Územně analytické podklady

Záměry v území - výkres ÚAP 2020, autor: Ing.Havel

Pátá úplná aktualizace územně analytických podkladů správního území obce s rozšířenou působností Židlochovice prosinec 2020

Obcím s rozšířenou působností (ORP) ukládá stavební zákon pořídit, vést a aktualizovat územně analytické podklady ve svém správním území. Kromě průběžné aktualizace ukládá zákon také pořídit každé 4 roky jejich úplnou aktualizaci.

Úplná aktualizace spočívá v obnovení databáze údajů od poskytovatelů, jimiž jsou vlastníci dopravní a technické infrastruktury, orgány veřejné správy a jimi zřízené organizace a jednotlivé obce. Z těchto údajů jsou aktualizovány podklady o stavu a vývoji území, jeho hodnoty, limity jeho využití, záměry v území a jsou označeny problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích obcí. Na základě nově zjištěných skutečností je v rámci úplné aktualizace  přepracována textová i grafická část územně analytických podkladů.

Městský úřad Židlochovice jako pořizovatel příslušný dle § 6 odst. (1) písm. b) k pořizování a aktualizaci územně plánovacích podkladů obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice oznamuje, že v souladu s § 28 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu pořídil ke dni  30.12.2020 pátou úplnou aktualizaci územně analytických podkladů a vystavuje tento územně plánovací podklad..

Obsah  páté úplné aktualizace územně analytických podkladů:

Soubory k nahlédnutí:

Textová část:

Grafická část  (výkresy v měřítku 1:20 000 - v plné velikosti na formát papíru A0) :

1. ikona souboruVýkres hodnot území                                                                                     
2. ikona souboruVýkres limitů využití území                                                                     

Grafickou část ÚAP - výkresy lze také prohlížet v našem geoportálu :

Výkresy ÚAP, obrázek se otevře v novém okně

  • celý výkres včetně legend a popisů lze zprůhlednit pomocí tahového prvku a podložit ortofotomapou (TopGis 2020  10cm/pix.) a nebo aktuální katastrální mapou
  • Geoportál funguje také jako WMS server a je tedy možno si výkresy připojit do vašeho GISu a prohlížet je v návaznosti na další datové vrstvy.

    WMS služba(dle standardu OGC): https://relay.zidlochovice.cz:485/OUT/WMS?
    Územně analytické podklady ostatních ORP obcí v Jihomoravském kraji lze prohlížet zde:    Vytvořeno 14.4.2015 16:26:54 - aktualizováno 14.9.2020 14:39:36 | přečteno 3819x | vit.havel
    load