Projekt meziobecní spolupráce

Město Židlochovice zahájilo realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. 

Projekt meziobecní spolupráce se blíží ke konci

Od června do října letošního roku probíhala druhá fáze projektu meziobecní spolupráce, která byla zaměřena mimo jiné na vytvoření Akčního plánu v návaznosti na již existující Strategii správního obvodu ORP Židlochovice. V dokumentu lze najít tzv. zásobník projektů pro oblasti školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a rodinné politiky, který bude možné doplňovat a upravovat. Dále je rozpracováno několik dílčích aktivit ve výše uvedených oblastech.

V oblasti školství bylo jako nejpalčivější identifikováno téma „Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami“. Tito žáci často potřebují asistenta pedagoga, avšak finanční prostředky ze státního rozpočtu na tyto aktivity jsou omezené; další odborní pracovníci (školní psycholog, výchovný poradce) nejsou ze SR hrazeni vůbec. V rámci projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání, do kterého bylo v minulém školním roce zapojeno 15 škol v regionu, bylo možné tyto pracovníky financovat, což se osvědčilo, a je zde vůle pokračovat v podobných projektech spolupráce dále. Nejdůležitější společnou aktivitou v oblasti školství je tedy podat žádost do nového operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání, odkud lze čerpat prostředky na tyto aktivity.

V oblasti sociálních služeb probíhá komunitní plánování během letních měsíců byla dokončována aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb. Kromě analýzy bylo podstatné sesbírat záměry obcí a poskytovatelů v rámci Židlochovicka; projekty uvedené v komunitním plánu jsou potom snáz financovatelné a podporované. Dále byly zjišťovány potřeby uživatelů, jako staronová aktivita byla identifikována výstavba denního stacionáře pro zdravotně postižené a seniory. Na zpracování KPSS se podíleli mimo jiné i starostové obcí, poskytovatelé sociálních služeb a jejich uživatelé, kteří dobrovolně věnovali svůj čas, energii a znalosti, čímž pomohli ke vzniku kvalitního dokumentu.

V odpadovém hospodářství se rozběhly aktivity týkající se individuálního třídění odpadů a předcházení vzniku bioodpadu. Cílem je snížení množství směsného komunálního odpadu, což v budoucnosti přinese obcím značné úspory. Domácnosti, které se do projektu zapojí, budou finančně motivovány. 

V oblasti rodinné politiky (která zastřešuje širší spektrum činností – od prorodinných opatření a volnočasových aktivit až po bezpečnost a prevenci kriminality) vyvstala zejména potřeba pomoci spolkům v hledání alternativních zdrojů financí, což opět ulehčí obecním rozpočtům. Některé obce by rovněž uvítaly metodickou podporu v oblasti prorodinné politiky (zpracování koncepcí, předávání informací z vyšších územně-správních celků). Tyto činnosti by vykonával koordinátor rodinné politiky, který by se částečně věnoval i otázkám bezpečnosti a prevence kriminality a který by byl pravděpodobně hrazen z dotace JMK.

Akční plán rozvoje území správního obvodu ORP Židlochovice pro období 2016 až 2017 najdete ikona souboruZDE.

Strategie meziobecní spolupráce

V rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce byla vytvořena Strategie meziobecní spolupráce pro obce ve správním obvodu ORP Židlochovice. Strategie obsahuje čtyři témata (školství, sociální služby, odpadové hospodářství a rodinná politika), ke každému z nich byla zpracována podrobná analytická část a stanoveny problémové oblasti, které by bylo vhodné společně řešit.

V oblasti školství je hlavním tématem spolupráce při získávání finančních prostředků na činnost školských zařízení, které nejsou hrazeny ze státního rozpočtu, např. hrazení asistentů pedagoga bez nutnosti vazby  na konkrétního žáka, kroužků či doučování, školního psychologa,  nákup  pomůcek a zavádění nových metod do výuky. Zejména menší školská zařízení nemají dostatečné  personální kapacity pro zpracování žádostí o dotace a jejich administraci, ale díky spolupráci s většími školami mohou na prostředky dosáhnout.

