Užívání dokončené stavby

Lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§120 SZ) nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívaní stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. 

  • dokončenou stavbu popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8
  • stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k)
  • stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu anebo byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 nebo certifikátu autorizovaného inspektora podle § 117, byla dokončována opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby podle § 129

Na koho se obrátit?

Kontakty ZDE

Jakým způsobem vyřídit:

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem na předepsaném formuláři, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122 (stavba vyžadující kolaudační souhlas). V oznámení stavebník uvede označení stavby, údaje o umístění a povolení stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení jejího užívání. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník též geometrický plán.

Formulář:

Správní poplatek:

Za vydání souhlasu s užíváním stavby se správní poplatky nevyměřují.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato následující den po kontrolní prohlídce stavby, při které stavební úřad do protokolu zaznamená ověření splnění podmínek podle § 119 odst. 2, nebo pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

vyhl. č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Jaké jsou související předpisy:

vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. § 178 až 183 stavebního zákona.

Vytvořeno 10.8.2015 15:56:20 - aktualizováno 11.1.2021 15:05:24 | přečteno 761x | Jiří Třísko
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 44 084 351
Za týden: 1 151 087
Za den: 28 257
Online návštěvníků: 62
load