Odbor dopravy

Tato organizační jednotka se skládá ze samostatných oddělení:

oddělení silničního správního úřadu a speciálního stavebního, oddělení přestupků v dopravě a agendy taxikáři, oddělení správních činností v dopravě, oddělení evidence řidičů, oddělení registru vozidel, technických průkazů a oddělení schvalování technické způsobilosti vozidel, oddělení stanic měření emisí, autoškol a zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění. 

Základní činnosti jednotlivých oddělení odboru dopravy:

a) v oblasti samosprávy:

 • metodické vedení při zpracování pasportu komunikací a dopravního značení ve městě a při koncepčních řešeních dopravy.

b) v oblasti státní správy

oddělení silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu:

 • rozhoduje o povolení připojení pozemní komunikace k silnicím II. a III. třídy,
 • rozhoduje o uzavírkách silnic II. a III. třídy a nařizuje objížďky,
 • rozhoduje o zvláštním užívání silnic II. a III. třídy (překopy, protlaky, ukládání inženýrských sítí do silnic, pořádání sportovních, kulturních a náboženských akcí, užívání komunikací samojízdnými pracovními stroji),
 • rozhoduje o provádění staveb v ochranném pásmu silnic II. a III. třídy,
 • vykonává státní dozor na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích,
 • rozhoduje ve stavebním řízení - speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, včetně místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,
 • vykonává působnost dotčeného orgánu státní správy pro stavební úřady u všech komunikací,
 • vede řízení o odstranění vraku ze silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace,
 • stanovuje místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní inženýrství),
 • vydává stanoviska k projektům pro územní řízení a k územním plánům,
 • vydává rozhodnutí včetně stanovení správních poplatků při zvláštním užívání komunikací, pro:
  - umísťování a provozování reklamních poutačů,
  - umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů,
  - provádění stavebních prací,
  - zřizování vyhrazeného parkování,
  - zřizování a provoz stánků,
  - umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení v silničním pozemku,
  - pořádání sportovních akcí, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí,
  - užití silnice pásovými vozidly,
  - užití silnice samopojízdnými pracovními stroji, nebo přípojnými

oddělení přestupků v dopravě a taxikáři:

 • vede agendu provozovatelů TAXI včetně zkoušek, vydávání osvědčení a průkazů,
 • vydává stanoviska ke koncesím a ke změnám údajů v koncesích,
 • schvaluje vozidla k provozování taxislužby
 • řeší přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, na úseku dopravy a  na úseku silničního hospodářství, na úseku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, 
 • řeší ostatní přestupky, pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány,
 • rozhoduje o zadržení řidičského průkazu
 • rozhoduje o odnětí, nebo pozastavení řidičského oprávnění,  rozhoduje o vrácení řidičského průkazu,

oddělení správní činností v dopravě:

 • řeší přestupky provozovatelů vozidla a přestupky zjištěné automatizovaným technickým prostředkem používaným bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (radarem);

oddělení evidence řidičů:

 • vede agendy spisů řidičů;
 • vydává řidičské průkazy (prvopisy, výměna, ztráta, změny údajů, rozšíření řidičského oprávnění);
 • zaznamenává přestupky do spisu řidiče a evidence řidičů;
 • provádí kontrolu spisů řidičů (zrušení, odstěhování, odesílání spisů řidičů na MěÚ obce s rozšířenou působností dle místa bydliště);
 • vydává mezinárodní řidičské průkazy dle úmluvy – Ženeva a Vídeň;
 • předává rozhodnutí a změny z jiných MěÚ ke správnímu řízení na odnětí řidičského oprávnění;
 • zajišťuje agendu řidičů cizinců včetně přestupků, zákazu řízení motorových vozidel, odnětí řidičského oprávnění;
 • provádí lustrace uchazečů o řidičské oprávnění;
 • vyhotovuje výpisy z evidenční karty řidiče, včetně odeslání;
 • vydává potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení řidičského průkazu;
 • vydává potvrzení o odevzdání ŘP;
 • provádí vrácení ŘP po uplynutí zákazu řízení motorových vozidel, nebo upuštění od zbytku trestu na základně rozhodnutí;
 • zpracovává záznamy AS o školení a přezkoušení profesní způsobilosti řidičů včetně vydání osvědčení profesní způsobilosti řidiče a příslušné agendy;
 • vybírá správní poplatky, provádí evidence pokladních bločků, odvod vybraných peněz, odsouhlasení odvedených poplatků s finančním odborem
 • vypracovává výpisy z evidence přestupků na žádost policie a soudu
 • vede agendu digitálních tachografů (vydávání paměťových karet řidiče, vozidla)

oddělení registru vozidel, technických průkazů a oddělení schvalování technické způsobilosti vozidel:

