III.2.1. Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Pod pojmem zklidňování dopravy se rozumí soubor opatření, sloužících ke zvýšení bezpečnosti zejména chodců a cyklistů na úkor rychlosti automobilové dopravy, především v obcích. 

Tato opatření zahrnují rovněž spravedlivější přerozdělení veřejného prostoru a zlepšení celkové estetiky veřejných prostranství. Projekty zklidnění dopravy pomáhají předcházet zejména nejtěžším dopravním nehodám, jejichž počet je u nás stále velmi vysoký.

Cílem programu je tedy zvýšení bezpečnosti provozu zklidněním dopravy a to především omezením dopravního prostoru pro automobilovou dopravu a naopak zvýšením prostoru pro parkování a odstavná stání, pro cyklodopravu a pěší dopravu (v exponovaných částech města je nevhodné slučovat cyklodopravu a pěší trasy) a pro veřejnou zeleň. Předpokladem řešení je celková rekonstrukce uličních prostor.

  • Vypracovat dopravně - inženýrskou studii ke zklidnění dopravy ve městě Židlochovice, kde na základě komplexní rekonstrukce uličních prostor za účelem zklidnění dopravy zúžením prostoru pro motorovou dopravu budou řešeny plochy pro parkování a odstavná stání, dále budou navrženy městské cyklotrasy a trasy pro pěší (chodníky).
  • Studii zapracovat do ÚPD.
  • Zajištění vícezdrojového financování a realizace.
  • Termín: 2007 - 2010
  • Garant: Město Židlochovice
  • Zúčastněné subjekty: ---
  • Způsob realizace: Projekt bude realizovat Město Židlochovice, vícezdrojové financování: rozpočet města, SF 2007 - 2013, příp. SFDI
  • Náklady: Dle vypracované projektové dokumentace
  • Forma účasti města: Nositel projektu
  • Souvislost: I.1.3, III.2.2 
Vytvořeno 14.4.2015 13:04:05 | přečteno 1036x | Jiří Třísko
load