeprava v právě probíhajícím dni prováděna, nebo jejich kopiemi. Smlouva musí obsahovat údaje o přepravovaných osobách, datu a trase přepravy a ceně za přepravu nebo způsob jejího určení a nesmí být uzavřena ve vozidle taxislužby nebo na jiném místě bezprostředně před zahájením přepravy. Při poskytování přepravy vozidlem taxislužby na základě předchozí písemné smlouvy se nepoužije odstavec 3 písm. c) a f); pokud vozidlo taxislužby není v souladu s § 21a odst. 2 písm. b) vybaveno taxametrem, nepoužije se dále odstavec 3 písm. d), e) a g) až i).

(5) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, nesmí stejným vozidlem souběžně nabízet nebo poskytovat přepravu na základě předchozí písemné smlouvy podle odstavce 4 a přepravu bez této smlouvy.

(6) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je dále povinen

a) vést záznamy o provozu vozidla taxislužby a tyto záznamy spolu se záznamy o přepravě podle odstavce 3 písm. h) a smlouvami podle odstavce 4 uchovávat nejméně po dobu 1 roku od ukončení přepravy, k níž se vztahují, a

b) zajistit, aby v době, kdy je s vozidlem taxislužby poskytována přeprava na základě předchozí písemné smlouvy podle odstavce 4, včetně činností s tím souvisejících, nebo je vozidlo taxislužby použito k jinému účelu než k provozování taxislužby, nebylo označeno svítilnou podle odstavce 3 písm. c) bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením.

(7) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem cestujícího, je povinen zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba která

a) je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, není-li touto osobou dopravce nebo spolupracující manžel nebo registrovaný partner, a

b) je držitelem oprávnění řidiče taxislužby.

(8) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení a náležitosti záznamu o provozu vozidla taxislužby, náležitosti záznamu o přepravě, technické požadavky na paměťovou jednotku taxametru, náležitosti knihy taxametru, náležitosti dokladu o zaplacení jízdného a způsob řádné obsluhy taxametru.

Záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku

Řidič taxislužby vede záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku zpravidla ručně. Náležitosti záznamu včetně okamžiku, v jakém mají být jednotlivé údaje zaznamenány, jsou stanoveny v § 1a odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Formát ani grafická úprava není právními předpisy stanovena, a tak může řidič taxislužby vést záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku na volných listech, ve svázané knize, na předtištěných formulářích atd. Musí být přitom zřejmé, že se jedná právě o záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a nikoliv jiný dokument, a proto nedoporučujeme nadepisovat tyto záznamy zavádějícími pojmy „kniha jízda“, „kniha bezpečnostních přestávek“ apod., ale jeho přesným názvem. Rovněž je podmínkou, aby byly jednotlivé údaje (především časové) od sebe jasně odlišeny, aby bylo např. zřejmé, jaký časový údaj je bezpečnostní přestávka a jaký doba řízení.

Jak by mohl vypadat záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku vedený řidičem taxislužby ručně, se lze inspirovat návrhem záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku (ikona souboruTAXI - návrh záznamu) vypracovaným odborem veřejné dopravy Ministerstva dopravy na základě častých dotazů a podnětů provozovatelů a řidičů taxislužby. Nejedná se však o předepsanou podobu záznamu, ale o volnou předlohu, nezávazný vzor.

Způsob vedení a náležitosti záznamu o provozu vozidla taxislužby

Vyhláška 478/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě

Dopravce vede záznam o provozu vozidla taxislužby průběžným zaznamenáváním denních hodnot o provozu vozidla

a) na paměťové jednotce taxametru, pokud je vozidlo taxislužby vybaveno taxametrem, nebo

b) na jiném záznamovém zařízení nebo ručně, pokud vozidlo taxislužby není vybaveno taxametrem v souladu s § 21a odst. 2 písm. b) zákona.

Záznam o provozu vozidla taxislužby obsahuje

a) typ a výrobní číslo taxametru,

b) výrobní číslo paměťové jednotky taxametru,

c) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, a identifikační číslo osoby dopravce,

d) státní poznávací značku vozidla taxislužby,

e) jméno, popřípadě jména, příjmení a rok narození řidiče vozidla taxislužby, k němuž se zaznamenané denní hodnoty o provozu vozidla taxislužby podle písmen f) až k) vztahují,

f) datum, k němuž se zaznamenané denní hodnoty o provozu vozidla taxislužby vztahují,

g) součet kilometrů ujetých při provozování taxislužby v den podle písmene f),

h) počet přeprav poskytnutých v den podle písmene f),

i) součet kilometrů ujetých při přepravách podle písmene h),

j) celkovou tržbu za poskytnuté přepravy v den podle písmene f) a

k) součet kilometrů ujetých mimo provozování taxislužby v den podle písmene f).

Náležitosti záznamu o přepravě a dokladu o zaplacení jízdného

Záznam o přepravě obsahuje

a) pořadové číslo záznamu o přepravě,

b) typ a výrobní číslo taxametru,

c) výrobní číslo paměťové jednotky taxametru,

d) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, a identifikační číslo osoby dopravce,

e) státní poznávací značku vozidla taxislužby,

f) datum přepravy,

g) čas zahájení a čas ukončení přepravy,

h) výchozí a cílové místo přepravy,

i) počet kilometrů ujetých při přepravě,

j) číslo použité sazby včetně všech dílčích položek, z nichž je sazba složena,

k) cenu za poskytnutou přepravu,

l) jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče a

m) podpis řidiče.

Vytvořeno 11.8.2015 12:18:39 - aktualizováno 7.4.2021 8:19:56 | přečteno 3578x | Jiří Třísko
load