VII.1.1 Komplexní pozemkové úpravy

Pro realizaci navržených krajinných opatření je klíčovým problémem vyjasnění vlastnických vztahů, zejména tam, kde je uvažováno s využitím dotačních zdrojů. 

 • VII.1.1.1 - Komplexní pozemkové úpravy
 • VII.1.1.2 - Jednoduché PÚ Výhon (Židlochovice - východ)

V rámci Komplexních pozemkových úprav (dále jen KPÚ) nejen dochází k narovnání vlastnických vztahů, ale jsou navržena tzv. společná zařízení tj. cesty, vodohospodářská zařízení, protierozní zařízení a krajinné úpravy. Jsou pro ně vyčleněny nejprve výměry ve vlastnictví státu, obce a teprve poté nezbytné výměry ostatních vlastníků půd.

KPÚ provádí Pozemkový úřad na základě žádosti vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy katastrálního území.

Pozemkový úřad na tuto činnost může získat finanční prostředky od státu nebo EU. Žadatel ani obec nenese náklady na provedení KPÚ.

V příštím plánovacím období 2007-2013 budou prostředky na KPÚ poskytovány prostřednictvím Programu rozvoje venkova (v gesci MZe), kde je možné čerpat dotace nejen na geodetické vyměření, ale též na realizaci navržených společných zařízení!!! Žadatelem o dotaci je Pozemkový úřad.

Dílčí kroky:

 • Zajistit potřebný souhlas vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy k.ú.
 • Podat žádost o provedení KPÚ na katastru Židlochovic k Pozemkovému úřadu Brno -venkov.
 • Požadovat aby v rámci KPÚ byla navržena nová parcelace pozemků s maximálním důrazem na protierozní opatření - zřízení vegetačních pásů, zvýšení lesnatosti území obnovou lesních porostů a zalesněním méně úrodných půd.
 • Termín: 2006 - 2007
 • Garant: I. fáze Město Židlochovice, II. fáze Pozemkový úřad Brno - venkov
 • Zúčastněné subjekty: Pozemkový úřad Brno - venkov, vlastníci pozemků
 • Způsob realizace: Podání žádosti o provedení KPÚ na Pozemkový úřad Brno - venkov
 • Náklady: Náklady zajistí Pozemkový úřad
 • Forma účasti města: Garant a účastník projektu
 • Souvislost: ---
Vytvořeno 14.4.2015 12:49:14 | přečteno 846x | Jiří Třísko
load