Změna stavby před jejím dokončením

Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením vydaným podle stavebního zákona. 

Za povolení stavby se považuje:

 • souhlas stavebního úřadu s provedením stavebního záměru podle § 106
 • stavební povolení podle § 115
 • veřejnoprávní smlouva podle § 116
 • oznámený vznik oprávnění podle § 117
 • opakované stavební povolení a dodatečné povolení stavby podle § 129
 • územní rozhodnutí, ve kterém stavební úřad podle § 78 odst. 6 stanovil, že k provádění stavby nebude vyžadovat ohlášení nebo územní rozhodnutí u stavebních záměrů podle § 103.

Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit před zahájením stavby nebo v průběhu provádění stavby.

Na koho se obrátit?

Kontakty ZDE 

Jakým způsobem vyřídit:

Stavební úřad může na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením. Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání s povolením stavby a s ověřenou projektovou dokumentací. K žádosti připojí projektovou dokumentaci změn stavby, popřípadě kopii ověřené projektové dokumentace, do které projektant vyznačí navrhované změny. Žádost o změnu stavby před dokončením stavební úřad projedná s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. Na řízení a povolení změny stavby před dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení.

Formulář:

Správní poplatek:

Souhlas se změnou stavby před jejím dokončením je zpoplatněn podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. V tomto případě činí správní poplatek 500 Kč podle bodu č. 6 položky č. 18.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Stavební úřad postupuje přiměřeně podle ustanovení § 78 odst. 4 a 6 (územní řízení), § 105 až 107 (ohlášení stavby) a § 108 – 116 (stavební řízení a veřejnoprávní smlouva).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Jaké jsou související předpisy:

 • vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
 • vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. § 178 až 183 stavebního zákona.

Vytvořeno 10.8.2015 15:57:03 - aktualizováno 11.1.2021 15:05:04 | přečteno 3028x | Jiří Třísko
load