Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v ust. § 103, nejde-li o stavbu podle §103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 nebo stavbu, v níž je přítomen azbest. 

Jde-li o stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) až e), připojí k ohlášení dokumentaci bouracích prací, závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů ke způsobu odstranění vyžadovaná zvláštními právními předpisy, vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury; doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě připojí, nelze-li vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem.

Na koho se obrátit?

Kontakty ZDE 

Jakým způsobem vyřídit:

Podáním písemné žádosti na příslušném formuláři doloženém předepsanými přílohami.

Formulář:

Správní poplatek:

Rozhodnutí o povolení odstranění stavby a souhlas s odstraněním stavby jsou zpoplatněny podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. V tomto případě činí správní poplatek 500 Kč podle bodu č. 12 a 13 položky č. 18 jak v případě rozhodnutí o povolení odstranění stavby, tak v případě souhlasu s odstraněním stavby.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Je-li ohlášení úplné, záměr se nedotýká práv třetích osob nebo není třeba stanovit podmínky pro odstranění stavby nebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů a nejde o případ, kdy předmětná stavba není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, památkové zóně nebo ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, stavební úřad vydá souhlas s odstraněním stavby do 30 dnů ode dne podání ohlášení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
  • vyhl. č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Jaké jsou související předpisy:

  • vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
  • vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. § 178 - 183 stavebního zákona.

Vytvořeno 10.8.2015 15:54:37 - aktualizováno 11.1.2021 15:06:18 | přečteno 1093x | Jiří Třísko
load