 V sociální oblasti se bude pokračovat ve společném komunitním plánování sociálních služeb, dále jsou navrženy projekty sociálního bydlení nebo podpora služeb pro seniory (např. denní stacionář, který by vedle židlochovických mohli využívat i senioři z okolních obcí) – opět platí, že pokud se do realizace a provozu služeb zapojí více obcí, je finanční zatížení obecních rozpočtů nižší.

V odpadovém hospodářství byla navržena opatření směřující k efektivnějšímu nakládání s odpady, zejména ke zlepšení jeho třídění prostřednictvím budování sběrných dvorů a kompostáren. V případě, že se odpad bude lépe třídit, sníží se i celkové množství směsného komunálního odpadu. Obce a města (tedy i občané) budou následně platit méně za jeho odvoz a skládkování.

Oblast rodinné politiky je zaměřena na podporu služeb pro rodiny včetně volnočasových aktivit – v našem městě a okolí působí množství organizací, spolků nebo mateřských a rodinných center, které by mohly využívat dotačních zdrojů, což opět může ulehčit obecním rozpočtům. Další oblastí spolupráce, na které se představitelé obcí židlochovického regionu shodli, je práce s mládeží.

Práce na strategii a aktivní zapojení představitelů obcí našeho regionu do její tvorby ukazují, že vůle spolupracovat zde existuje, doufejme tedy, že se navržené aktivity podaří zrealizovat.

Celou strategii meziobecní spolupráce najdete ikona souboruzde

Stručnou verzi návrhové části najdete ikona souboruzde, vítáme jakékoliv připomínky a podněty. Více informací poskytne koordinátorka projektu Lucie Kubalíková (KubalikovaL@Zidlochovice.cz, tel. 734 352 329).

Školství, sociální služby, odpady a prorodinná politika jako oblasti meziobecní spolupráce

V rámci projektu byly pro správní obvod obce s rozšířenou působností Židlochovice zpracovány analýzy v oblasti školství, sociálních služeb a odpadového hospodářství. Z podrobných rozborů těchto tematických okruhů vyplynulo, že spolupráce obcí v našem území již funguje a že je zde vůle meziobecní spolupráci dále prohlubovat. Vzhledem k aktuálním problémům obcí se nabízí např. spolupráce při realizaci dotačních projektů škol (zvyšování kvality ve vzdělávání, společné psychologické a kariérní poradenství), součinnost při nakládání s bioodpadem (sdílení kompostáren) nebo výraznější zapojení obcí do komunitního plánování sociálních služeb. Tyto návrhy budou součástí připravované strategie meziobecní spolupráce, kam se mohou zapojit všechny obce i jejich občané se svými náměty a připomínkami.

Na setkání představitelů obcí SO ORP Židlochovice dne 10. 6. 2014 byl vybrán další tematický okruh meziobecní spolupráce – prorodinná politika. Jedná se o téma průřezové a aktuální pro všechny obce, netýká se jen podpory rodin s malými dětmi, ale i možnosti zapojení seniorů do dění v obci, prevence kriminality, dopravní bezpečnosti, podpory smysluplného trávení volného času apod.

Jedná se o celorepublikový projekt Svazu měst a obcí ČR.

Projekt  je plně hrazený ze zdrojů OP LZZ a je zaměřen na vytvoření podmínek pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce na území správního obvodu ORP Židlochovice. Cílem projektu není nahrazovat jiné fungující aktivity, ale poskytnout organizační, právní i finanční pomoc dobrovolně vytvářeným svazkům obcí a měst. Měl by vést ke zkvalitnění veřejné správy a jejímu udržení co nejblíže občanům. 

Více informací poskytne koordinátorka projektu Lucie Kubalíková (KubalikovaL@Zidlochovice.cz, tel. 734 352 329) nebo projektová manažerka Jana Richterová (Jana.Richterova@zidlochovice.cz), případně lze navštívit webovou stránku www.obcesobe.cz, kde jsou uvedeny i příklady dobré praxe.

Vytvořeno 14.4.2015 14:14:51 | přečteno 1100x | Jiří Třísko
load