MAP ORP Židlochovice

MAP ORP Židlochovice

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (zkratka "MAP") bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

MAP bude zpracováván pro správní obvod obce s rozšířenou působností Židlochovice, do kterého je zahrnuto 19 obcí (Blučina, Bratčice, Holasice, Hrušovany u Brna, Medlov, Měnín, Moutnice, Nosislav, Opatovice, Přísnotice, Rajhrad, Rajhradice, Syrovice, Těšany, Vojkovice, Unkovice, Židlochovice, Žabčice, Žatčany).


loga

Řídící výbor MAP

Řídící výbor (dále "ŘV") je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP, který se podílí na procesech plánování, tvorby a schvalování MAPu. Řídící výbor je platformou:

kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání z území ORP Židlochovice;

je hlavním představitelem MAP (projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP);

zabezpečuje zprostředkování přenosu informací do území ORP Židlochovice;

schvaluje Strategický rámec MAP ORP Židlochovice do roku 2023.


Řídící výbor je tvořen všemi klíčovými aktéry ovlivňující oblast vzdělávání v území ORP Židlochovice, rovněž jsou zapojeny i další subjekty.

Řídící výbor MAP OPR Židlochovice vznikl 17.10. 2016, na prvním zasedání ŘV. Rovněž byl dne 17.10.2016  projednán a schválen Status a Jednací řád Řídícího výboru. Řídící výbor si rovněž zvolil svého předsedu, kterým se stal Ing. Jan Vitula. 


Dokumenty Řídícího výboru

Status ŘV, Jednací řád ŘV.ikona souborupdf

Zápis z jednání ŘV -  17.10.2016.ikona souborupdf

Zápis z jednání ŘV -  29.11.2016.ikona souborupdf

Zápis z jednání ŘV -  15.05.2017ikona souboru.pdf

Pracovní skupiny MAP

Pracovní skupiny jsou platformou sdružující odborníky z praxe, ze škol, vzdělávacích institucí nebo neziskového sektoru, i aktivní členy řídícího výboru. Tato platforma zabezpečuje:

· zpracování odborných podkladů pro jednání Řídicího výboru,

· věnuje se regionální problematice v oblasti vzdělávání na odborné úrovni,

· v případě zadání Řídicího výboru zasedá a věnuje tématu dle zadání ŘV,

· podílí se na tvorbě MAPu ve formě připomínkování a podávání návrhů k doplnění

Jednotlivé pracovní skupiny řídí příslušný specialista v odborném týmu. Z jednání pracovní skupiny je pořizován zápis, který slouží zpracovatelům MAP jako podklad pro tvorbu analytické i strategické části. 

Pracovní skupina pro mateřské školy – 2.11.2016ikona souboru.pdf , 9.11.2016ikona souboru.pdf

Pracovní skupina pro 1. Stupeň ZŠ – 2.11.2016ikona souboru.pdf , 16.11.2016ikona souboru.pdf

Pracovní skupina  pro 2. Stupeň ZŠ -  2.11.2016ikona souboru.pdf , 1.12.2016ikona souboru.pdf , 9.2.2017ikona souboru.pdf


Strategický rámec  

Součástí Místního akčního plánu ORP Židlochovice je Strategický rámec MAP, jehož záměrem je nalezení shody na vizi do roku 2023 pro rozvoj v oblasti předškolního, základního a zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání. Jedná se o Strategický rozvojový dokument vzdělávání v ORP Židlochovice, který shrnuje základní témata a problémové oblasti vzdělávání v regionu, na ně navázané plánované investice do škol a školských zařízení a jednotnou vizi vzdělávání v regionu. Strategický rámec slouží jako referenční rámec akčnímu plánu a aktivitám a jeho úkolem je zajistit koncentraci a cílení aktivit na prioritní problémové oblasti. 

Přehled priorit a cílů Strategického  rámce MAP

 

