Kancelář tajemníka

Tato organizační jednotka se skládá ze samostatného pracoviště tajemníka, personalistiky a mezd, krizového řízení, centrální spisovny; samostatného Oddělení projektů a dotací (včetně školství).

Úkolem kanceláře tajemníka je zejména:

 • administrativně zajišťovat činnost tajemníka úřadu a ostatních pracovišť kanceláře
 • zabezpečovat funkci bezpečnostního ředitele úřadu
 • přijímat vybranou došlou poštu, rozdělovat ji k vyřízení mezi jednotlivé odbory úřadu a vést spisovou službu kanceláře tajemníka
 • plnit úkoly spojené se zákonem č.412/2005Sb., o ochraně utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů.
 • vyhotovovat zápisy z porad vedoucích odborů a vést jejich evidenci
 • vést evidenci poskytování informací
 • vést agendu vzdělávání úředníků a zabezpečovat jejich vzdělávání
 • zpracovávat podklady pro mzdy a odměňování úředníků a zaměstnanců včetně vedení potřebných agend a výkazů
 • vést personální agendu úředníků a zaměstnanců města
 • vést a organizovat studentské praxe
 • vést evidenci úředních razítek, přístupových kódů a klíčů předaných zaměstnancům úřadu
 • vést evidenci stížností a petic a zabezpečovat jejich vyřizování
 • vést administrativu Orgánu veřejné moci ve smyslu zákona č.111/2009 Sb. O základních registrech
 • vést a odpovídat za editační agendu základního Registru práv a povinností
 • evidence poskytování informací dle zákona č.106/1999  Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Úkolem pracoviště právníka města je zejména:

 • zajišťovat vedení právní agendy pro potřeby všech odborů úřadu a vedení města
 • poskytovat právní pomoc příspěvkovým organizacím města
 • zabezpečovat metodickou pomoc ve vztahu k obecním úřadům ve správním obvodu úřadu
 • garantovat odbornou pomoc při vedení náročných správních řízení jednotlivým odborům úřadu
 • zajišťovat přípravu právních předpisů obce, vnitřních předpisů a směrnic
 • vypracování smluv, které nespadají do náplně práce odboru investic a majetku (např. smlouvy o poskytování dotací, peněžitých darů, finančních půjček, o dílo, licenční a další smlouvy).

Úkolem pracoviště personalistiky a mezd je zejména:

 • zabezpečovat personalistiky a odměňování zaměstnanců v souladu s pracovněprávními přepisy,
 • evidovat a průběžně aktualizovat předepsanou formou personální data zaměstnanců města,
 • koordinovat a zajišťovat přípravu vzdělání a ověřování odborné způsobilosti vyžadované právními předpisy a to v oblasti vstupního a průběžného vzdělávání,
 • zajišťovat zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro zaměstnance úřadu,
 • zabezpečovat agendu vyplývající ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zabezpečovat agendu pracovně lékařských služeb,
 • zabezpečovat agendu základních registrů v součinnosti s pracovištěm informatika

Úkolem pracoviště krizového řízení je zejména:

a) Výkon správy na úseku krizového řízení dle:

 • zákona 239/2000 Sb. o IZS
 • zákona 240/2000 Sb., krizový zákon
 • zákona 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
 • zákona 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR
 • zákona 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování

b) Informační systémy:

 • zpracování podkladů pro informační systémy pro podporu krizového řízení KRIZPORT, KRIZKOM, ARGIS, EMOFF

Úkolem pracoviště centrální spisovny úřadu je zejména:

 • zabezpečovat komplexní archivní systém úřadu dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších úprav (zajištění provozu spisovny a péče o spisový materiál

Úkolem Oddělení projektů a dotací je zejména:

a) na úseku státní správy:

 • napomáhat spolupráci subjektů (např. obce, svazky obcí, místní akční skupiny) v oblasti rozvoje regionu
 • zjišťování informací o možném financování rozvojových záměrů obcí regionu ze zdrojů EU
 • provádění odborné konzultační a poradenskou činnosti v oblasti rozvoje venkova
 • posuzování věcné a odborné náležitosti žádostí obcí o dotace ze státních a jiných zdrojů
 • koncepční  vyhledávaní zdrojů  příjmů v součinnosti s OIM, oddělením regionálního rozvoje a oddělením kultury – dotace, granty a  dotační  programy
 • zajišťování podávání žádostí o dotace a hlášení po dobu udržitelnosti projektů

b) Na úseku samosprávy:

 • koordinování spolupráce s dalšími odbory MěÚ na realizaci projektů a jejich administrace ve vztahu k dotacím
 • spolupráce při tvorbě aktualizací strategického plánu města, podílení se na implementaci strategického plánu rozvoje města
 • zjišťování možností využití dotací a dalších zdrojů financování investičních a neinvestičních rozvojových záměrů města Židlochovic 
 • vedení evidence dotačních projektů
 • zajištění nebo realizace zadávacích a výběrových řízení
 • vedení evidence veřejných zakázek a zabezpečování uveřejňovací povinnosti

Úkolem pracoviště školství je zejména:

a) v oblasti samosprávy:

 • vedení evidence škol a školských zařízení na území města Židlochovice
 • metodická pomoc školám, školským zařízením a volnočasovým aktivitám dětí a mládeže na území města Židlochovice
 • příprava koncepčních materiálů na úseku školství na území města Židlochovice

b)  v oblasti státní správy:

 • vedení agendy školství v územně správním obvodu
 • metodická pomoc školám na území pověřeného úřadu na úseku úkolů vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb.
 • zpracování a předání Krajskému úřadu Jihomoravského kraje návrh rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení na území pověřeného úřadu
 • příprava podkladů pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytnutých Krajským úřadem Jihomoravského kraje školám a školským zařízením, s předáním výsledků zúčtování Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, zpracovávání rozborů hospodaření škol a školských zařízení na území pověřeného úřadu
JménoFunkceKontaktE-mail

Kancelář tajemníka

Kejřová, Ivana, Mgr.Tajemník úřadu, vedoucí odboru+420 547 428 720
+420 604 290 303
ivana.kejrova@zidlochovice.cz
Kelblová, Zdeňkasekretariát, personální a mzdová agenda+420 547 428 721zdenka.kelblova@zidlochovice.cz
Holoubková, Martina, Bc.referent krizového řízení, registr smluv+420 547 428 738
+420 739 654 658
martina.holoubkova@zidlochovice.cz
Halounová, Hana, Ing.oddělení projektového řízení a dotací+420 547 426 013hana.halounova@zidlochovice.cz
Richterová, Jana, Ing.oddělení projektového řízení a dotací+420 547 426 013
+420 604 290 408
jana.richterova@zidlochovice.cz
Bartáková, Martina, Mgr.oddělení projektového řízení, školství+420 604 290 416martina.bartakova@zidlochovice.cz
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 42 434 983
Za týden: 680 563
Za den: 11 574
Online návštěvníků: 67
load