Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01, zastoupené tajemnicí úřadu, vyhlašuje v souladu s ustanovením zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, Výběrové řízení na obsazení pracovního místa Vedoucí finančního odboru.

Místo výkonu práce:  

 • Městský úřad Židlochovice

Požadavky na uchazeče: 

 • splnění předpokladů pro vznik pracovního poměru úředníka dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a ovládá český jazyk a splnila další předpoklady podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb.
 • vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu zaměřeném na ekonomiku,
 • orientace v legislativě související s oborem požadované práce a schopnost její praktické aplikace /zák. č. 563/1991, o účetnictví, 235/2004 Sb., o DPH, 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 320/2001 Sb., o finanční kontrole, včetně navazujících vyhlášek k uváděným zákonům
 • znalost zákona o obcích, správního řádu, základních principů fungování veřejné správy,
 • osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků
 • schopnost řídit, motivovat, delegovat a rozhodovat pod tlakem, formovat pracovní tým, samostatné rozhodování a řešení krizových situací
 • vstřícnost v jednání s klienty
 • odolnost vůči stresu, časová flexibilita
 • pokročilá uživatelská znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou,

Platové zařazení:

 • 11. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady v platném znění

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, datum a podpis uchazeče.

Přílohy přihlášky:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se ekonomické činnosti,
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než tři měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • osvědčení podle  zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čestné prohlášení dle § 2 odst. 1 písm.d) až h) tohoto zákona (nevztahuje se na občany narozené po 1.12.1971)
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení.

Podání přihlášky: 

 • do 12. 12. 2022. Uzávěrka podání přihlášek je 12. 12. 2022

Přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami uchazeč zašle na adresu Městský úřad Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, nebo předá na podatelně Městského úřadu Židlochovice. Zalepenou obálku s přihláškou je nutné označit textem „Výběrové řízení na funkci vedoucí finančního odboru – neotevírat“.

Kontaktní osoba:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Židlochovicích dne 16. listopadu 2022

Mgr. Ivana Kejřová
tajemnice Městského úřadu Židlochovice

Vytvořeno 21.11.2022 12:50:08 | přečteno 438x | martinamaca
load