Priorita

Cíle

1. Kvalifikovaný a motivovaný pedagogický pracovník vzdělávacích institucí

1.1 Zisk kvalifikovaného a kompetentního pedagogického pracovníka vzdělávacích institucí

1.2 Nastavit systém podpory osobnostního i profesního růstu pedagogického personálu, včetně motivace

1.3 Vytvořit podmínky a síť umožňující sdílení dovedností, zkušeností i znalostí

1.4 Dosáhnout efektivní spolupráce a kvalitní komunikace zainteresovaných stran

1.5 Osvěta pedagogického personálu v oblasti společného vzdělávání

2. Podpora vedení škol a školských zařízení

2.1 Podporovat profesní růst vedoucích pracovníků škol a školských zařízení

2.2 Podporovat metodickou pomoc pro vedoucí pracovníky

2.3 Podporovat právní pomoc i lidské zdroje pro administrativní činnosti

3. Spokojený a vzdělaný klient škol a školských zařízení

3.1 Rozvíjet kreativitu a potenciál formou individualizovaného vzdělávání

3.2 Nastavit účinné mechanismy podpory v obtížných životních situacích

3.3 Vnímat dítě a žáka jako individualitu a umožnit každému jednotlivci zažít úspěch

3.4 Rozvoj pohybové dovednosti a tělesné zdatnosti dětí a žáků

3.5 Zavést inovativní a aktivizující formy a metody vzdělávání a spolupráce

3.6 Vyhledávat a podporovat nadané děti a žáky

4. Spolupracující a informovaný rodič, veřejnost a další aktéři vzdělávání

4.1 Zvýšit spolupráci rodičů a vzdělávacích institucí

4.2 Nastavit kvalitní a efektivní mechanismy komunikace

4.3 Umožnit rodičům efektivně komunikovat s odborníky

5.  Kompetence a atmosféra školy a školského zařízení

5.1 Prohloubit a zefektivnit spolupráci vzdělávacích institucí, rodin a odborníků při řešení problémů a vztahů

5.2 Vytvořit, aktualizovat a využívat koncepce vzdělávacích institucí

5.3 Vznik kvalitní strategie vzdělávání v regionu

5.4 Reakce na aktuální možnosti životního prostředí

5.5 Zvýšit zapojení dětí, žáků i rodičů pro vytvoření pozitivního a přátelského prostředí v komunitě

5.6 Rozšířit spolupráci s dalšími subjekty v regionu

6. Kvalitní technické a materiální vybavení a nabídka vzdělávacích aktivit škol a školských zařízení

6.1 Podporovat širokou vzdělávací nabídku

6.2 Vytvořit a modernizovat kvalitní prostory pro výuku ve vzdělávacích institucích

6.3 Zajistit bezpečnost a zdraví podporou vzdělávání ve vhodném a tvůrčím zázemí

6.4 Zvyšovat úroveň bezpečného chování a podporovat občanský aktivizmus dětí a žáků

Příprava a tvorba Strategického rámce MAP

Do tvorby Strategického rámce MAP ORP Židlochovice byli zapojeni všichni významní aktéři působící v regionu v oblasti vzdělání. Jednalo se o zástupce vzdělávacích institucí – ředitelé či pedagogičtí pracovníci všech MŠ a ZŠ v ORP Židlochovic a zástupce zřizovatelů škol a školských zařízení – starostové či místostarostové všech obcí s MŠ či ZŠ z ORP Židlochovice.

Na prvním jednání Řídícího výboru (říjen 2016) byli všichni členové seznámeni s projekt MAP ORP Židlochovice i s přípravou Strategického rámce (dále jen SR). Zástupci vzdělávacích institucí i jejich zřizovatelé byli osloveni, aby zpracovali investiční dotazníky škol a školských zařízení pro stanovení Investiční priorit MAPu. Následovala dvě setkání každé pracovní skupiny (v MAP ORP Židlochovice jsou celkem 3 pracovní skupiny), na nichž zástupci vzdělávání v regionu i realizační tým diskutovali a tvořili Strategický rámec. Konkrétně na prvním setkání proběhla diskuze nad analytickými daty od realizačního týmu (např. výstupy z agregovaných dat MŠMT) a došlo k sestavení témat a problémů regionu do ucelené osnovy. Druhé setkání pracovních skupin hodnotilo a reflektovalo výsledky předešlé PS, tvořilo SWOT analýzy priorit a dotvářelo SR do finální podoby. Po zpracování realizačního týmu všech podkladů od PS byla vytvořena první verze Strategického rámce, která byla rozeslána všem členům ŘV a PS pro závěrečné připomínkování. Souběžně s tvorbou SR byly sbírány a konzultovány investiční záměry jednotlivých vzdělávacích institucí. Na dalším zasedání ŘV bude hlasováno o podobě a schválení Strategického rámce MAP ORP Židlochovice.

Schválený Strategický rámec  MAP je ke stažení.ikona souborupdf  
Vytvořeno 20.10.2016 10:35:26 - aktualizováno 30.3.2017 14:27:01 | přečteno 2535x | martina.maca
load