Geografický informační systém

pro správní území obce s rozšířenou působností Židlochovice.

Mapové služby, obrázek se otevře v novém okněMapy, informace o správním území, katastrální mapy, katastr nemovitostí, územní plány včetně regulativů a dokumentace, záplavová území, územně analytické podklady -  obsáhlá databáze jevů v území včetně evidence všech předání dat o území, technické mapy, technické a inženýrské sítě, práce s vektorovými a rastrovými daty,  pasport komunikací, studní, veřejného osvětlení, hřbitova a mnoho dalšího.

Tematické geoportály pro veřejnost i odborníky s některými vybranými vrstvami najdete zde:  Mapové služby, geoportály , nebo prosím klikněte na obrázek.Jak geografický informační systém pro ORP Židlochovice vznikal:

gis 01, obrázek se otevře v novém okněGeografický informační systém (GIS) pro rozhodovací procesy a analýzy nad správním územím budujeme na městském úřadu v Židlochovicích od podzimu roku 2004. Nejprve byl pořízen server a grafická stanice z dotace krajského úřadu Jihomoravského kraje. Po podrobné analýze a testování dostupných systémů na trhu byl zvolen systém MISYS od české firmy GEPRO s.r.o.. V té době již měly obce regionu Cézava systém MISYS zakoupen. (Region Cézava zasahuje část správního území ORP Židlochovice).

Systém byl díky vstřícnému přístupu firmy GEPRO několik měsíců testován ve dvou variantách - v rámci počítačové sítě městského úřadu jako plnohodnotný program pro 10 současně pracujících uživatelů a pro obce správního území jako intranetové řešení se zabezpečeným přístupem po internetu. Po dohodě byl následně systém zaplacen sdružením finančních prostředků většiny obcí správního území (podzim 2005) s tím, že pro zúčastněné obce bude dlouhodobě  k dispozici mapový server se zabezpečeným přístupem k aktuálním datům GIS celého správního území a také drobná uživatelská podpora. 

gis 03, obrázek se otevře v novém okněSystém byl postupně naplňován dostupnými datovými vrstvami a databázemi a to výhradně svépomocí a tedy bez dalších větších finančních nákladů na implementace dat. Některé datové sady byly poskytnuty pro veřejnou správu zdarma nebo za manipulační poplatek, některé jsme ovšem byli nuceni zakoupit. Jsou to data z katastrálního úřadu, digitální katastrální mapy (tam kde jsou k dispozici) a nebo účelové katastrální mapy (vektorové a rastrové) s propojením do databáze písemného operátu katastru nemovitostí, rastrové mapy bývalého pozemkového katastru a otofotomapy. Dále technické mapy obcí a měst - polohopisy,výškopisy a technické sítě.

Postupně jsme získávali další data jako Zabaged-polohopis a Zabaged-výškopis od ČÚZK, technické a přírodní limity od krajského úřadu JMK, data z Geofondu, záplavová území, dopravní strukturu, územní plány a různé demografické údaje. Podíleli jsme se na tvorbě řady pasportů (komunikací,zeleně,kulturních památek..) V současné době je aktualizována digitální sada územně analytických podkladů, která je velkým přínosem z hlediska kompletních analýz nad správním územím.  Výkresy územně analytických podkladů jsou k nahlédnutí v mapových službách. Velký objem práce spočívá v získávání a implementaci nových datových sad a v aktualizaci dat stávajícíh tak,aby údaje v systému byly co nejvíce aktuální a využitelné.

V systému lze například

 • získat informace o majetkoprávních vztazích ve spravovaném území
 • provádět správu obecního nemovitého majetku (pozemky, budovy, komunikace, inženýrské sítě, zeleň apod.)
 • získat přehled o skutečném stavu území včetně inženýrských sítí
 • plánovat rozvoj města a obcí ve správním území
 • získat podklady pro územní a stavební řízení
 • získat podklady pro projektování
 • evidovat a plánovat ochranu životního prostředí
 • pracovat s pasporty zeleně, komunikací, veřejného osvětlení, reklam, památek, studní, důlních děl …
 • provádět územní identifikaci (obce, ulice, čísla popisná a orientační …)
 • poskytovat vybrané informace občanům prostřednictvím internetu
 • … a mnoho dalšího

Systém slouží ve vnitřní síti městského úřadu Židlochovice a dále také v intranetovém řešení všem obcím správního území  se zabezpečeným přístupem po internetu formou zabezpečeného geoportálu. Máme k dispozici i 5 licencí plně editačních funkcí k vytváření a editaci jevů územně analytických podkladů. Součástí je i databáze předávaných dat o území, která je přímo propojena s daty.

gis 04, obrázek se otevře v novém okněVyužití je především v odborech stavební úřad a územní plánování, životního prostředí, dopravy, investic a místního hospodářství a odboru finančním. Systém umožňuje práci s digitálními daty od projektantů a architektů, ať už jde o technické sítě, nebo výkresové dokumentace k plánovaným projektům, které je možno zobrazit spolu s katastrálními mapami a ortofotomapami ( letecké snímkování speciélně upravené ). Velice podrobně lze pracovat s katastrem nemovitostí, kde lze vyhledávat informace jak z grafické části, tak z písemného operátu.

