Strategie rozvoje města 2015-2025

Strategický plán rozvoje města 2015-2025

Energetické koncepce: 

Návrh opatření - pracovní verze

Připomínkování dokumentů

Vyhodnocení stávající strategie a SWOT analýza klíčových oblastí

V rámci procesu zpracování strategie na další období pracovní skupiny vyhodnotili naplněnost opatření navržených ve strategii pro rok 2015-2015. Dále byla zpracována SWOT analýza - pro jednotlivé klíčové oblasti byly formulovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby rozvoje. Tyto dokumenty byly občanům města představeny a diskutovány na veřejném setkání dne 18. 6. 2014. S dokumenty se můžete seznámit i elektronicky zde:

Přivítáme Vaše připomínky, které je možné zasílat na adresu: richterova@zidlochovice.cz a to nejpozději do 7. 7. 2014.

Strategie rozvoje 2015-2025

Plán rozvoje města na léta 2006 a 2015 se chýlí ke konci a je třeba vyhodnotit, jak se nám plánované cíle podařilo uskutečnit a zamýšlet se nad léty následujícími, jak je chceme pro rozvoj města využít a kam by měly být naše aktivity nasměrovány. 

Jedním z důležitých vstupů strategického plánu jsou názory občanů města Židlochovice, proto bude provedeno dotazníkové šetření. Jednak bude prostřednictvím Zpravodaje všem občanům města předložen obecný dotazník, zaměřený na široký okruh otázek. Dále budou provedena dílčí šetření zaměřená na konkrétní problematiku – otevřenost úřadu, bezpečnost atd. 

Opět jako v roce 2006 bude možné se zapojit do práce jednotlivých pracovních skupin a podrobně se věnovat tématům: 

  • I. Územní a regionální souvislosti, hospodářství
  • II. Doprava, dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, životní prostředí
  • III. Bydlení a sociální infrastruktura, bezpečnost, školství
  • IV. Kultura a sport, spolková činnost, cestovní ruch, péče o památky. 

Diplomová práce:

V případě zájmu o spolupráci na strategii nás prosím kontaktujte:

 kvalita meu loga
load