Odbor životního prostředí a stavební úřad

Tato organizační jednotka se skládá ze samostatných pracovišť a oddělení: Vodoprávní úřad a speciální stavební úřad pro stavby vodních děl, oddělení myslivosti, lesů a ochrany půdního zemědělského fondu ochrany přírody a krajiny a rybářství, oddělení odpadů a ochrany ovzduší, pracoviště státní památkové péče a pracoviště sběrného dvora, oddělení územního plánování, stavební úřad.

load