K vyhodnocování území jsou k dispozici technické a přírodní limity a v současné době také digitální sada dat o území  územně analytických podkladů včetně evidence všech předání dat. Z této sady jsou na základě źádostí projektantů vydávána data pro tvorbu změn územních plánů, tvorbu nových územních plánů a i jiných prací v obcích.

Za 12 let pilné práce bylo soustředěno a zpracováno mnoho údajů a dat o území ORP Židlochovice v solidním, relativně levném, nenáročném, spolehlivém a při tom výkonném systému, který je ryze český a který zcela pokrývá spektrum potřeb úřadu a obcí. Má sice řadu nedostatků (které jsou mu vytýkány konkurencí a mnohdy právem), ale je neustále vylepšován a rozšiřován a má  potenciál do budoucna. Převážně vstřícnou a solidní spoluprací s firmou Gepro byla dosažena řada úprav a vyladění systému k lepšímu a tato spolupráce i nadále pokračuje. Pro veřejnost již více jak 10 let  spolehlivě slouží Mapové služby formou tématických geoportálů, které jsou dle potřeby doplňovány a rozšiřovány. Software geoportálu byl v posledním roce kompletně přepracován pomocí nových technologií a bude tak možno zobrazovat data i modernějším způsobem. Vyzkoušet to můžete již nyní v geoportálu s vyhledáváním adres a parcel zde. Ostatní geoportály budou změněny postupně během příštího roku.

Tímto ale "gisová" práce  zdaleka nekončí, pokračuje dále a je jí stále více a více. Data je třeba udržovat aktuální, postupně se získávají a digitalizují další a další vrstvy a pomalu přibývá uživatelů tohoto velice důležitého a prospěšného systému na úřadě, v obcích, ale také z řad veřejnosti. Také přibývají nové aplikace na kterých jsem se podíleli.

Mapa závad, obrázek se otevře v novém okněNová je např. aplikace Mapa závad, pomocí které mohou občané upozornit odpovědné pracovníky města na závadu či nedostatek na majetku obce, veřejném prostranství, komunikacích, veřejném osvětlení, dopravním značení apod. Mapa závad byla v červnu 2018 kompletně přepracována tak, aby se dala dobře ovládat i na chytrých telefonech a tabletech.

K nahlédnutí zde.utility report, obrázek se otevře v novém okněK dispozici je také služba e-UtilityReport Žádost o vyjádření k existenci sítí.

Služba e-UtilityReport vygeneruje žádost všem dotčeným správcům inženýrských sítí v oblasti, která vás zajímá  a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.

Nové jsou také naše nyní již dvě  "mapy s příběhem" (Story maps), které byly vytvořena z částí písemných prací studenta gymnázia Židlochovice Jana Hroudného v rámci středoškolské odborné činnosti. Práce zachycují historický vývoj  a současný stav domů na náměstí v Židlochovicích a na Komenského ulici. "Mapy s příběhem" spojují části těchto  prací s grafickou prezentací  v geografickém informačním systému do webové prezentace. 

Domy na náměstí Míru v Židlochovicích, obrázek se otevře v novém okněMapa s příběhem Radnice a domy na náměstí Míru v ŽidlochovicíchKomenského ulice v Židlochovicích, obrázek se otevře v novém okněMapa s příběhem  Komenského ulice v ŽidlochovicíchZpracoval  Ing.Havel pracoviště GIS Městský úřad Židlochovice 2008-2018

Den GIS 2010 v Židlochovicích

den gis 2010 1

Po dvou letech opět Den GIS i v Židlochovicích, tentokráte v základní škole a gymnáziu.

16.4.2015 16:38:14 - aktualizováno 17.8.2015 17:22:36 | přečteno 1047x | Jiří Třísko | Celý článek
 
Vytvořeno 16.4.2015 16:30:04 - aktualizováno 2.9.2015 9:32:41 | přečteno 5169x | vit.havel
load