VII.1.3 Koncepce revitalice krajiny

Cílem opatření je převzít projekt "Koncepce revitalizace krajiny regionu Cézava" (probíhá dokončování dokumentu) jako jeden ze základních dokumentů pro provádění zlepšujících krajinných opatření a detailně dopracovat dílčí projekty pro realizaci úprav. 

Zohlednitt možnosti trávení volného času a rekreace místních obyvatel a návštěvníků města a zatraktivnění krajiny pro šetrný turistický ruch (zvýšení podílu krajinné zeleně, tvorba vodních ploch), v maximální míře realizovat opatření na nevyužitých městských pozemcích, která by vedla k založení ploch s převahou veřejné zeleně s rekreačním využitím. Koncepčně připravit a následně zrealizovat propojení městské zeleně v intravilánu se zelení v okolní krajině. Zamezit dalšímu šíření stanovištně nepůvodních invazních druhů dřevin (především akátu) a naopak podporovat výsadbu domácích původních dřevin. Podřídit mysliveckou činnost zájmům ochrany přírody a krajiny.

 • VII.1.3.1 - Projekt "Koncepce revitalizace krajiny regionu Cézava" jako základní podklad. materiál
 • VII.1.3.2 - Koncepce a realizace liniové doprovodné zeleně komunikací v krajině
 • VII.1.3.3 - Omeování šíření stanoviště nepůvodních druhů dřevin a jejich náhrada původními dřevinami
 • VII.1.3.4 - Zpracování studie "PP Výhon - Návrh a strategie managmentu a využívání" a následná realizace
 • VII.1.3.5 - Regulativy stavební činnosti v PP Výhon - návrh a kontrola
 • VII.1.3.6 - Ošetření stepi a výsadba původních dřevin nad cihelnou na Výhoně

V návaznostech na KPÚ a výše uvedený koncepční dokument regionu Cézava zpracovat detailní plán údržby a revitalizace lokality Výhon, který by řešil následující problémy:

 • zajištění zvýšené ochrany a rozvoje lokalit s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů,
 • přísnou regulací stavební činnosti zamezit narušení krajinného rázu nevhodnými rekreačními objekty,
 • podporovat a rozvíjet tradiční extenzivní charakter zemědělské produkce - vinařství, ovocnářství a pastvu ovcí s cílem zachovat a zlepšit unikátní krajinný ráz Přírodního parku Výhon,
 • vyřešit nevyjasněný způsob užívání zemědělských pozemků ve vrcholové části Výhonu v souvislosti s ukončením činnosti dosavadního největšího uživatele - ZD Vojkovice,
 • zajistit údržbu trvalých travních porostů na Výhoně a zamezit tak zarůstání těchto cenných a druhově pestrých ekosystémů dřevinami.
 • Termín: 2007-2020
 • Garant: Město Židlochovice
 • Zúčastněné subjekty: Vlastníci pozemků
 • Způsob realizace: Vícezdrojové financování - z prostředků města a dotací
 • Náklady: Dle vypracované projektové dokumentace
 • Forma účasti města: Garant
 • Souvislost: VII.1.1 
Vytvořeno 14.4.2015 12:48:12 | přečteno 745x | Jiří Třísko
load