Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla - měření rychlosti vozidel MP Židlochovice

Městská policie Židlochovice, v souladu s ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu), provádí pomocí radarů měření rychlosti jízdy vozidel projíždějících obcí Židlochovice, Holasice, Rajhrad, Rajhradice, Těšany a Nosislav. Jde o automatizované technické prostředky používané bez obsluhy. Jednotlivá stanoviště pro měření rychlosti byla schválena Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje. 

SCHVÁLENÉ ÚSEKY:

Radarová zařízení jsou výhradně ve vlastnictví Městské policie Židlochovice. Jedná se o kalibrovaná měřidla, která jsou pravidelně ověřována Autorizovaným metrologickým střediskem RAMET, a. s. Kunovice  a Českým metrologickým institutem Brno.

OVĚŘOVACÍ LISTY:

Dle ustanovení § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu se provozovatel vozidla dopustí přestupku tím, že jako provozovatel vozidla v rozporu s ustanovením § 10 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.

Dle odst. 2 tohoto zákona provozovatel vozidla za přestupek podle odstavce 1 odpovídá, pokud:

a) porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání,

b) porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle tohoto zákona a

c) porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu.

V případě, že porušení pravidel mělo za následek dopravní nehodu, je důkazní břemeno vždy na straně provozovatele, nikoliv správního orgánu!

Správní orgán bezodkladně po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky, pokud:

a) jsou splněny podmínky podle § 125f odst. 2,

b) totožnost řidiče vozidla není známa nebo není zřejmá z podkladů pro zahájení řízení o přestupku, a

c) porušení pravidel je možné projednat uložením pokuty příkazem na místě.

Určená částka je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy. 

Neuhradí-li provozovatel vozidla určenou částku, může správnímu orgánu písemně sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku, avšak v případě, že řidič vozidla nebude prokazatelně zjištěn, za porušení povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích odpovídá vždy provozovatel vozidla. V praxi to tedy znamená, že provozovatel vozidla má za provoz vozidla tzv. objektivní odpovědnost, tzn. odpovědnost za výsledek bez ohledu na zavinění, proto správní orgán, udělující sankci za přestupek, nemusí zavinění provozovatele vozidla prokazovat.

Provozovatel vozidla za přestupek provozovatele vozidla neodpovídá pouze v případech stanovených zákonem – liberační důvody uvedené v §125f odst. 6 zákona o silničním provozu, kdy provozovatel za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před spácháním přestupku

- bylo vozidlo odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo 

- podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru vozidel.


Základní informace - nejčastější dotazy

Jak je to s bodovým postihem u provozovatele?

V případě, že provozovatel vozidla určenou částku výzvou uhradí, nejsou mu připsány žádné body, neboť se nejedná o sankci za přestupek řidiče, ale o postih za přestupek provozovatele vozidla. Uvedený delikt se rovněž nezapisuje do žádné evidence.

Jakým způsobem nahlašuji řidiče vozidla?

Provozovatel může oznámit osobu řidiče písemně, na adresu správního orgánu, nebo na elektronickou adresu úřadu - podatelna@zidlochovice.cz.  V případě, že podání učiní elektronicky, musí ho vždy opatřit uznávaným elektronickým podpisem. V opačném případě bude upozorněn na nutnost doplnění podání, neboť nepodepsané podání nemůže být přijato.

Jaké údaje musím k osobě řidiče uvést?

Aby mohla být osoba řidiče řádně identifikována, je třeba uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně adresu pro doručování. Na základě poskytnutých údajů správní orgán předvolá (vyzve) osobu řidiče ve věci k podání vysvětlení.

Co se stane v případě, kdy osoba řidiče nebude na výzvy správního orgánu reagovat nebo se k předmětnému přestupku nepřizná?

V případě, že osoba řidiče bude pro správní orgán nedostupná, nebude na výzvy reagovat nebo se k přestupku nepřizná (tudíž osoba řidiče nebude jednoznačně zjištěna), správní orgán, aniž zahájí řízení o přestupku, věc odloží, neboť nezjistí skutečnosti odůvodňující zahájit řízení proti určité osobě, a následně zahájí řízení o přestupku provozovatele vozidla dle ustanovení § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu.

Jaké sankce hrozí řidiči?

