Vedoucí odboru vnitřní správy Městského úřadu Židlochovice

Město Židlochovice - oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Židlochovice IČ 282979, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

na místo: Vedoucí odboru vnitřní správy Městského úřadu Židlochovice

Místo výkonu práce: Židlochovice

Požadavky na uchazeče:

 • splnění předpokladů pro vznik pracovního poměru úředníka dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a ovládá český jazyk a splnila další předpoklady podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení - předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971),
 • vysokoškolské vzdělání právního směru,
 • znalost zákona o obcích, správního řádu, základních principů fungování veřejné správy, zák. o přestupcích č. 250/2016 Sb. a zák. č.251/2016 Sb.,
 • schopnost řídit, motivovat, delegovat a rozhodovat pod tlakem, formovat pracovní tým,
 • dobré komunikační a organizační schopnosti,
 • pokročilá uživatelská znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič),
 • časová flexibilita.

 

Platové podmínky:

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 11.

 Náležitosti přihlášky:

Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, datum a podpis uchazeče.

Přílohy přihlášky:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než tři měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • osvědčení (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí, ve znění pozdějších předpisů,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení.

Podání přihlášky:

Přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami uchazeč zašle na adresu Městský úřad Židlochovice, personální oddělení, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, nebo předá na podatelně Městského úřadu Židlochovice do 14. dubna 2023. Zalepenou obálku s přihláškou je nutné označit textem „Výběrové řízení na funkci vedoucí odboru vnitřní správy MěÚ Židlochovice – neotevírat“.

Kontaktní osoba:

Mgr. Ivana Kejřová, tajemnice MěÚ Židlochovice
tel. č.:604 290 303
email - ivana.kejrova@zidlochovice.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 V Židlochovicích dne 6. března 2023Vytvořeno 6.3.2023 13:10:31 | přečteno 394x | lenka.betasova
load