Řidičské průkazy

 Co zde vyřídím:

 • řidičský průkaz
 • řidičský průkaz s vyznačenou profesní způsobilostí 
 • mezinárodní řidičský průkaz
 • karty do digitálního tachografu
 • výpisy z bodového hodnocení
 • výpisy z evidenční karty řidiče 
 • vrácení ŘO
 • odečet bodů

Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Ivana Palášková
547 428 731ivana.palaskova@zidlochovice.cz
Leona Valová547 428 731 leona.valova@zidlochovice.cz 

Žádost o vydání řidičského průkazu se nevypisuje. Od 19.1.2013 se vytiskne  přímo z počítače ze systému registru řidičů a žadatel  tuto žádost pouze podepíše. Z toho důvodu je potřeba osobní přítomnost žadatele.

Fotografie se k žádosti již nedokládá. To neplatí v případě žádosti o vydání mezinárodního ŘP, kde je doložení fotografie stále nutné.

Změny při vyřizování řidičských průkazů platné od 1. 7. 2018

Žádosti se vyřizují v zákonem stanovené lhůtě, nejpozději do 20 dnů. Řidičský průkaz je možno převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci.

Požadavky na provedení fotografie předkládané k žádostem o vydání mezinárodního řidičského průkazu. ikona souboruPDF

Žádost o vydání řidičského průkazu po autoškole

Nutno doložit:  
 • Doklad z autoškoly o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti
 • Posudek od praktického lékaře
 • Doklad totožnosti (občanský průkaz,pas)

Žádost o výměnu řidičského průkazu z důvodu ukončení platnosti  ŘP nebo změny údajů v ŘP

Nutno doložit:  
 • Doklad totožnosti
 • Řidičský průkaz

Žádost o vydání řidičského průkazu s vyznačenou profesní způsobilostí

Nutno doložit:  
 • Doklad totožnosti
 • Řidičský průkaz
 • Školení profesní způsobilosti

Správní poplatek

 • udělení ŘO - prvopis ŘP     200 Kč
 • rozšíření ŘO                       200 Kč
 • změna údajů v ŘP             200 Kč
 • ukončení platnosti ŘP          0 Kč

Mezinárodní řidičské průkazy

Mezinárodní řidičský průkaz (MŘP) České republiky je doplňkovým dokladem k národnímu řidičskému průkazu. V České republice se vydávají dva vzory mezinárodních řidičských průkazů podle úmluv o silničním provozu, a to vzor podle vídeňské Úmluvy a vzor podle ženevské Úmluvy. Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou neopravňuje k řízení vozidel na území České republiky. 

Žádost o vydání mezinárodního průkazu

Žadatel o vydání mezinárodního řidičského průkazu musí být držitelem řidičského oprávnění, resp. řidičského průkazu. Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu je potřeba podat osobně na příslušném pracovišti obecního úřadu kterékoliv obce s rozšířenou působností.

Žádost:

 • žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu ikona souboru.pdf

K žádosti je potřeba předložit:

 • platný ŘP
 • doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
 • 1 fotografii (35x45 mm)

Jsou-li splněny podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydá jej příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po podání žádosti (zpravidla na počkání). Mezinárodní řidičský průkaz je nutné převzít osobně na příslušném odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde žadatel podal žádost, převzetí prostřednictvím zmocněnce není možné.

Správní poplatek:

 • vydání mezinárodního ŘP - 50 Kč

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Držitel řidičského oprávnění je při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení ŘP nebo mezinárodní ŘP povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému obecnímu úřadu kterékoliv obce s rozšířenou působností; v případě odcizení osoba předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností oznámení o odcizení z oddělení Policie ČR.

Formulář:

 • čestné prohlášení ikona souboru.pdf

Doklady, které je potřeba předložit:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
 • v případě poškození ŘP nebo mezinárodní ŘP i poškozený průkaz

Obecní úřad s rozšířenou působností vydá „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP", které jako náhrada ŘP platí pouze na území ČR po dobu 30 dnů.

Správní poplatek:

 • vydání „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP"  nepodléhá správnímu poplatku
 • vydání druhopisu řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu - 200 Kč

Vrácení řidičského oprávnění

Pokud pominuly důvody pro odnětí řidičského oprávnění: 

a) vypršel celý trest zákazu řízení motorových vozidel

nebo bylo upuštěno nebo podmíněně upuštěno od výkonu zbytku trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel

Žádost:

 • žádost o vrácení řidičského oprávnění ikona souboru.pdf

K žádosti je nutno přiložit:

pokud se jedná o trest kratší než 1 rok

 • rozhodnutí o upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu
 • posudek o dopravně-psychologickém vyšetření

pokud se jedná o trest delší než 1 rok

 • rozhodnutí o upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu
 • doklad o odborné způsobilosti k řízení  motorových vozidel zařazených do skupiny či podskupiny řidičského oprávnění, o jehož vrácení je žádáno
 • posudek o zdravotní způsobilosti řidiče vydaný praktickým lékařem
 • posudek o dopravně-psychologickém vyšetření

b) uplynula doba 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění na základě bodového hodnocení

Žádost:

 • žádost o vrácení řidičského oprávnění ikona souboru.pdf

K žádosti je nutno přiložit:

 • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny či podskupiny řidičského oprávnění, o jehož vrácení je žádáno
 • posudek o zdravotní způsobilosti řidiče vydaný praktickým lékařem
 • posudek o dopravně-psychologickém vyšetření

c) zcela nebo zčásti pominuly důvody pro odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti

Žádost:

 • žádost o vrácení řidičského oprávnění ikona souboru.pdf

K žádosti je nutno přiložit:

 • posudek o zdravotní způsobilosti řidiče vydaný praktickým lékařem
Vytvořeno 11.8.2015 12:25:46 - aktualizováno 6.4.2021 10:06:49 | přečteno 15162x | Jiří Třísko
load