Územní rozhodnutí

Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. Každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát požadavků uvedených v § 90 a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb, za tímto účelem si může vyžádat územně plánovací informaci, nejsou-li mu podmínky využití území a vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu známy. 

Druhy územního rozhodnutí:

 1. umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“),
 2. změně využití území,
 3. změně vlivu užívání stavby na území,
 4. dělení nebo scelování pozemků,
 5. ochranném pásmu.

Na koho se obrátit?

Kontakty ZDE 

Jakým způsobem vyřídit:

Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu základní údaje o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, jestliže může být jejich právo územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Formulář:

K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí:

 1. doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem,
 2. závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7 stavebního zákona nebo o závazné stanovisko vydávané správním orgánem, který je příslušný vydat územní rozhodnutí,
 3. stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
 4. smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo plánovací smlouvu, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 5. dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, výkresovou dokumentaci a dokladovou část.

Správní poplatek:

Správní poplatek se vyměřuje podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 

 1. ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci - 1.000 Kč
 2. ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty - 5.000 Kč
 3. ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenech a) nebo b) s výjimkou stavby garáže - 500 Kč
 4. ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží - 1.000  a 500 Kčza čtvrté a každé další stání, nejvýše 5.000 Kč
 5. ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenech a) nebo b) - 1.000 Kč
 6. ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) - 20.000 Kč
 7. ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel - 300 Kč
 8. ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) - 3.000 Kč

Vydání rozhodnutí o změně využití území

 1. do výměry 5000 m2 včetně - 1.000 Kč
 2. nad výměru 5000 m2 - 3.000 Kč
 • Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků -1.000 Kč
 • Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu -2.000 Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení územního řízení; ve zvlášť složitých případech, zejména při postupu podle odstavce 2, stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

Účastníci územního řízení:

 1. žadatel,
 2. obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,
 3. vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
 4. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
 5. osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Jaké jsou související předpisy:

 • vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
 • vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. § 178 až 183 stavebního zákona
.

Vytvořeno 10.8.2015 16:00:03 - aktualizováno 11.1.2021 15:04:07 | přečteno 1760x | Jiří Třísko
load