VII.3.2 Generel zeleně města

Zpracovat generel zeleně, který zajistí koncepční řešení městské zeleně. 

 • VII.3.2.1 - Zadání a zpracování generelu zeleně města

Při jeho zpracování dodržet následující zásady:

 • Maximálně využít městské pozemky vymezené v ÚP jako veřejná zeleň na realizaci chybějících plně funkčních ploch zeleně parkového charakteru s dobrou vybaveností pro občany pro krátkodobý oddech a zajistit revitalizace a dovybavení stávajících ploch veřejné zeleně.
 • Provést revitalizaci a rekultivaci nevyužitích průmyslových areálů a jiných nevyužitích území a jejich převedení na plochy s převahou veřejné zeleně s rekreačním využitím ( areál bývalého cukrovaru, kalová pole, prostor u sběrného dvora).
 • Ukončit degradaci zámeckého parku omezením chovu jelení a mufloní zvěře a zlepšením péče o dřevinné a bylinné porosty, provést obnovu stylově nevhodného mobiliáře.
 • Zajistit kvalitní obytné prostředí nově budovaných obytných čtvrtí koncepčním založením ploch zeleně a zajistit takové trasování inženýrských sítí a volit takovou šíři ulice, aby byla umožněna výsadba kvalitních uličních stromořadí.
 • Doplnit chybějící výsadby dřevin některých stávajících ulic osázením zelených pásů.
 • Generel zeleně použít jako podklad pro zpracování nové ÚPD a důslednou kontrolou a plánováním stavební činnosti udržovat a rozvíjet kvalitní urbanisticko krajinný obraz města se zachováním všech přirozených i člověkem vytvořených estetických dominant.
 • Termín: 2007
 • Garant: Město Židlochovice
 • Zúčastněné subjekty: ---
 • Způsob realizace: Dodávkou odborné firmy, lze využít granty, spolupráce s VŠ- MZLU v Brně, Ústav zahradní a krajinářské architektury
 • Náklady: Dle poptávkového řízení
 • Forma účasti města: Garant
 • Souvislost: ---
Vytvořeno 14.4.2015 12:36:46 | přečteno 890x | Jiří Třísko
load