V případě, že osoba řidiče bude zjištěna, ve správním řízení se dle zákona o silničním provozu řidiči uloží na základě ustanovení § 125c odst. 5:

- pokuta ve výši 1500 Kč až 2500 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti do 20 km/h;

- pokuta ve výši 2500 Kč až 5000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km/h a více;

- pokuta ve výši 5000 Kč až 10000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/h a více.

V případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o méně než 40 km/h lze přestupek vyřešit také uložením pokuty příkazem na místě při osobní účasti řidiče. 

Řidiči vozidla budou připsány body a přestupkové jednání bude zaznamenáno do karty řidiče. 


Jaké sankce hrozí provozovateli v případě, že osoba řidiče nebude jednoznačně zjištěna?

V případě, že osoba řidiče nebude jednoznačně zjištěna a správní orgán zahájí správní řízení s provozovatelem vozidla, bude provozovateli uložena pokuta v rozmezí pokuty pro přestupek, jehož znaky porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje, kdy dle zákona o silničním provozu se dle § 125c odst. 5 uloží:

- pokuta ve výši 1500 Kč až 2500 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti do 20 km/h;

- pokuta ve výši 2500 Kč až 5000 Kč v případě překroční nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km/h a více;

- pokuta ve výši 5000 Kč až 10000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/h a více

Provozovateli vozidla NEBUDOU připsány body a přestupkové jednání NEBUDE zaznamenáno do karty řidiče.


Co se stane v případě, kdy provozovatel vozidla určenou částku neuhradí, ani nesdělí údaje k osobě řidiče?

Správní orgán věc přestupku odloží a následně přikročí k zahájení řízení o přestupku provozovatele vozidla dle § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu.


Vozidlo je provozováno jiným provozovatelem na základě smlouvy o operativním leasingu?

Dle § 2 písm. b) zákona o silničním provozu je provozovatelem vozidla vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel. Pokud tedy správní orgán nezjistí totožnost skutečného řidiče a nedojde k jeho postihu, za předmětný přestupek odpovídá provozovatel vozidla uvedený v registru vozidel. Uloženou sankci pak může případně, na základě smluvního ujednání s nájemcem, vymáhat po skutečném pachateli v občanskoprávním řízení.


Vozidlo je provozováno autopůjčovnou?

V tomto případě je postupováno stejně jako u operativního leasingu.


Vozidlo bylo prodáno, avšak ke dni spáchání přestupku nebyla provedena změna v registru vozidel - postačí zaslání kopie kupní smlouvy o prodeji vozidla?

Nepostačí. Provozovatel vozidla může správnímu orgánu sdělit údaje k osobě řidiče, případně přiložit kopii kupní smlouvy, avšak nebude-li skutečný řidič vozidla zjištěn a postižen, bude přikročeno k zahájení přestupku provozovatele vozidla, avšak za přestupek provozovatele vozidla odpovídá pouze provozovatel, který je uveden ke dni spáchání přestupku v registru vozidel, nikoliv osoba kupujícího uvedená v kupní smlouvě.

Zákon o silničním provozu je v tomto ohledu zcela striktní a nepřipouští ani možnost výjimky v případě, kdy vlastník vozidla poskytne kupujícímu ověřenou plnou moc k přepisu údajů v registru vozidel.

Pokud správní orgán zjistí, že původní provozovatel, resp. vlastník, není schopen podat společnou žádost o zápis změny provozovatele vozidla z důvodu nečinnosti nového vlastníka, a příslušný správní orgán o této skutečnosti informoval, tzn. podal žádost o zápis změny sám, není možné s ním vést řízení o přestupku provozovatele vozidla dle ustanovení § 125f zákona o silničním provozu, pokud byl skutek spáchán po učinění takového úkonu (tzn. po podání předmětné žádosti).


Nahlížení do spisu a pořízení kopií?

Právo nahlížet do spisu má účastník řízení či osoba, která prokáže právní zájem nebo jiný vážný důvod. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na pořízení kopie spisu nebo jeho části. 

Na pořízení kopií spisu nelze uplatnit zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, neboť jde o realizaci procesního práva účastníka řízení na seznámení se s obsahem spisu, proto má aplikace § 38 správního řádu přednost před informačním zákonem. 

Za pořízení kopií ze spisu je účtován správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (část I přílohy sazebníku, položka 3), a to ve výši 15 Kč za první stránku a 5 Kč za každou i další započatou stránku.

Vytvořeno 3.1.2013 8:03:43 - aktualizováno 11.8.2022 9:11:40 | přečteno 12800x | martina.golova
load