Odbor investic a majetku

Tato organizační jednotka se skládá ze samostatných  pracovišť: pracoviště investic a správy pozemků,  pracoviště správy budov a energetiky a autoparku, pracoviště správy veřejných prostranství vč. komunikací a mobiliáře a údržby zeleně a pracoviště  správce kompostárny.

Úkolem odboru investic a majetku je zejména:

a) v oblasti samosprávy:

 • zpracovává koncepční návrhy investičních akcí do programu rozvoje města
 • koordinuje realizace investiční akce města
 • eviduje a zajišťuje úkoly města v oblasti územního plánování
 • vydává vyjádření k výstavbě v zastoupení města
 • zajišťuje přípravu (vyjma výběrových řízení a žádostí o dotace) a realizaci investic města dle schváleného rozpočtu včetně předávacích protokolů u ukončených akcí
 • poskytuje technické poklady pro výběrová řízení a žádosti o dotace týkající se činnosti odboru (pro oddělení projektového řízení kanceláře tajemníka)
 • provádí kontrolní investiční činnost
 • zajišťuje technickou správu majetku města:
  - bytového hospodářství
  - budov včetně nebytových prostor
  - pozemků
  - hřbitova
  - městského mobiliáře
  - veřejného osvětlení a místního rozhlasu
  - komunikací (chodníky, vozovky, cyklostezky, polní cesty) a jejich součástí – včetně dopravního značení
  - dešťové kanalizace
  - ostatních staveb a zařízení (rozhledna, lávka přes řeku Svratku, sochy, křížky apod.)
  - svěřeného movitého majetku města (stroje a zařízení používané pro činnost pracovní čety a kompostárny)
 • zajišťuje vybavení kanceláří MěÚ nábytkem
 • zajišťuje správu autoparku (vyjma vozidel užívaných JHZS a sběrného dvora)
 • provádí správu veřejné zeleně a veřejných prostranství a krajinné zeleně v majetku města
 • připravuje převody majetku města, po schválení zastupitelstvem města připravuje smlouvy, zabezpečuje vklady změny do katastru nemovitostí, předání nebo převzetí nemovitostí
 • připravuje podklady pro jednání rady města ve věci pronájmů, po schválení příprava smluv, zabezpečení předání pronajímané nemovitosti popř. převzetí
 • komunikuje s vlastníky a správci technické infrastruktury a komunikací na území k. ú. Židlochovice – kanalizačních, vodovodních, plynových, energetických a spojařských zařízení
 • zabezpečuje funkčnost orientačního systému ve městě
 • zastupuje město jako účastníka řízení při správních řízeních vedených  dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zastupuje město jako účastníka řízení při správních řízeních souvisejících se spravovaným majetkem města, zejména vedených dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zabezpečuje účelné a hospodárné nakládání s nemovitým a svěřeným movitým majetkem města
 • vede a organizuje činnost čety veřejně prospěšných prací a pracovníků s výkonem trestu obecně prospěšných prací
 • provádí evidence a monitoring divokých skládek v katastru města včetně návrhů na jejich likvidaci a odstranění
 • zajišťuje provoz kompostárny
 • zastupuje město při jednáních o dopravní obslužnosti území, vyjadřovat se v součinnosti s vedením města k jízdním řádům autobusové dopravy a Českých drah
 • ve spolupráci s Policií ČR řeší dopravní systém města včetně dopravního značení,
 • zajišťuje úkoly bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků úřadu
 • zajišťuje požární prevenci v rámci úřadu a zabezpečuje úkoly CO na území města
 • zabezpečuje řízení ochrany před povodněmi jako povodňový orgán obce mimo povodeň, v době povodně plní úkoly vyplývající z povodňového plánu obce,
 • spravuje archiv nemovitostí v majetku města
 • zajišťuje naplňování příslušných obecně závazných vyhlášek
 • vydává povolení zvláštního užívání veřejného prostranství
 • povoluje reklamy na území města a předpis poplatku z reklamních ploch
 • administrativně zajišťuje servis pro komise rady města – životního prostředí, technickou a městskou povodňovou

b) v oblasti státní správy:

 • vede agendu spojenou s výkonem trestu obecně prospěšných prací
 • vykonává státní dozor nad místními komunikacemi a výkon příslušného silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění (zákon o pozemních komunikacích na území města Židlochovice včetně vydávání zvláštního užívání místních komunikací, rozhodnutí o uzavírkách místních komunikací, povolení k připojení nemovitosti na tyto komunikace a vyměření příslušného poplatku.


Související odkazy


Kontakty odboru

JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor investic a majetku

Král, Karel, Ing.vedoucí odboru+420 739 391 795
+420 547 426 037
karel.kral@zidlochovice.cz
Dratva, Martin, Ing.zeleň, údržba komunikací, hřbitova, veřejně prospěšné práce+420 547 426 041
+420 604 290 313
martin.dratva@zidlochovice.cz
Koutná, Zdeňka, Ing.referent, investice+420 547 426 044
+420 604 290 311
zdenka.koutna@zidlochovice.cz
Hanek, Vladimírveřejné osvětlení, zimní údržba, BOZP, požární ochrana, energetik, autopark, městský rozhlas+420 547 426 039
+420 604 290 505
vladimir.hanek@zidlochovice.cz
Goš, Jaroslavinvestice+420 547 426 045
+420 604 290 413
jaroslav.gos@zidlochovice.cz
Horváth, Alešinvestice, pozemky, zábor veřejného prostranství+420 547 426 037
+420 604 290 415
ales.horvath@zidlochovice.cz
Kouřil, Vojtěchspráva bytového a nebytového fondu+420 725 415 053vojtech.kouril@zidlochovice.cz
Klobouk, Jankompostárna+420 608 108 406jan.klobouk@zidlochovice.cz
Vytvořeno 14.4.2015 15:39:17 - aktualizováno 5.5.2021 21:45:47 | přečteno 2707x | Jiří Třísko
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 42 836 126
Za týden: 1 004 263
Za den: 18 596
Online návštěvníků: 356
load