 • provádí změny v dokladech vozidel;
 • vede evidence vozidel;
 • přiděluje registrační značky a vede jejich evidenci;
 • znehodnocuje odevzdané tabulky s registrační značkou určenou k likvidaci, ukládá tabulky s registrační značkou vozidel dočasně vyřazovaných z provozu;
 • vystavování technických průkazů a osvědčení o registraci vozidel pro nová vozidla;
 • vystavuje osvědčení o registraci vozidel při změnách majitele, bydliště, ztrátě, odcizení a jejich evidence;
 • zaznamenává dočasné vyřazení vozidel z provozu a jejich opětovné uvedení;
 • provádí odhlašování vozidel;
 • zajišťuje přihlašování nových vozidel, včetně vydání nových registračních značek s technickou a emisní známkou;
 • kontroluje platnost zákonného pojištění vozidel;
 • vybírá správní poplatky;
 • zpracovává evidenční údaje do elektronické evidence;
 • zařazuje spisové materiály k vozidlům do archívu;
 • odesílá spisové materiály odhlášených vozidel do jiných územních obvodů;
 • provádí povolování přestaveb jednotlivých vozidel registrovaných v registru silničních vozidel;
 • schvaluje technickou způsobilost dovezených, vyrobených nebo přestavěných vozidel k provozu na pozemních komunikacích;
 • rozhoduje o vyřazení vozidla z registru vozidel;
 • vede příslušná správní řízení, vydává rozhodnutí, vyplňuje a vydává doklady k vozidlu (techn. průkaz, osvědčení o registraci nebo technické osvědčení silničního vozidla);
 • provádí změny v dokladech vozidel;
 • povoluje obnovu VIN;
 • prodlužuje platnost osvědčení o schválení vozidel pro přepravu některých nebezpečných věcí – dle mezinárodní dohody ADR;
 • spolupracuje s akreditovanými zástupci dovozců vozidel ve věcech technické způsobilosti;
 • ukládá pokuty ve správním řízení v souladu s příslušnými zákony;
oddělení stanic měření emisí, autoškol a zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění:
 • zajišťuje provedení zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění,
 • provádí přezkoušení řidičů z odborné způsobilosti
 • vydává registrace k provozování autoškol
 • schvaluje výcviková vozidla pro jejich použití k výcviku v autoškole,
 • uděluje oprávnění a vydává osvědčení k provozování stanic měření emisí
 • vykonává státní odborný dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích

Mimo uvedeného zajišťuje odbor dopravy následující:

 • vybírá správní poplatky a další platby související s odborem
 • kontroluje a zajišťuje uložení spisů do centrální spisovny města, zařazuje spisové dokumenty do centrální spisovny města
Související odkazy:

Kontakty odboru

JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor dopravy

Kratochvílová, Dagmar, Ing.vedoucí odboru, silniční správní úřad+420 547 428 724
+420 604 290 312
dagmar.kratochvilova@zidlochovice.cz
Lukšová, Taťána, Bc.vedoucí oddělení (radary)+420 547 428 790tatana.luksova@zidlochovice.cz
Neugebauer, Karel, Bc.referent (radary)+420 547 428 791karel.neugebauer@zidlochovice.cz
Staňa, Miloslav, Bc.referent (radary)+420 547 428 792miloslav.stana@zidlochovice.cz
Nejezchlebová, Lucieadministrativa (radary)+420 547 428 793lucie.nejezchlebova@zidlochovice.cz
Smetanová, Jitkaadministrativa (radary)+420 547 428 790jitka.smetanova@zidlochovice.cz
Krejčí, Ivo, Mgr.přestupky v dopravě+420 547 428 727ivo.krejci@zidlochovice.cz
Mlčáková, Martinaadministrativa+420 547 428 734martina.mlcakova@zidlochovice.cz
Sýkorová, Barbora, Ing.administrativa (vysokorychlostní vážení)+420 547 238 622barbora.sykorova@zidlochovice.cz
Hodina, Tomáš, Bc.referent (vysokorychlostní vážení)+420 547 428 794tomas.hodina@zidlochovice.cz
Hrazdíra, Jiří, Mgr.referent (vysokorychlostní vážení)+420 547 428 778jiri.hrazdira@zidlochovice.cz
Palášková, Ivanaevidence řidičů+420 547 428 731ivana.palaskova@zidlochovice.cz
Valová, Leonaevidence řidičů+420 547 428 731leona.valova@zidlochovice.cz
Šotnar, Radeksilniční správní úřad, speciální stavební úřad+420 547 428 732
+420 604 290 412
radek.sotnar@zidlochovice.cz
Smutná, Jarmilaevidence vozidel+420 547 428 735jarmila.smutna@zidlochovice.cz
Sordylová, Radoslavaevidence vozidel+420 547 428 735radoslava.sordylova@zidlochovice.cz
Cetl, Zdeněk, Bc.schvalování technické způsobilosti vozidel, zkušební komisař řidičů, SME+420 547 428 737zdenek.cetl@zidlochovice.cz
Vytvořeno 14.4.2015 15:48:04 - aktualizováno 12.9.2017 11:45:29 | přečteno 10798x | Jiří Třísko
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 43 705 483
Za týden: 894 629
Za den: 5 538
Online návštěvníků: 29
load