Užívání dokončené stavby

Lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§120 SZ) nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívaní stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. 

  • dokončenou stavbu popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8
  • stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k)
  • stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu anebo byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 nebo certifikátu autorizovaného inspektora podle § 117, byla dokončována opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby podle § 129

Na koho se obrátit?

Kontakty ZDE

Jakým způsobem vyřídit:

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem na předepsaném formuláři, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122 (stavba vyžadující kolaudační souhlas). V oznámení stavebník uvede označení stavby, údaje o umístění a povolení stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení jejího užívání. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník též geometrický plán.

Formulář:

Správní poplatek:

Za vydání souhlasu s užíváním stavby se správní poplatky nevyměřují.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato následující den po kontrolní prohlídce stavby, při které stavební úřad do protokolu zaznamená ověření splnění podmínek podle § 119 odst. 2, nebo pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

vyhl. č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Jaké jsou související předpisy:

vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. § 178 až 183 stavebního zákona.

Vytvořeno 10.8.2015 15:56:20 - aktualizováno 11.1.2021 15:05:24 | přečteno 1213x | Jiří Třísko
load