Úsek životního prostředí

Tato organizační jednotka se skládá ze samostatných pracovišť a oddělení: Vodoprávní úřad a speciální stavební úřad pro stavby vodních děl, oddělení myslivosti, lesů a ochrany půdního zemědělského fondu ochrany přírody a krajiny a rybářství, oddělení odpadů a ochrany ovzduší, pracoviště státní památkové péče a pracoviště sběrného dvora, oddělení územního plánování, stavební úřad.

Úkolem odboru  - části životního prostředí je zejména:

a) v oblasti samosprávy:

 • metodické vedení při zpracování koncepce ochrany životního prostředí ve městě včetně odpadového hospodářství
 • zpracování výkazu o roční produkci všech odpadů města
 • zpracování výkazů pro firmu Ekokom
 • zajišťuje úkoly města v odpadovém hospodářství na území k.ú.Židlochovice a zpracování koncepce odpadového hospodářství města
 • provozní řád sběrného dvora a kontrola jeho dodržování
 • Zajišťuje provoz a obsluhu sběrného dvora včetně vývozu velkoobjemových kontejnerů
 • správa kontejnerů pro separovaný sběr včetně odvozu
 • kontrola vyvážení komunálního odpadu od občanů
 • veškerá činnost při zajišťování zpětného odběru použitého elekrozařízení (firmy  Elektrowin, Asekol,  Ekolamp) včetně zajišťování vývozu odpadu a vystavování podkladů pro fakturaci

b)  v oblasti státní správy:

 • Vodoprávní úřad a speciální stavební úřad pro stavby vodních děl
  - výkon státní správy dle zákona o vodách
  výkon státní správy dle zákona o vodovodech a kanalizacích
 • Výkon státní správy dle zákona o odpadech
 • Výkon státní správy dle zákona o ovzduší
 • Výkon veřejné správy dle zákona o ochraně přírody a krajiny a předpisů souvisejících
 • Výkon státní správy dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Výkon státní správy dle zákona o lesích a předpisů souvisejících
 • Výkon státní správy dle zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování
 • Výkon státní správy dle zákona o myslivosti
 • Výkon státní správy na úseku rybářství 
 • Výkon veřejné správy na úseku veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání
 • Výkon státní správy na úseku rostlinolékařské péče
 • Výkon správy na úseku odpadového hospodářství města:
  výkon agendy odpadového hospodářství
  - zapojování podnikatelů do systému odpadového hospodářství města
  - zajištění možnosti separace využitelných složek komunálních odpadů
  - environmentální osvětová činnost

Ostatní činnosti:

 • zabezpečuje řízení ochrany před povodněmi jako povodňový orgán obce s rozšířenou působností mimo povodeň, v době povodně plní úkoly vyplývající z povodňového plánu správního obvodu  ORP
 • projednává další přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • vydává koordinovaná stanoviska pro stavební činnost v rámci správního obvodu ÚSC
 • projednává správní delikty a přestupky v rámci působnosti svěřené zvláštními předpisy a dle vnitřního předpisu MěÚ

Úkolem pracoviště státní památkové péče je zejména:

 • metodická pomoc městu na úseku památkové péče
 • vyjadřování v řízení o prohlášení či zrušení věci za kulturní památku
 • vedení seznamů kulturních památek v územním obvodu a editace centrální evidence válečných hrobů
 • rozhodování o opatřeních k vlastníkovi kulturní památky dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění posledních právních předpisů v souvislosti se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • stanovování podmínek pro další výkon činnosti působící na stav kulturní památky
 • vydávání závazných stanovisek k obnově kulturní památky
 • rozhodování o nezbytných opatřeních pro zabezpečení kulturní památky
 • podávání návrhu stavebnímu úřadu na zahájení řízení o vyvlastnění nemovité kulturní památky 


Související odkazy


Kontakty odboru

JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor životního prostředí a stavební úřad

Komenda, Milan, Ing.vedoucí odboru+420 547 428 760
+420 604 290 308
milan.komenda@zidlochovice.cz
Šlapalová, Ildikó, Ing.vodní hospodářství+420 547 428 747
+420 731 138 714
ildiko.slapalova@zidlochovice.cz
Toncrová, Renata, Ing.vodní hospodářství+420 547 428 761
+420 604 290 305
renata.toncrova@zidlochovice.cz
Večeřová, Kateřina, Ing.ochrana přírody, krajiny, myslivost+420 547 428 763
+420 604 290 317
katerina.vecerova@zidlochovice.cz
Kratochvíl, Jakub, Ing.ochrana zemědělského půdního fondu, památková péče, rybářství+420 547 428 764
+420 734 390 508
jakub.kratochvil@zidlochovice.cz
Kročilová, Gabriela, Ing.ochrana ovzduší, odpady+420 547 428 765
+420 736 529 650
gabriela.krocilova@zidlochovice.cz
Havránek, Jan, Mgr.ochrana ovzduší a zemědělský půdní fond, týrání zvířat+420 547 428 751jan.havranek@zidlochovice.cz
Kafka, Liborsběrný dvůr+420 734 874 623libor.kafka@zidlochovice.cz
Kacafírková, Dana, DiS.Stavební úřad+420 547 428 716
+420 734 239 411
dana.kacafirkova@zidlochovice.cz
Rotterová, Zuzana, Bc.Stavební úřad+420 547 428 729zuzana.rotterova@zidlochovice.cz
Sáček, Roman, Mgr.Stavební úřad+420 547 428 774
+420 734 352 347
roman.sacek@zidlochovice.cz
Suchánek, VáclavStavební úřad+420 547 428 775
+420 604 290 306
vaclav.suchanek@zidlochovice.cz
Tomková, Jaroslava, Ing.Stavební úřad+420 547 428 719jaroslava.tomkova@zidlochovice.cz
Karhánková, Andrea, Ing.územní plánování, územně analytické podklady+420 547 428 773
+420 604 290 409
andrea.karhankova@zidlochovice.cz
Špidlová, Růžena, Ing.územní plánování, územně analytické podklady+420 547 428 771
+420 734 239 410
ruzena.spidlova@zidlochovice.cz
Klouparová, Veronika, Mgr.závazná stanoviska územního plánování, územně analytické podklady+420 547 428 787
+420 734 784 902
veronika.klouparova@zidlochovice.cz
Novotný, Lukáš, Mgr.závazná stanoviska územního plánování, územně analytické podklady+420 547 428 717
+420 604 290 410
lukas.novotny@zidlochovice.cz
Jílková, Danaadministrativa+420 547 428 776dana.jilkova@zidlochovice.cz
Vytvořeno 14.4.2015 15:23:49 - aktualizováno 20.3.2017 16:11:55 | přečteno 3454x | martina.maca
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 48 344 993
Za týden: 77 189
Za den: 4 860
Online návštěvníků: 192
load