Strategie rozvoje města Židlochovice 2006-2015

Zastupitelstvo města Židlochovice na svém jednání dne 11.10.2006 schválilo Strategický plán rozvoje města Židlochovice na léta 2006 - 2015. Do jeho zpracování se zapojili i občané města v dotaznících i během práce tematicky zaměřených skupin. Na základě analýzy výchozí situace a na základě názoru občanů na rozvoj města byla formulována představa, jaké by naše město za 10 let mělo a mohlo být. Pro uskutečnění této vize byly identifikovány cílové okruhy a navržena realizační opatření.

Základní části dokumentu:

Akční plán opatření:

Na základě dlouhodobého Strategického plánu rozvoje města je vytvářen tříletý tzv. akční plán, který z této Strategie vychází, zohledňuje momentální situaci Města Židlochovice a reaguje na podmínky vnější, včetně podmínek možného spolufinancování konkrétně navrhovaných projektů. Akční plán je členěn v souladu s návrhovou částí Strategie na jednotlivé cílové okruhy, rozvojové programy jsou rozpracovány do jednotlivých kroků - prováděcích projektů. Tyto projekty jsou v závislosti na jejich realizovatelnosti ohodnoceny na časové ose.

Vize:

"Židlochovice - uznávané kulturně-vzdělávací centrum regionu s poklidným venkovským charakterem života"

Cíl:

  1. Rozvoj dopravy a technické infrastruktury
  2. Péče o životní prostředí
  3. Řízení a rozvoj ekonomiky včetně cestovního ruchu jako ek. odvětví
  4. Rozvoj bydlení a občanské infrastruktury, péče o bezpečnost
  5. Rozvoj oblasti vzdělávání, kultury, sportu
load