Vedoucí sociálního odboru

Město Židlochovice zastoupené tajemnicí úřadu, vyhlašuje v souladu s ustanovením zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí sociálního odboru.


Místo výkonu práce:

 • Městský úřad Židlochovice

Požadavky na uchazeče: 

 • splnění předpokladů pro vznik pracovního poměru úředníka dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a ovládá český jazyk a splnila další předpoklady podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb.
 • vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku nebo právního směru,
 • orientace v legislativě související s oborem požadované práce a schopnost její praktické aplikace /zák. č. 359/1999 Sb., zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 292/2013 Sb., zák. č. 40/2009 Sb. a zák. č. 108/2006 Sb.
 • znalost zákona o obcích, správního řádu, základních principů fungování veřejné správy,
 • osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti při sociálně-právní ochraně dětí nebo v sociálních službách
 • schopnost řídit, motivovat, delegovat a rozhodovat pod tlakem, formovat pracovní tým, samostatné rozhodování a řešení krizových situací
 • vstřícnost v jednání s klienty
 • odolnost vůči stresu, časová flexibilita
 • pokročilá uživatelská znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)

Platové zařazení:

 • 11. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády č. 341/2017 Sb.  o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady v platném znění

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, datum a podpis uchazeče.

Přílohy přihlášky:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než tři měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • osvědčení podle  zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čestné prohlášení dle § 2 odst. 1 písm.d) až h) tohoto zákona (nevztahuje se na občany narozené po 1.12.1971)
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení.

Podání přihlášky:

 • uzávěrka podání přihlášek je 14. října 2022
 • přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami uchazeč zašle na adresu Městský úřad Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, nebo předá na podatelně Městského úřadu Židlochovice. Zalepenou obálku s přihláškou je nutné označit textem „Výběrové řízení na funkci vedoucí sociálního odboru – neotevírat“.

Kontaktní osoba: 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


V Židlochovicích dne 26. září 2022

Mgr. Ivana Kejřová
tajemnice Městského úřadu Židlochovice


Vytvořeno 26.9.2022 16:27:00 | přečteno 1670x | martinamaca
load