VII.1.6 Ochrana území před povodněnmi, vodní a větrnou erozí

Cílem rozvojového programu je zvýšit ochranu území před povodněmi a erozemi a to zejména posílením přirozených retenčních schopností krajiny. 

 • VII.1.6.1 - Úprava polních cest na Výhoně - odvedení srážkových vod a zpevnění kamenivem
 • VII.1.6.2 - Snižování podílu orné půdy na erozí ohrož. pozemcích výs. dřevin a zakl trvalých trav. porostů

Dílčí kroky:

 • Zrealizovat II. etapu ochrany území před povodněmi - pravobřežní zástavbu Židlochovic (Žižkov, zámek s parkem, ul. Nádražní).
 • Využít existující a připravit nové projekty na protierozní opatření, která ochrání i intravilán města před negativním účinkem přívalových srážek:
  - prioritně zlepšit špatný stav polních cest na Výhoně způsobený vodní erozí, zajistit svedení srážkových vod z povrchu komunikací a upravit povrch cest vhodným kamenivem,
  - snižovat podíl černého úhoru na erozí ohrožených pozemcích (např. zatravnění v sadech apod.),
  - realizací opatření ÚSES zvýšit přirozenou biodiverzitu a ekologickou stabilitu lesních a lučních ekosystémů a tím snížit vodní a větrnou erozi území
 • Pro zamezení půdní eroze vrcholové části Výhonu je třeba při pozemkových úpravách provést novou parcelaci a rozčlenit dnešní rozsáhlé pozemky zemědělských kultur sítí polních cest, mezí, zatravněných průlehů a jiných vegetačních pásů, případně realizovat další technická opatření tak, aby docházelo k většímu zasakování, rozptýlení srážkových vod, případně k neškodnému odvedení přívalových srážek
 • Termín: 2007 - 2012
 • Garant: Město Židlochovice
 • Zúčastněné subjekty: Pozemkový úřad Brno - venkov (při KPÚ)
 • Způsob realizace: Vícezdrojové fin.: protipovodňová ochrana z dotací MŽPRealizace protierozních opatření včetně polních cest lze zahrnout do financování v rámci KPÚ - prostředky získává Pozemkový úřad
 • Náklady: Dle projektové dokumentace
 • Forma účasti města: Garant projektu
 • Souvislost: VII.1.1
Vytvořeno 14.4.2015 12:45:51 | přečteno 757x | Jiří Třísko
load